RODO i dane osobowe

Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej [czes. Státní fond dopravní infrastruktury] w związku z działaniem systemu informacyjnego elektronicznej winiety autostradowej (zwany dalej „IS EDAZ”) przetwarza dane osobowe i podlega regulacjom zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy nr 110 Dz.U. Republiki Czeskiej z 2019 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Na tej stronie znajdziesz informacje, które dane osobowe gromadzi Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej oraz w jakich celach je wykorzystuje lub z jakich źródeł pozyskuje Twoje dane osobowe, w jaki sposób z nich korzysta i jak są przetwarzane.

Niniejsza strona internetowa zawiera również dane kontaktowe, za pośrednictwem których możesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i skorzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej (zwany dalej „SFDI”).

Siedziba: Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9, Republika Czeska

IČO [REGON]: 70856508

E‑mail: epodatelna@edalnice.cz

Tel.: +420 222 266 757

ID skrzynki danych: ws5mh9w

www.edalnice.cz , www.sfdi.cz

SFDI został utworzony na mocy ustawy nr 104 Dz.U. Republiki Czeskiej z 2000 r. w sprawie Państwowego Funduszu Infrastruktury Transportowej, z późniejszymi zmianami.

Więcej informacji w sprawie wykonywania praw osoby, której dane dotyczą

Wniosek o wykonanie praw osoby, której dane dotyczą

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych SFDI

 1. Ing. Jakub Voneš
 2. poverenec@sfdi.cz
SFDI jako administrator danych osobowych określa, jakie dane osobowe są przetwarzane i w jakich celach, oraz odpowiada za przestrzeganie wszystkich wymogów w zakresie ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe:

CENDIS, s.p.
Siedziba: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00, Praha 1, Republika Czeska
REGON: 00311391
E-mail: info@cendis.cz
Tel.: +420 225 131 367
ID skrzynki danych: txsvfsh

Česká pošta, s.p.
Siedziba: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, Republika Czeska
REGON: 47114983,
E-mail: info@cpost.cz
Tel.: +420 954 301 111
ID skrzynki danych: kr7cdry

ČEPRO, a.s.
Siedziba: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7, Republika Czeska
REGON: 60193531
E-mail: ceproas@ceproas.cz
ID skrzynki danych: hk3cdqj

Policie České republiky
Siedziba: Strojnická 27, 170 89, Praha 7, Republika Czeska
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
Tel.: +420 974 811 111
ID skrzynki danych: rkiai5y

Celní správa České republiky
Siedziba: Budějovická 7, 140 00, Praha 4, Republika Czeska
E-mail: podatelna@cs.mfcr.cz
Tel.: +420 261 331 111
ID skrzynki danych: 7puaa4c

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.       Cele przetwarzania i zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie i SFDI gwarantuje bezpieczeństwo tych danych. SFDI we współpracy z podmiotem przetwarzającym dane osobowe w taki sposób skonfigurował procesy w IS EDAZ, aby wyeliminować ryzyko nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do danych osobowych, ich zniszczenia lub utraty, niedozwolonego przekazania, niedozwolonego przetwarzania lub innego nadużycia.

SFDI i podmioty przetwarzające przetwarzają Twoje dane osobowe ręcznie i automatycznie. Przy automatycznym przetwarzaniu nie ma miejsca automatyczne podejmowanie decyzji ani profilowanie.  Wszystkie Twoje dane osobowe są przetwarzane przez pracowników SFDI lub pracowników podmiotów przetwarzających, których obowiązuje poufność i obowiązujące przepisy wewnętrzne lub stosunek umowny między SFDI a podmiotem przetwarzającym w zakresie ochrony danych osobowych.

a)      Ewidencja Pojazdów w Systemie ewidencji opłaty okresowej

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: numer rejestracyjny pojazdu, informacja o kraju, w którym pojazd podlegający okresowej opłacie (zwany dalej „Pojazdem”) jest zarejestrowany, początek i koniec okresu, za który opłata okresowa jest uiszczana, informacja czy Pojazd jest zasilany gazem ziemnym lub biometanem, data i godzina płatności oraz adres e-mail lub numer telefonu (o ile podano).

