RODO i dane osobowe

W związku z funkcjonowaniem elektronicznego systemu informacji o winietach (dalej „Ewidencja Pojazdów”) Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej przetwarza dane osobowe oraz podlega regulacji zawartej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz w ustawie nr 110/2019 Dz.U. o przetwarzaniu danych osobowych.

Na niniejszej stronie dostępne są informacje o tym, jakie dane osobowe gromadzi Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej i w jakich celach je wykorzystuje, z jakich źródeł pozyskuje Państwa dane osobowe, jak z nimi pracuje oraz w jaki sposób dane te są przetwarzane.

Na stronie tej znajdują się również kontakty, pod którymi można uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i gdzie można skorzystać ze swoich praw do ochrony danych osobowych.

Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej (dalej „SFDI”).

Siedziba: Sokolovská 1955/278,, 190 00 Praga 9, Republika Czeska

IČO [nr identyfikacyjny tożsamy z REGON]: 70856508

E‑mail: epodatelna@edalnice.cz

Tel.: +420 222 266 757

ID Datové schránky (ID elektronicznej skrzynki podawczej) : ws5mh9w

www.edalnice.cz , www.sfdi.cz

SFDI utworzono na mocy ustawy nr 104/2000 Dz.U., o Państwowym Funduszu Infrastruktury Transportowej, z późniejszymi zmianami.

Więcej informacji na temat realizacji praw osoby, której dotyczą dane

Wniosek o realizację praw osoby, której dotyczą dane

 

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

 1. Ing. Jakub Voneš
 2. poverenec@sfdi.cz
SFDI, jako administrator danych osobowych określa, jakie dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane a także odpowiada za przestrzeganie wszystkich wymogów ochrony danych osobowych. Podmioty przetwarzające i odbiorców danych osobowych wymieniono TU.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.    Cele przetwarzania i zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w niezbędnym zakresie, natomiast SFDI gwarantuje bezpieczeństwo tych danych. We współpracy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe, w ramach systemu informatycznego systemu Elektronicznej strony winiet (dalej „IS EDAZ”) SFDI wdrożył procesy mające na celu eliminację ryzyka nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, ich zniszczenia lub utraty, nieuprawnionego przekazania, nieautoryzowanego przetwarzania lub innego nadużycia.

SFDI oraz podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe z sposób zarówno zautomatyzowany, jak i ręczny. Zautomatyzowane przetwarzanie nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.  Wszystkie Państwa dane osobowe są przetwarzane przez pracowników SFDI lub pracowników podmiotów przetwarzających, którzy zobowiązani są do przestrzegania zasady poufności a także obowiązują ich przepisy wewnętrzne lub stosunek umowny między SFDI a podmiotem przetwarzającym w zakresie ochrony danych osobowych.

a)    Rejestracja pojazdów w IS EDAZ

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: numer rejestracyjny pojazdu (dalej „rejestracja”), informację o kraju rejestracji pojazdu, początek i koniec okresu, za jaki została uiszczona opłata, dane o tym, czy pojazd jest zasilany gazem ziemnym czy biometanem, data i godzina uiszczenia opłaty oraz e-mail lub numer telefonu (jeśli zostały podane). Bez podania powyższych danych osobowych pojazd nie może zostać zarejestrowany w EDAZ IS.

SFDI uzyskuje te dane osobowe bezpośrednio od użytkowników lub podmiotów przetwarzających.

Przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w myśl ustawy nr 13/1997 Dz.U., o drogach publicznych (dalej „ ZPK”). Bez podania powyższych danych osobowych nie ma możliwości zarejestrowania opłaty czasowej dla pojazdu w EDAZ IS.

b)   Rejestracja i przetwarzanie danych w związku ze zmianą rejestracji

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: Numer rejestracyjny (pierwotny i nowy), informacje o kraju rejestracji pojazdu, dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, podpis. A także potencjalne pozostałe dane osobowe właściciela lub użytkownika pojazdu, które są zawarte w dowodzie pojazdu lub w innym dokumencie potwierdzającym zmianę rejestracji.

