Słownik pojęć

W niniejszym serwisie używamy uproszczonych wariantów skomplikowanych zwrotów prawniczych, dokładając starań, aby wszystko było jasne i zrozumiałe. Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich użytych wyrażeń z dodaniem odpowiednika, będącego dokładnym cytatem z ustawy.

Chcesz wiedzieć, co o tym mówi ustawa?

W całym serwisie edalnice.cz używamy niesformalizowanych terminów i nazw, dzięki którym treść jest lepiej zrozumiała. Terminologia została precyzyjnie zdefiniowana w ustawie nr 13/1997 Dz. U., o drogach, zarówno w brzmieniu obowiązującym do końca roku 2020, jak i w tekście, który wejdzie w życie od dnia 01.01.2021 r. Jeśli chciałbyś zapoznać się z pełnym brzmieniem ustawy, znajdziesz go w sekcji Do pobrania i linki.

pc_edit_en
Kod autoryzacyjny
jest to ciąg znaków alfanumerycznych, podanych na Potwierdzeniu zapłaty. Przed początkiem Ważności opłaty okresowej Kod autoryzacyjny umożliwia dokonanie za pośrednictwem sklepu internetowego jednorazowej zmiany Numeru rejestracyjnego Pojazdu w Systemie ewidencji Pojazdów oraz jednorazowej zmiany daty początku Ważności opłaty okresowej.
Autoryzowana konwersja
oznacza całkowite przekształcenie dokumentu z formy papierowej na elektroniczną lub całkowite przekształcenie dokumentu elektronicznego na formę papierową. Dokument utworzony w wyniku konwersji ma takie same skutki prawne, jak dokument, którego przekształcenie spowodowało powstanie dokumentu wynikowego, zgodnie z ustawą nr 300/2008 Dz. U., o czynnościach elektronicznych i autoryzowanej konwersji dokumentów, z późniejszymi zmianami.
Centrum Obsługi Klienta (Call Center)
oznacza usługę zapewniającą wsparcie za pośrednictwem e-maila: info@edalnice.cz, ID skrzynki danych: ws5mh9w, elektronicznego dziennika podawczego: epodatelna@edalnice.cz oraz numeru telefonu: +420 222 266 757, codziennie przez 24 godziny na dobę.
Dystrybutor/dostawca
Osoba wyznaczona przez Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej do pobierania opłaty okresowej na podstawie § 21a ust. 1 ustawy nr 13/1997 Dz. U., o drogach, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2021 r.
Rodzaj opłaty okresowej
oznacza rozróżnienie opłaty okresowej zgodnie z § 21 ust. 2 a 3 Ustawy o drogach, tzn. na podstawie okresu, za który można uiścić opłatę okresową, oraz rodzaju pojazdu, za który opłata okresowa jest uiszczana, przy czym jej wysokość określa przepis wykonawczy do Ustawy o drogach.
Cena Eko
oznacza wysokość opłaty okresowej dla Pojazdu napędzanego gazem ziemnym lub biometanem zgodnie z § 21 ust. 3 Ustawy o drogach; wysokość tejże opłaty określa przepis wykonawczy do Ustawy o drogach.
Elektroniczna winieta autostradowa/ winieta elektroniczna
oznacza uiszczoną opłatę okresową za Pojazd, pod Numerem rejestracyjnym którego zarejestrowane zostało Wniesienie opłaty okresowej w Systemie ewidencji Pojazdów za okres korzystania z drogi płatnej przez tenże Pojazd zgodnie z § 2 Ustawy o drogach.
Podpis elektroniczny
oznacza uznawany podpis elektroniczny z gwarantowanym podpisem elektronicznym opartym na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego lub kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z ustawą nr 297/2019 Dz. U., o usługach budujących zaufanie do transakcji elektronicznych, z późniejszymi zmianami.
E-mail
oznacza adres poczty elektronicznej.
Sklep internetowy
oznacza instrument zdalnego dostępu w celu wniesienia opłaty okresowej w formie bezgotówkowej z rachunku prowadzonego przez dostawcę usług płatniczych na odpowiedni rachunek PFIT zgodnie z § 21a ust. 3 Ustawy o drogach oraz przepisem wykonawczym do Ustawy o drogach, za pośrednictwem zdalnego dostępu do strony www.edalnice.cz.
System ewidencji Pojazdów
oznacza system informatyczny Ewidencji Pojazdów w systemie opłat okresowych zgodnie z § 21c Ustawy o drogach. Systemem ewidencji Pojazdów w systemie opłat okresowych to system informatyczny administracji publicznej, którego administratorem jest PFIT.