SFDI uzyskuje te dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu przetwarzającego, który za Ciebie zarejestrował pojazd w Systemie ewidencji opłaty okresowej, lub od strony trzeciej, która za Ciebie zarejestrowała Pojazd w Systemie ewidencji opłaty okresowej.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie konieczności w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej, do czego administrator jest upoważniony na podstawie ustawy nr 13 Dz.U. Republiki Czeskiej z 1997 r. w sprawie dróg (zwanej dalej „ZPK”). Brak podania powyższych danych osobowych uniemożliwia zarejestrowanie Pojazdu w Systemie ewidencji opłaty okresowej.

b)      Rejestracja i przetwarzanie danych z powodu zmiany numerów rejestracyjnych

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: numer rejestracyjny (oryginalny i nowy), informacja o państwie, w którym Pojazd jest zarejestrowany, dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, oficjalnie zweryfikowany podpis lub jego odpowiednik (numer skrzynki danych lub uznany podpis elektroniczny). Ewentualnie inne dane osobowe, które są zawarte w dużym dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie potwierdzającym zmianę numeru rejestracyjnego lub w przypadku przedłożenia przez osobę trzecią, wówczas w dokumencie pełnomocnictwa.

SFDI uzyskuje te dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub od strony trzeciej, która złożyła wniosek o zmianę numeru rejestracyjnego poprzez powiadomienie o zmianie numeru rejestracyjnego.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie konieczności do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do czego zgodnie z ZPK jest uprawniony administrator. W przypadku nieudzielenia powyższych danych osobowych nie ma możliwości zarejestrowania zmiany numerów rejestracyjnych Pojazdu w Systemie ewidencji opłaty okresowej.

c)      Rejestracja zwolnienia Pojazdów z opłaty okresowej

Cel ten może dotyczyć rejestracji zwolnienia Pojazdu z opłaty okresowej lub odnotowania ustania przyczyn zwolnienia Pojazdu i wykluczenia takiego Pojazdu z ewidencji lub kontroli powyższych faktów w ramach zwolnienia Pojazdu za pośrednictwem wglądu do Ewidencji pojazdów i rejestrów podstawowych.

W ramach tej czynności SFDI lub podmiot przetwarzający przetwarza następujące dane osobowe: numer rejestracyjny pojazdu, informacja o kraju, w jakim Pojazd jest zarejestrowany, dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, data urodzenia oraz dane osobowe właściciela lub użytkującego Pojazd: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, urzędowo uwierzytelniony podpis lub jego odpowiednik (numer skrzynki danych lub uznany podpis elektroniczny) oraz określenie powodu do zwolnienia pojazdu lub pełnomocnictwo udzielone przez właściciela pojazdu z urzędowo uwierzytelnionym podpisem lub jego odpowiednikiem (numer skrzynki danych lub uznany podpis elektroniczny), jeżeli właściciel Pojazdu lub użytkujący Pojazd jest reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa i kopii zaświadczenia o rejestracji dowodu Pojazdu, dowodu rejestracyjnego Pojazdu lub deklaracji zgody potwierdzającej spełnienie powodu do zwolnienia.

SFDI uzyskuje te dane osobowe bezpośrednio od Ciebie (zgłaszającego, użytkownika lub właściciela Pojazdu). Do kontroli podanych faktów SFDI może mieć wgląd do Ewidencji pojazdów i rejestrów podstawowych.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie konieczności do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do czego zgodnie z ZPK jest uprawniony administrator. W przypadku nieudzielenia powyższych danych osobowych nie jest możliwa ewidencja zwolnienia Pojazdu w Systemie ewidencji opłaty okresowej lub odnotowania ustania przyczyn zwolnienia Pojazdu w Systemie ewidencji opłaty okresowej.

d)      Rejestracja wyciągów z Czeskiego Banku Narodowego (potwierdzenie płatności)

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: numer konta nadawcy płatności oraz nazwa (imię, nazwisko) nadawcy.

Te dane osobowe są pozyskiwane z wyciągów z Czeskiego Banku Narodowego.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie konieczności do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do czego zgodnie z ZPK jest upoważniony administrator.

e)      Zwrot uiszczonej opłaty okresowej za Pojazd zwolniony z opłaty okresowej

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: numer rejestracyjny, informacja o państwie, w którym Pojazd jest zarejestrowany, dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, urzędowo poświadczony podpis lub jego odpowiednik (numer skrzynki danych lub uznany podpis elektroniczny).