SFDI uzyskuje te dane osobowe bezpośrednio od zgłaszających.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie niezbędności zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi zgodnie z ZPK. Bez podania powyższych danych osobowych nie ma możliwości zarejestrowania zmiany rejestracji w EDAZ IS.

c)    Rejestracja zwolnienia pojazdu z opłat czasowych

Dotyczyć to może rejestracji zwolnienia pojazdu z opłat lub odnotowania ustania powodów zwolnienia pojazdu, a tym samym wykluczenia z IS EDAZ, lub kontroli powyższych faktów w ramach zwolnienia pojazdu za pośrednictwem Rejestru pojazdów drogowych oraz Rejestrów podstawowych. Przy przeprowadzaniu niniejszych czynności SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: Rejestracja, dane kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany, dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, data urodzenia oraz dane osobowe właściciela lub użytkownika pojazdu: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, podpis urzędowo uwierzytelniony lub jego odpowiednik (id elektronicznej skrzynki podawczej, podpis elektroniczny lub autoryzowana konwersja podpisu urzędowo zweryfikowanego) oraz określenie przyczyny zwolnienia pojazdu lub pełnomocnictwo udzielone przez właściciela lub użytkownika pojazdu wraz z uwierzytelnionym urzędowo podpisem lub jego odpowiednikiem (id elektronicznej skrzynki podawczej, podpis elektroniczny lub autoryzowana konwersja podpisu uwierzytelnionego urzędowo), jeżeli właściciel lub użytkownik pojazdu jest reprezentowany przez pełnomocnika oraz kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, świadectwa sprawności technicznej pojazdu lub świadectwo zgodności potwierdzające spełnienie przyczyny zwolnienia z opłat.

SFDI uzyskuje te dane osobowe bezpośrednio od zgłaszających.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie niezbędności zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi zgodnie z ZPK. Brak podania powyższych danych osobowych uniemożliwia zarejestrowanie zwolnienia w IS EDAZ lub rejestracji ustania przyczyn zwolnienia pojazdu w IS EDAZ.

d)   Rejestracja wyciągów z Czeskiego Banku Narodowego (potwierdzenie płatności)

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: numer rachunku, imię i nazwisko. 

Te dane osobowe są pozyskiwane z wyciągów z Czeskiego Banku Narodowego.

Przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w myśl ustawy ZPK.

e)     Zwrot uiszczonej opłaty czasowej za pojazd zwolniony z opłaty czasowej

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: Rejestracja, dane kraju, w którym pojazd został zarejestrowany, dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, uwierzytelniony urzędowo podpis lub jego odpowiednik (numer elektronicznej skrzynki podawczej, podpis elektroniczny lub autoryzowana konwersja podpisu uwierzytelnionego urzędowo).

SFDI uzyskuje te dane osobowe bezpośrednio od zgłaszających.

Przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w myśl ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeks cywilny. W przypadku niepodania powyższych danych osobowych nie ma możliwości oszacowania i realizacji zwrotu uiszczonej opłaty czasowej za pojazd objęty zwolnieniem.

f)      Ewidencja pojazdów zarejestrowanych w elektronicznym systemie poboru opłat

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: Rejestracja i informacje o kraju rejestracji pojazdu.

SFDI uzyskuje te dane osobowe od operatora elektronicznego systemu poboru opłat.

Przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z ZPK.

g)   Umożliwienie kontroli opłaty czasowej za pośrednictwem systemu kamer umieszczonych przy bramkach kontrolnych lub mobilnych stanowiskach kontroli

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: zdjęcie pojazdu (zdjęcie może zawierać dane osobowe kierowcy lub współpasażera), rejestrację oraz dodatkowe dane: miejsce i czas.

Te dane osobowe są pozyskiwane za pośrednictwem kamer umieszczonych na bramkach kontrolnych lub mobilnych stanowiskach kontrolnych.

Przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z ZPK.

h)   Kontrola algorytmu rozpoznawania rejestracji

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: Rejestracja (wycinek fotografii).

Te dane osobowe są pozyskiwane za pośrednictwem kamer umieszczonych na bramkach kontrolnych.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie niezbędności zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi zgodnie z ZPK.

i)     Kontrola samoobsługowych stanowisk za pośrednictwem kamery szczelinowej

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: zapis z kamery (nagranie z kamery zawiera dane osobowe użytkownika stanowiska samoobsługowego).

Te dane osobowe są pozyskiwane za pośrednictwem kamer umieszczonych na stanowiskach samoobsługowych.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w celu ochrony mienia administratora lub podmiotów przetwarzających przed uszkodzeniem lub kradzieżą.

j)     Rejestracja i przechowywanie zapisów, powiadomień, zawiadomień, wniosków lub innych zgłoszeń w związku z IS EDAZ oraz prowadzenie rejestru osobowego

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, podpis uwierzytelniony urzędowo lub jego odpowiednik (numer elektronicznej skrzynki administracji publicznej, podpis elektroniczny lub autoryzowana konwersja podpisu uwierzytelnionego urzędowo), oraz dane osobowe zawarte w zapisie/wnioskach/zawiadomieniach/innych zgłoszeniach (dalej jako „zgłoszenia”): Rejestracja oraz dane o kraju rejestracji pojazdu. Ewentualnie pozostałe dane osobowe zawarte w załącznikach do zgłoszenia.

