Zwolnienie z opłaty

Powiadomienie o zwolnieniu

Aby ubiegać się o zwolnienie dla pojazdów, które nie są automatycznie zwolnione, przed skorzystaniem z płatnej autostrady należy złożyć Oświadczenie o zwolnieniu.

Do oświadczenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz Oświadczenie o zwolnieniu
 • obowiązkowe załączniki

Więcej informacji o różnych podstawach zwolnienia, łącznie z listą wymaganych załączników, można znaleźć w artykule XIII. Warunków płatności.

Zbiorcze oświadczenie o zwolnieniu

Powiadomienie o zwolnieniu zbiorczym można złożyć tylko wtedy, gdy poszczególne pojazdy mają tego samego operatora, a pojazdy są zwolnione zgodnie z tą samą definicją przyczyny wyłączenia.

Do wniosku zbiorczego należy załączyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz Oświadczenie o zwolnieniu
 • wypełniony Załącznik do zbiorczego Oświadczenia o zwolnieniu
 • obowiązkowe załączniki

Więcej informacji o różnych podstawach zwolnienia, łącznie z listą wymaganych załączników, można znaleźć w artykule XIII. Warunków płatności.

Powiadomienie o wygaśnięciu zwolnienia

Jeśli podstawa do zwolnienia nie ma już zastosowania, użytkownik pojazdu (zgłaszający) zobowiązany jest nie później niż w terminie 10 dni roboczych po wygaśnięciu podstawy zgłosić ten fakt.

Wraz z wnioskiem zbiorczym należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz Oświadczenia o wygaśnięciu podstawy do zwolnienia

O ile w oświadczeniu nie określono inaczej, wszystkie obowiązujące zwolnienia dla danego pojazdu zostaną anulowane.

Zbiorcze oświadczenie o zwolnieniu

Zbiorcze oświadczenie o zwolnieniu można złożyć tylko wtedy, gdy poszczególne pojazdy mają tego samego operatora.

Wraz z wnioskiem zbiorczym należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz Oświadczenia o wygaśnięciu zwolnienia
 • wypełniony załącznik do Zbiorczego oświadczenia o wygaśnięciu podstaw do zwolnienia

O ile nie określono inaczej w zawiadomieniu, wszystkie istniejące zwolnienia zostaną zniesione dla przedmiotowych pojazdów.

Państwo rejestracji i numer rejestracyjny pojazdu należy podać tylko w Załączniku do oświadczenia zbiorczego.

Możliwości złożenia

a) wypełniony formularz w formacie .PDF w formie elektronicznej opatrzony podpisem elektronicznym, z którym odrębny przepis prawny wiąże skutki podpisu własnoręcznego

b) autoryzowana konwersja wypełnionego formularza .PDF na formularz papierowy z podpisem uwierzytelnionym, który uzyskać można w oficjalnych miejscach urzędowych oznaczonych jako Czech Point

 • w formie papierowej z urzędowo uwierzytelnionym podpisem na adres: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, Republika Czeska

Zbiorcze oświadczenie można odesłać tylko w formie elektronicznej.

Więcej informacji na temat różnych możliwości składania wniosków znajduje się w artykule XI. Warunków płatności.

Co dobrze wiedzieć

Zwykły skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia w formie papierowej przesłany pocztą elektroniczną nie spełnia wymogów autoryzowanej konwersji, nawet jeśli taki wniosek opatrzony jest podpisem uwierzytelnionym urzędowo.

Wnioskodawca podany w oświadczeniu jest zawsze osobą fizyczną, nie należy wypełniać nazwy osoby prawnej.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem el. skrzynki podawczej osoby prawnej, wnioskodawca musi być organem statutowym firmy.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem el. skrzynki podawczej osoby prawnej będącej organem władzy publicznej, wnioskodawca musi dodatkowo opatrzyć dokument swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz datownikiem.

Pojazdy zarejestrowane w Republice Czeskiej automatycznie zwolnione z opłat

 • Pojazdy wyłącznie elektryczne lub na wodór.
 • Zgodnie z § 20a ustawy nr 13/1997 Dz.U. o ruchu drogowym, korzystanie z drogi płatnej przez drogowy pojazd silnikowy przewożący osoby o ciężkim stopniu niepełnosprawności, które są posiadaczami legitymacji osoby niepełnosprawnej ZTP lub ZTP/P, wydanej w Republice Czeskiej na podstawie specjalnych przepisów prawnych, nie podlega opłatom drogowym, jeżeli operatorem drogowego pojazdu silnikowego jest sama osoba niepełnosprawna lub osoba jej bliska. W związku z tym zwolnienie z opłaty drogowej nie może być wykorzystane przez posiadacza legitymacji osoby niepełnosprawnej ZTP lub ZTP/P, jeśli znajomy lub sąsiad podwiezie go swoim pojazdem.
 • Pojazdy służące do przewozu pozostających na utrzymaniu dzieci chorych na nowotwór złośliwy lub białaczkę. W razie kontroli drogowej wystarczy okazać orzeczenie lekarskie lub inne zaświadczenie wydane przez placówkę medyczną.
 • Pojazdy zabytkowe z przydzieloną specjalną tablicą rejestracyjną i dokumentem potwierdzającym wpisanie pojazdu do rejestru zabytków.
Pełny przegląd wszystkich pojazdów zwolnionych z opłat za autostrady można znaleźć w ustawie nr 13/1997 DzU., Z późniejszymi zmianami od 1.1.2020.

Pojazdy zarejestrowane w Republice Czeskiej zwolnione z opłaty po złożeniu zawiadomienia

 • Pojazdy użytkowane przez placówki dla osób niepełnosprawnych, o ile służą one do przewozu takich osób.

Pojazdy zarejestrowane za granicą zwolnione z opłaty po złożeniu zawiadomienia

 • Pojazdy wyłącznie elektryczne lub na wodór.

Bądź z nami w kontakcie w mediach społecznościowych