SFDI uzyskuje te dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub od strony trzeciej, która złożyła wniosek o zwrot uregulowanej opłaty okresowej.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie konieczności do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, który wynika z ustawy nr 89 Dz.U. Republiki Czeskiej z 2012 r., Kodeks cywilny. W przypadku nieudzielenia powyższych danych osobowych nie jest możliwa ocena i realizacja zwrotu uregulowanej opłaty okresowej dla zwolnionego Pojazdu w Systemie ewidencji opłaty okresowej.

f)     Ewidencja Pojazdów zarejestrowanych w systemie elektronicznego poboru opłat

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: numer rejestracyjny i informacja o państwie, w jakim Pojazd jest zarejestrowany.

SFDI uzyskuje te dane osobowe od operatora systemu elektronicznego poboru opłat.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie konieczności do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do czego zgodnie z ZPK jest uprawniony administrator.

g)     Umożliwienie kontroli uiszczania opłaty okresowej za pomocą systemu kamer umieszczonego przy bramkach kontrolnych lub na mobilnych stanowiskach dyspozytorskich

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: zdjęcie Pojazdu (zdjęcie może zawierać dane osobowe kierowcy lub współpasażera), numer rejestracyjny oraz dodatkowe dane: miejsce i godzina.

Te dane osobowe są pozyskiwane za pośrednictwem kamer umieszczonych przy bramkach kontrolnych lub na mobilnych stanowiskach kontrolnych.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie konieczności do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do czego zgodnie z ZPK jest uprawniony administrator.

h)     Sprawdzenie algorytmu rozpoznawania numerów rejestracyjnych

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: zdjęcie Pojazdu (zdjęcie może zawierać dane osobowe kierowcy lub współpasażera) i numer rejestracyjny.

Te dane osobowe są pozyskiwane za pośrednictwem kamer umieszczonych przy bramkach kontrolnych lub na mobilnych stanowiskach kontrolnych.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie konieczności do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do czego zgodnie z ZPK jest uprawniony administrator.

i)     Kontrola kiosków samoobsługowych za pomocą kamery inspekcyjnej

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: nagranie z kamery (nagranie z kamery zawiera dane osobowe użytkownika kiosku samoobsługowego).

Te dane osobowe są pozyskiwane za pomocą kamer umieszczonych w kioskach samoobsługowych.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej w celu ochrony przed zniszczeniem lub kradzieżą mienia administratora lub osoby trzeciej.

j)     Rejestracja i przechowywanie nagrań, zawiadomień, zgłoszeń, wniosków lub innych pism w związku z Systemem ewidencji opłaty okresowej oraz prowadzenie rejestru imiennego

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, urzędowo zweryfikowany podpis lub jego odpowiednik (numer skrzynki danych lub uznany podpis elektroniczny), a także dane osobowe zawarte w nagraniu/wniosku/zgłoszeniu /innych pismach): numer rejestracyjny i informacja o państwie, w jakim Pojazd jest zarejestrowany. W razie zawiadomienia o zmianie numeru rejestracyjnego mogą być ponadto przetwarzane dane osobowe zawarte w dużym dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie potwierdzającym zmianę numeru rejestracyjnego lub w przypadku przedłożenia przez osobę trzecią, wówczas w dokumencie pełnomocnictwa.

SFDI uzyskuje te dane osobowe bezpośrednio od Ciebie (osób, które złożyły wniosek /zgłoszenie/zawiadomienie/inne pismo) lub od strony trzeciej, która złożyła zawiadomienie w Twoim imieniu.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie konieczności do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do czego jest upoważniony administrator zgodnie z ustawą nr 499 Dz.U. Republiki Czeskiej z 2004 r. w sprawie archiwizowania idokumentowania. W razie nieudzielenia powyższych danych osobowych, Twój wniosek/zawiadomienie/zgłoszenie/inne pismo nie będzie rozpatrzone.

W tym celu mogą być przetwarzane przez SFDI lub podmiot przetwarzający kontaktowe dane osobowe: adres e-mail i numer telefonu.