SFDI uzyskuje te dane osobowe bezpośrednio od zgłaszającego.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie niezbędności zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi zgodnie z ustawą nr 499/2004 Dz.U., o archiwizacji oraz usługach ewidencjonowania. Bez podania powyższych danych osobowych nie ma możliwości załatwienia wniosku.

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: e-mail oraz numer telefonu. SFDI uzyskuje te dane osobowe od zgłaszających lub przetwarzających, zgodnie z rodzajem zgłoszenia. Dane te nie są obowiązkowe, natomiast nie podanie ich pozostaje bez wpływu na wniosek. Przetwarzanie to odbywa się w celu ułatwienia komunikacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

k)    Obsługa zapytań na IS EDAZ

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, podpis, id elektronicznej skrzynki podawczej, podpis elektroniczny, adres e-mail lub numer telefonu.

SFDI uzyskuje te dane osobowe od autorów pytań.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie niezbędności zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi zgodnie z ustawą nr 499/2004 Dz.U., o archiwizacji oraz usługach ewidencjonowania. Bez podania powyższych danych osobowych nie ma możliwości rozpatrzenia zapytania.

l)     Zarządzanie kontami użytkowników dla pracowników administratorów i podmiotów przetwarzających oraz ich uprawnienia w IS EDAZ

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, stanowisko, numer służbowy, e-mail lub numer telefonu.

 SFDI pozyskuje te dane osobowe dla swoich pracowników z własnych rejestrów oraz dla pracowników podmiotów przetwarzających od ich pracodawców.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ochrony mienia administratora przed uszkodzeniem lub kradzieżą.

m)  Korzystanie z technicznych, preferencyjnych i analitycznych plików cookies

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: Adres IP.

SFDI uzyskuje te dane osobowe za pomocą plików cookie (więcej o plikach cookies tutaj).

Przetwarzanie technicznych plików cookies odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej.  Przetwarzanie preferencyjnych plików cookies odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą w celu optymalizacji strony internetowej przy kolejnych odwiedzinach. Przetwarzanie analitycznych, preferencyjnych plików cookies odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu monitorowania korzystania z serwisu oraz do generowania statystyk.

Analityczne pliki cookie są dostarczane przez firmę Google LLC, która może przetwarzać dane osobowe w krajach trzecich, co może skutkować zwiększonym ryzykiem naruszenia praw i swobód ochrony danych osobowych.

2.       Przekazywanie danych osobowych oraz ich odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom administracji publicznej, którym SFDI jest zobowiązana przekazać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ZPK.

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione firmie CENDIS, p.p., która stworzyła IS EDAZ, a także świadczy dla Państwa usługę Call Center, nie jest jednak uprawniona do przekazywania Państwa danych osobowych osobom trzecim, wykorzystywania ich do własnych celów lub ich włączania w zakres usług świadczonych na rzecz osób trzecich. W przypadku umożliwienia kontroli uiszczenia opłaty czasowej, Państwa dane osobowe udostępniane są lub przekazywane Policji Republiki Czeskiej i Administracji Celnej Republiki Czeskiej.  

Oprócz adresu IP, SFDI nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani nie udostępnia ich organizacjom międzynarodowym. Adresy IP mogą być przetwarzane w placówkach Google LLC (https://www.google.com/about/datacenters/locations/) lub w placówkach Google LLC (https://business.safety.google/adssubprocessors/), których siedziba może znajdować się w krajach trzecich. SFDI zawarło umowę o przetwarzaniu danych z Google LLC, która określa odpowiedzialność między eksporterem (SFDI) a importerem (Google LLC), w której Google LLC zobowiązuje się do przestrzegania właściwych zabezpieczeń w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony w Unii Europejskiej.