System informatyczny elektronicznych winiet autostradowych
System informatyczny Ewidencji Pojazdów w systemie opłat okresowych, w którym po wniesieniu opłaty okresowej za dany pojazd zostaje sporządzony wpis o wniesieniu opłaty okresowej za tenże pojazd.
Zakupić/ nabyć winietę elektroniczną
Wnieść opłatę okresową zgodnie z § 21a ust. 2 ustawy nr 13/1997 Dz. U., o drogach, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2021 r.
Właściciel
oznacza osobę wpisaną do rejestru/ewidencji pojazdów, której własnością jest Pojazd.
Powiadomienie
oznacza możliwość ustawienia powiadomienia o zbliżającym się końcu Ważności opłaty okresowej.
Punkt sprzedaży
oznacza miejsce, w którym można uiścić opłatę okresową - każdy rodzaj opłaty okresowej. Punkt sprzedaży podany jest na Liście Punktów sprzedaży.
Zwolnienie z opłaty
oznacza pojazd samochodowy spełniający warunki zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty okresowej za korzystanie z drogi płatnej zgodnie z § 20a Ustawy o drogach.
Zgłaszający
oznacza osobę fizyczną lub prawną wnioskującą o zmianę numeru rejestracyjnego w Systemie ewidencji Pojazdów lub o zwrot wniesionej opłaty okresowej, składającą Zawiadomienie o zwolnieniu z opłat lub Zawiadomienie o ustaniu przyczyny zwolnienia z opłat lub korzystającą z przysługujących jej praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Ważność opłaty okresowej
oznacza okres, za który zostało dokonane Wniesienie opłaty okresowej na podstawie § 21 ust. 2 Ustawy o drogach.
Potwierdzenie zapłaty
oznacza wydane przez PFIT potwierdzenie Wniesienia opłaty okresowej, pochodzące z Systemu ewidencji Pojazdów, zawierające informacje zgodnie z § 21a ust. 4 Ustawy o drogach i przepisem wykonawczym do Ustawy o drogach.
Posiadacz/ użytkownik pojazdu
oznacza osobę wpisaną do ewidencji pojazdów, która nie musi być właścicielem Pojazdu, lecz za zgodą Właściciela Pojazdu faktycznie go użytkuje i eksploatuje, pokrywa koszty eksploatacji Pojazdu itd.
Terminal samoobsługowy
oznacza punkt sprzedaży umożliwiający wniesienie opłaty okresowej w formie bezgotówkowej za pośrednictwem automatu samoobsługowego zgodnie z § 21a ust. 3 Ustawy o drogach i przepisem wykonawczym do Ustawy o drogach. Lista takich punktów sprzedaży dostępna jest na stronie www.edalnice.cz.
Lista Punktów sprzedaży
oznacza listę wszystkich Punktów sprzedaży, która dostępna jest na stronie www.edalnice.cz.
PFIT
oznacza Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej (Státní fond dopravní infrastruktury) z siedzibą: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, ID skrzynki danych: e5qaihb, elektroniczny dziennik podawczy: epodatelna@edalnice.cz.
Numer rejestracyjny
oznacza przydzielony pojazdowi numer rejestracyjny.
Wniesienie opłaty okresowej
oznacza uiszczenie dowolnego Rodzaju opłaty okresowej, odnoszące się do jednego (1) numeru rejestracyjnego, w formie płatności gotówkowej lub bezgotówkowej w sklepie internetowym, Punkcie sprzedaży lub Terminalu samoobsługowym.
Podpis urzędowo poświadczony
oznacza podpis, którego autentyczność w dokumencie została zweryfikowana przez organ administracyjny lub osobę do tego upoważnioną.
Użytkownik
oznacza osobę fizyczną lub prawną wnoszącą opłatę okresową.
Pojazd
oznacza pojazd samochodowy, przeznaczony do poruszania się po drodze, zgodnie z § 21 ust. 1 Ustawy o drogach, mający co najmniej cztery koła, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, i za który została wniesiona opłata okresowa za okres korzystania z drogi płatnej lub który jest zwolniony z jej wnoszenia.
Ustawa o drogach
oznacza ustawę nr. 13/1997 Dz. U., o drogach, z późniejszymi zmianami, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01. 01. 2021r.
Drogi płatne
płatne odcinki autostrad oznakowane znakiem oznaczającym opłaty drogowe, korzystanie z których przez określony rodzaj pojazdu samochodowego podlega opłacie okresowej na podstawie § 20 ust. 1 Ustawy o drogach.