SFDI uzyskuje te dane osobowe bezpośrednio od Ciebie (osób, które złożyły wniosek /zgłoszenie/inne pismo) lub od strony trzeciej, która złożyła pismo w Twoim imieniu. Dane te są nieobowiązkowe i ich nieudzielenie nie wpływa na złożenie pisma/wniosku/zawiadomienia/zgłoszenia/innych pism.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej w celu ułatwienia komunikacji.

k)     Obsługa zapytań dotyczących Systemu ewidencji opłaty okresowej

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, podpis, numer skrzynki danych lub uznany podpis elektroniczny, adres e-mail lub numer telefonu.

SFDI pozyskuje te dane osobowe bezpośrednio od Ciebie (autorów).

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie konieczności do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do czego jest upoważniony administrator zgodnie z ustawą nr 499 Dz.U. Republiki Czeskiej z 2004 r. w sprawie archiwizowania i dokumentowania. W razie nieprzekazania powyższych danych osobowych, Twoje zapytanie nie może zostać przetworzone.

l)     Zarządzanie kontami użytkowników dla pracowników administratora i podmiotów przetwarzających oraz ich autoryzacja w Systemie ewidencji opłaty okresowej

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający mogą przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, stanowisko, numer służbowy, adres e-mail lub numer telefonu.

SFDI pozyskuje te dane osobowe dla swoich pracowników z własnej ewidencji, a dla pracowników podmiotów przetwarzających od Twojego pracodawcy.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej w celu ochrony przed zniszczeniem lub kradzieżą mienia administratora lub osoby trzeciej.

2.       Przekazywanie danych osobowych i ich odbiorcy

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane organom administracji państwowej, którym SFDI jest zobowiązane przekazywać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ZPK.

Twoje dane osobowe zostaną udostępnione firmie CENDIS, s.p. która stworzyła System ewidencji opłaty okresowej i jednocześnie świadczy dla Ciebie usługę Call Center, ale nie jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych osobom trzecim, do wykorzystywania ich do własnych celów ani do włączania ich do usług świadczonych na rzecz osób trzecich. W przypadku umożliwienia kontroli uregulowania opłaty okresowej Twoje dane osobowe są przetwarzane lub udostępniane Policji Republiki Czeskiej i Administracji Celnej Republiki Czeskiej.

Dane osobowe nie są przekazywane przez SFDI do krajów trzecich ani przekazywane organizacjom międzynarodowym.

3.       Czas przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez SFDI wyłącznie przez czas niezbędny do przetwarzania w celu:

a)     Ewidencja Pojazdów w Systemie ewidencji opłaty okresowej zapisywana jest w Systemie ewidencji opłaty okresowej przez okres ważności elektronicznej winiety autostradowej, a następnie przez kolejne 2 lata od zakończenia okresu, za który została uiszczona opłata okresowa.

b)     Zapisywanie i przetwarzanie danych z powodu zmiany numerów rejestracyjnych jest zapisywane w Systemie ewidencji opłaty okresowej przez okres ważności elektronicznej winiety autostradowej, a następnie przez kolejne 2 lata od zakończenia okresu, za który została uiszczona opłata okresowa.

c)    Ewidencje zwolnienia Pojazdów z opłat okresowych są przechowywane w Systemie ewidencji opłaty okresowej przez okres ważności przyczyn Zwolnienia Pojazdu, a następnie przez kolejne 2 lata od momentu wygaśnięcia przyczyn Zwolnienia.

d)    Ewidencjonowanie wyciągów z Czeskiego Banku Narodowego (potwierdzenia płatności) jest zapisywane w Dokumentacji przez co najmniej 5 lat (ustawa nr 563 Dz.U. Republiki Czeskiej z 1991 r. w sprawie rachunkowości), a ich przechowywanie i archiwizowanie podlega obowiązującym przepisom dotyczącym dokumentacji SFDI.

e)    Zwrot uiszczonej opłaty okresowej za Pojazd zwolniony z opłaty okresowej jest zapisywany w Dokumentacji, a jej przechowywanie i archiwizacja podlega obowiązującemu Regulaminowi dokumentacji SFDI, przez co najmniej 3 lata.