3.    Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez SFDI wyłącznie przez okres ściśle niezbędny do przetwarzania w celu:

 1. Ewidencj pojazdów w IS EDAZ, dane są przechowywane przez okres obowiązywania opłaty czasowej, a następnie przez kolejne 2 lata od końca okresu, za który opłata czasowa została uiszczona.
 2. Rejestracj i przetwarzani danych w związku ze zmianą rejestracji, dane są przechowywane w IS EDAZ przez okres obowiązywania opłaty czasowej, a następnie przez kolejny okres 2 lat od końca okresu, za który opłata czasowa została uiszczona.
 3. Rejestracj i przetwarzanie danych w związku ze zmianą rejestracji, dane są przechowywane w IS EDAZ przez okres ważności powodów zwolnienia z opłaty czasowej, a następnie przez kolejny okres 2 lat od końca okresu, za który opłata czasowa została uiszczona.
 4. Ewidencj wyciągów z Czeskiego Banku Narodowego (potwierdzenie płatności), dane są przechowywane w programie ewidencjonowania przez co najmniej 5 lat (ustawa nr 563/1991 Dz.U. o rachunkowości), a ich przechowywanie i archiwizację reguluje Regulamin ewidencjonowania.
 5. Zwroty opłaty czasowej uiszczonej za pojazd zwolniony z opłat czasowych, dane są przechowywane w programie ewidencjonowania przez co najmniej 3 lata, z kolei ich przechowywanie i archiwizacja podlega Regulaminowi ewidencjonowania plików SFDI.
 6. Ewidencja pojazdów zarejestrowanych w elektronicznym systemie opłat drogowych dane są przechowywane w Ewidencji Pojazdów przez okres ważności rejestracji pojazdu w elektronicznym systemie opłat drogowych.
 7. Umożliwienie kontroli uiszczenia opłaty czasowej za pomocą systemu kamer znajdującego się przy bramkach kontrolnych lub mobilnych stanowiskach kontrolnych, dane są przechowywane w bramkach kontrolnych przez 24 godziny, następnie mogą zostać pobrane na urządzenia Policji Republiki Czeskiej/Administracji Celnej, gdzie mogą być przechowywane przez 48 godzin.
 8. Kontrola algorytmu rozpoznawania rejestracji, dane są przechowywane w IS EDAZ wraz z bramką kontrolną przez okres 24 godzin.
 9. Kontrola stanowisk samoobsługowych za pośrednictwem kamery szczelinowej, dane są przechowywane na stanowisku samoobsługowym przez okres 5 dni od nabycia.
 10. Ewidencja i przechowywanie zgłoszeń w związku z IS EDAZ oraz prowadzeniem rejestru osobowego, dane są przechowywane w Ewidencji przez co najmniej 3 lata, a ich przechowywanie i archiwizację reguluje Regulamin ewidencjonowania SFDI.
  • Dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych, w tym realizacji prawa osoby, której dane dotyczą, przechowuje się przez co najmniej 5 lat.
  • Dokumenty dotyczące Zwolnienia są przechowywane przez co najmniej 3 lata.
  • Dokumenty dotyczące zmiany rejestracji są przechowywane przez co najmniej 3 lata.
  • Dokumenty dotyczące ustanowienia dostępu do interfejsu administracyjnego dystrybutora przez co najmniej 10 lat.
 11. Rozpatrywanie zapytań w IS EDAZ , dane są przechowywane w programie obsługi plików przez co najmniej 3 lata, a ich przechowywanie i archiwizację reguluje Regulamin ewidencjonowania SFDI.
 12. Prowadzenie kont użytkowników dla pracowników administratora i procesorów w IS EDAZ, dane są przechowywane w IS EDAZ przez okres ważności konta użytkownika.
 13. Czas przechowywania plików cookies technicznych, preferencyjnych i analitycznych jest różny dla poszczególnych plików, więcej informacji o czasie przechowywania znajduje się tutaj.

4.    Prawa osób, których dotyczą dane

a)    Prawo do wycofania zgody

Jeżeli SFDI przetwarza dane osobowe za zgodą osoby, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie odwołać tę zgodę.

b)   Prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od SFDI potwierdzenie, czy jej dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli są przetwarzane, ma również prawo dostępu do nich wraz z następującymi informacjami o:

 • celu ich przetwarzania;
 • kategoriach odnośnych danych osobowych;
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione;
 • planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu;
 • istnieniu prawa do wniesienia o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych od SFDI, ograniczenie ich przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • prawo do złożenia skargi w Urzędzie ds. ochrony danych osobowych;
 • wszelkich dostępnych informacjach o źródle danych osobowych;
 • możliwości zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o stosowanej procedurze, a także o znaczeniu i oczekiwanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

SFDI bezpłatnie udostępnia kopię przetwarzanych danych osobowych oraz informacje o nich. Tylko w przypadkach, gdy wnioski są ewidentnie nieuzasadnione, w szczególności z powodu ich powtarzalności, SFDI może nałożyć odpowiednią opłatę zgodnie z Tabelą Opłat za udostępnienie danych osobowych, która jest dostępna na stronie www.sfdi.cz/soubory/gdpr/gdpr_sazebnik_uhrad.pdf. Jeżeli wniosek został złożony w formie elektronicznej, SFDI przekaże informacje w powszechnie stosowanej formie elektronicznej, chyba, że we wniosku zaznaczono inaczej.