f)    Ewidencja Pojazdów zarejestrowanych w systemie elektronicznego poboru opłat jest zapisywana w Systemie ewidencji opłaty okresowej przez okres ważności zarejestrowanego Pojazdu w systemie poboru opłat.

g)    Umożliwienie kontroli uiszczania opłaty czasowej za pomocą systemu kamer umieszczonych przy bramkach kontrolnych lub na mobilnych stanowiskach kontrolnych jest zapisywane w Systemie ewidencji opłaty okresowej, w tym bramce kontrolnej, przez okres 24 godzin.

h)    Kontrola algorytmu rozpoznawania tablic rejestracyjnych jest zapisywana w Systemie ewidencji opłaty okresowej wraz z bramką kontrolną przez okres 24 godzin.

i)    Kontrola kiosków samoobsługowych za pomocą kamery inspekcyjnej jest zapisywana w kiosku samoobsługowym przez okres 5 dni.

j)    Ewidencja i przechowywanie zapisów, zawiadomień, zgłoszeń lub innych pism związanych z Systemem opłaty okresowej i prowadzeniem ewidencji imiennej jest zapisywane w Ewidencji dokumentów, a ich przechowywanie i archiwizacja podlega obowiązującym Regulaminowi dokumentacji SFDI.

 • Dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych, w tym wykonywania prawa osoby, której dane dotyczą, przez co najmniej 5 lat.
 • Dokumenty dotyczące zwolnienia Pojazdów z opłat czasowych przez co najmniej 3 lata.
 • Dokumenty dotyczące zmiany numerów rejestracyjnych przez co najmniej 3 lata.
 • Dokumenty dotyczące ustanowienia dostępu do interfejsu administracyjnego dystrybutora przez co najmniej 10 lat.

k)    Przetwarzanie zapytań dotyczących Systemu opłaty okresowej jest zapisywane w Aktach, a jej przechowywanie i archiwizacja podlega obowiązującemu Regulaminowi dokumentacji SFDI, przez co najmniej 3 lata.

l)    Prowadzenie kont użytkowników dla pracowników administratora i podmiotów przetwarzających w Systemie opłaty okresowej są zapisane w Systemie opłaty okresowej w okresie ważności konta użytkownika.

4.       Prawa podmiotów danych osobowych

a)      Prawo do wycofania zgody

Jeżeli SFDI przetwarza Twoje dane osobowe za zgodą osoby, której dane dotyczą (nie dzieje się to w ramach Systemu płatności okresowej), masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na powyższe cele

b)      Prawo dostępu do danych osobowych

Jako właściciel swoich danych osobowych masz prawo do uzyskania od SFDI potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są lub nie są przetwarzane. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane, masz prawo otrzymania do nich dostępu wraz z następującymi informacjami o:

 • celu przetwarzania;
 • kategoriach danych poddawanych przetwarzaniu;
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione;
 • planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie można tego ustalić, kryteria ustalania tego okresu;
 • istnieniu prawa do żądania od SFDI sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • prawie do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • wszystkich dostępnych informacjach na temat źródła danych osobowych;
 • czy następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, co do stosowanej procedury, a także o znaczeniu i oczekiwanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

SFDI udostępnia kopię przetwarzanych informacji bezpłatnie. Tylko wtedy, gdy wnioski są ewidentnie nieuzasadnione lub nieodpowiednie, w szczególności z powodu ich powtarzania się, SFDI może nałożyć adekwatną opłatę za przekazanie danych osobowych zgodnie z cennikiem dostępnym tutaj. Jeśli złożysz wniosek w formie elektronicznej, SFDI udzieli Ci informacji w powszechnie stosowanej formie elektronicznej, chyba że zażądasz innego sposobu ich przekazania.

c)       Prawo do sprostowania danych

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w swoich danych osobowych, jako właściciel danych osobowych, masz prawo zażądać od SFDI natychmiastowego poprawienia niedokładnych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

d)      Prawo do usunięcia

Jako właściciel danych osobowych masz prawo zażądać od SFDI usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • dane osobowe nie są potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych i brak innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania i brak jakiegokolwiek uzasadnionego powodu przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, gdy istnieje wyjątek prawny, zwłaszcza gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:

 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • realizacji obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej lub Republiki Czeskiej lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej SFDI;
 • do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badawczych lub historycznych lub do celów statystycznych, jeżeli jest prawdopodobne, że prawo do usunięcia uniemożliwiłoby lub poważnie zagroziło realizacji celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

e)      Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jako właściciel swoich danych osobowych masz prawo do ograniczenia przez SFDI przetwarzania Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

 • jeśli negujesz prawidłowość danych osobowych – SFDI ograniczy przetwarzanie do czasu niezbędnego do weryfikacji prawidłowości danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty odmawiasz usunięcia swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • SFDI nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń prawnych;
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania do czasu upewnienia się, że uzasadnione powody SFDI przeważają nad Twoimi uzasadnionymi powodami.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, Twoje dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na nadrzędny interes publiczny Unii Europejskiej lub Republiki Czeskiej.

f)       Prawo do przenoszenia danych

Jako właściciel danych osobowych masz prawo otrzymać w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, dotyczące Twojej osoby, oraz masz prawo zażądać przeniesienia tych danych do innego administratora bez sprzeciwu SFDI pod warunkiem, że:

 • dane osobowe są przetwarzane za zgodą osoby, której dane dotyczą;
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

O ile jest to technicznie możliwe, SFDI przekaże dane innemu administratorowi na Twoje żądanie. Prawo to nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

g)      Prawo do sprzeciwu

Jako właściciel swoich danych osobowych masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli roszczenie prawne wobec przetwarzania leży w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne dla prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. SFDI nie będzie przetwarzał dalej danych osobowych, chyba że wykaże poważne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami lub prawami i wolnościami, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

h)      Prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji indywidualnej, w tym profilowaniu

Jako właściciel swoich danych osobowych masz prawo nie podlegać żadnej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dla Ciebie skutki prawne lub na które w podobny sposób wpływa.

i)        Prawo do wniesienia skargi

Jako właściciel danych osobowych masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, Republika Czeska, tel.: +420 234 665 111, strona internetowa: www.uoou.cz, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez SFDI narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

5.       Wykonywanie prawa osób, których dane dotyczą

Do złożenia wniosku o wykonanie swoich praw konieczne jest wypełnienie właściwego formularza PDF, który można przesłać zgodnie z poniższymi sposobami. W odniesieniu do ewentualnego ryzyka nadużycia i zapewnienia ochrony danych osobowych osoby, której dane dotyczą (np. klienta, pracownika, dostawcy itp.), SFDI ogranicza kanały komunikacji, za pośrednictwem których można przyjąć i odpowiedzieć na Twój wniosek o zastosowanie prawa osoby, której dane dotyczą. Do jednoznacznej identyfikacji osoby, której dane dotyczą, wymagamy następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres stałego zamieszkania.

1. Do okreslonej skrzynki danych dla agendy Elektronicznej winiety autostradowej z identyfikatorem ws5mh9w pod adresem https://mojedatovaschranka.cz/.

2. E-mailem na adres epodatelna@edalnice.cz (wypełniony elektronicznie formularz PDF lub zeskanowany wypełniony formularz PDF opatrzony podpisem elektronicznym, z którym szczególny przepis prawny łączy skutki podpisu odręcznego, lub możesz zapewnić elektroniczną konwersję wydrukowanego i wypełnionego formularza, co zostanie zrealizowane w oficjalnych miejscach oznaczonych Czech Point),

3. W postaci papierowej za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe z urzędowo poświadczonym podpisem na adres: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praga 9, Republika Czeska.

4. Jeśli nie masz dostępu do Internetu, możesz napisać zawiadomienie w dowolnej formie, podając formalności wymagane zgodnie z prawem oraz z urzędowo poświadczonym podpisem lub pełnomocnictwem, i przesłać go na adres siedziby SFDI.

Formularz do pobrania

Wniosek o wykonanie prawa osób, których dane dotyczą

W przypadku przesłania wniosku na dane kontaktowe SFDI, które nie są kanałami komunikacji do złożenia wniosku o realizację przysługujących Ci praw, Twoje żądanie również zostanie przekazane do przetworzenia.

Bądź z nami w kontakcie w mediach społecznościowych