c)    Prawo do korekty

W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wykryje nieścisłości w swoich danych osobowych, ma ona prawo żądać aby SFDI niezwłocznie poprawiło błędy w danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania ma on również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedłożenie dodatkowego oświadczenia.

d)   Prawo do usunięcia

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania aby SFDI usunęło dane osobowe, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą została odwołana oraz nie występuje inna podstawa prawna przetwarzania;
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz brak uzasadnionej przesłanki do przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Prawo do usunięcia nie ma zastosowania, jeśli istnieje wyjątek prawny, w szczególności dlatego, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:

 • skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej lub Republiki Czeskiej albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej SFDI;
 • do celów archiwizacyjnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, jeżeli prawo do usunięcia może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów tego przetwarzania;
 • w celu ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

e)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od SFDI ograniczenia przetwarzania danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

 • zakwestionowanie poprawności danych osobowych – SFDI ograniczy przetwarzanie na okres potrzebny do weryfikacji prawidłowości danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • SFDI nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą – do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do czasu potwierdzenia, że ​​prawnie uzasadnione powody SFDI przeważają nad prawnie uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.

W przypadku ograniczenia przetwarzania dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub nadrzędnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub Republiki Czeskiej.

f)     Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać dane osobowe jej dotyczące w usystematyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo wnieść o przeniesienie danych innemu administratorowi bez sprzeciwu ze strony SFDI, pod warunkiem że:

 • dane osobowe przetwarzane są za zgodą osoby, której dane dotyczą;
 • przetwarzanie odbywa się automatycznie.

SFDI, o ile jest to technicznie możliwe, przekaże dane innemu administratorowi na żądanie osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie niezbędności zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do czego upoważniony jest SFDI jako administrator.

g)   Prawo do wniesienia sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przesłanką przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interesy administratora, w tym profilowanie w oparciu o te przepisy. SFDI nie może przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie istotnych, prawnie uzasadnionych przesłanek do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

h)   Prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo nie być przedmiotem jakiejkolwiek decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wobec osoby, której dane dotyczą, wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na osobę, której dane dotyczą.

i)     Prawo do wniesienia skargi

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ppłk. Sochora 27,170 00 Praga 7, Republika Czeska +420 234 665 111
web: http://www.uoou.cz/ jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych SFDI narusza ogólne przepisy o ochronie danych osobowych.

5.       Realizacja praw podmiotu danych

W celu złożenia wniosku o realizację praw, należy wypełnić właściwy formularz PDF, który można odesłać w następujący sposób. W związku z możliwym ryzykiem nadużycia i w celu zapewnienia ochrony danych osobowych osoby, której dane dotyczą (np. klienta, pracownika, dostawcy itp.), SFDI ogranicza kanały komunikacji, za pośrednictwem których można akceptować i rozpatrywać prawo osoby, której dane dotyczą. W celu jednoznacznej identyfikacji osoby, której dane dotyczą, wymagamy następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres stałego zamieszkania.

 1. Do wyznaczonej elektronicznej skrzynki podawczej na potrzeby oddziału winiet elektronicznych z identyfikatorem ws5mh9w pod adresem internetowym https://mojedatovaschranka.cz/.
 2. E-mailem na adres epodatelna@edalnice.cz(elektronicznie wypełniony formularz PDF lub zeskanowany, wypełniony formularz PDF opatrzony podpisem elektronicznym, który w związku z szczególną regulacją prawną pełni funkcję podpisu odręcznego lub załatwiając elektroniczną konwersję drukowanego i wypełnionego formularza w punktach urzędowania Czech Point),
 3. W formie papierowej za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych z uwierzytelnionym urzędowo podpisem na adres: Państwowy fundusz infrastruktury transportowej, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praga 9.
 4. W przypadku braku dostępu do Internetu, zawiadomienie można przygotować w dowolnej formie z uwzględnieniem wymogów przepisów prawa i z urzędowo uwierzytelnionym podpisem lub pełnomocnictwem wysłać na adres siedziby SFDI.

Formularz do pobrania

Wniosek o realizację praw osoby, której dane dotyczą

W przypadku przesłania wniosku na dane kontaktowe SFDI, które nie są kanałami komunikacji służącymi do złożenia wniosku o realizację praw, Państwa wniosek zostanie również przekazany do rozpatrzenia

Bądź z nami w kontakcie w mediach społecznościowych