Możliwości zwrotu zakupionej winiety

Popełniłeś błąd przy zakupie winiety elektronicznej? W opisanych poniżej przypadkach można zwrócić się o zwrot opłaty.

O zwrot pieniędzy za zakupioną winietę można wnosić z następujących powodów:

Jeśli zakupiłeś dwukrotnie winietę dla tego samego pojazdu i ważność zakupionych winiet pokrywa się całkowicie lub częściowo, możesz zwrócić się o zwrot jednej z nich.

Jeżeli chodzi o dwa jednakowe rodzaje winiet, np. dwie roczne, można zwrócić się o zwrotu tej z późniejszym terminem początku ważności, jeżeli koniec ważności winiety z wcześniejszym terminem początku ważności jeszcze nie nastąpił.

Jeżeli istnieją dwa różne rodzaje winiet, np. winieta roczna i winieta dziesięciodniowa, możesz zażądać zwrotu tylko winiety dziesięciodniowej i tylko w przypadkach określonych w Warunkach płatności.

Do Wniosku należy załączyć kopie obu (lub wszystkich) potwierdzeń zapłaty, z którymi związany jest zakup.

Jeżeli przez pomyłkę zakupiłeś winietę dla nieistniejącego numeru rejestracyjnego, możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Jeżeli dla danej winiety wypełnione jest państwo rejestracji "CZ", przeprowadzimy kontrolę za Ciebie, czy danynumer rejestracyjny istnieje. W tym przypadku wystarczy, że do wniosku załączysz kopię potwierdzenia płatności.

Jeżeli dla danej winiety jest wypełnione inne państwo rejestracji, niż "CZ", oprócz kopii potwierdzenia płatności należy załączyć do wniosku również wyciąg z rejestru pojazdów państwa, towarzystwa ubezpieczeniowego lub innej instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami państwa, które zostało podane jako państwo rejestracji, z urzędowym tłumaczeniem na język czeski (z wyjątkiem Republiki Słowackiej), który dokumentuje fakt, że dany pojazd nie istnieje, z wyjątkiem państw rejestracji wymienionych w Warunkach płatności.

Jeżeli do winiety omyłkowo zostało przypisane nieprawidłowe państwo rejestracji, można ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Do wniosku należy załączyć kopię potwierdzenia zapłaty oraz kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, dla którego miała być zakupiona winieta, dokumentującą błąd we zakresie państwa rejestracji.

Jeżeli zakupiłeś winietę dla pojazdu zwolnionego z opłaty, np. samochodu elektrycznego, możesz żądać zwrotu pieniędzy.

Do wniosku załącz kopię potwierdzenia zapłaty kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest to pojazd zwolniony z opłaty.

Jeżeli zakupiłeś winietę dla pojazdu, który nie podlega opłatom czasowym, np. pojazd powyżej 3,5 tony, motocykl lub przyczepę, możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia zapłaty oraz kopię dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu potwierdzającego, że pojazd nie podlega opłatom czasowym.

Jeżeli zakupiono winietę za wyższą cenę dla pojazdu, który kwalifikuje się do Eko ceny można ubiegać się o zwrot części ceny.

Do wniosku należy załączyć kopię potwierdzenia zapłaty, kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu potwierdzającego, że pojazd posiada napęd kwalifikujący go do ceny Eko.

W przypadku zakupu winiety za cenę Eko dla pojazdu, który nie kwalifikuje się do tej kategorii, można ubiegać się o zwrot, ale tylko wtedy, gdy zakupiono również winietę dla tego samego pojazdu na ten sam okres za pełną cenę.

Prosimy o załączenie do wniosku kopii obu potwierdzeń zapłaty.

W przypadku zakupu winiety na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych w Ewidencji pojazdów drogowych, należy dokonać zmiany danych w dowolnym urzędzie gminy o rozszerzonej właściwości. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Następnie można ubiegać się o zwrot zgodnie z punktami od 1 do 7.

Wniosek złożysz wypełniając formularz Wniosek o zwrot zapłaconej opłaty czasowej. Obowiązkowe załączniki dla poszczególnych przypadków są podane powyżej. Wniosek można złożyć do trzech lat od daty zakupu winiety, chyba że Warunki płatności podają inaczej.

Więcej informacji na temat poszczególnych podstaw zwrotu, w tym lista wymaganych załączników, znajduje się również w artykule XV. Warunków płatności.

Za zwrot zapłaconej opłaty czasowej zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 75 CZK.

Zwroty płatności dokonane z rachunków bankowych prowadzonych w Republice Czeskiej lub krajach SEPA nie podlegają żadnej dodatkowej opłacie za realizację zlecenia, wyjątkiem płatności realizowanych jako „zagraniczne”. Zwroty zagraniczne do krajów SEPA podlegają opłacie za realizację zlecenia w wysokości 450 CZK.

Zwroty płatności zagranicznych dokonanych za pomocą zlecenia płatniczego z rachunków bankowych poza krajami SEPA podlegają opłacie za realizację zlecenia płatniczego w wysokości 150 CZK.

Możliwości złożenia

 1. 1

  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: ws5mh9w

 2. 2

  e-mailem na adres: epodatelna@edalnice.cz

 3. 3

  w formie papierowej na adres: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, Republika Czeska

Wniosek zbiorczy można odesłać tylko w formie elektronicznej.

Wnioskodawca (zgłaszający) podany we wniosku jest zawsze osobą fizyczną, nie należy wypełniać nazwy osoby prawnej.

Więcej informacji na temat różnych możliwości składania wniosków znajduje się w artykule XI.  Warunków płatności.

Dobrze jest wiedzieć również, że

Potwierdzenie płatności zostało wysłane do Ciebie w formie elektronicznej w formacie .PDF na adres e‑mail podany przy zakupie w sklepie internetowym lub przekazane w formie papierowej przy zakupie w punkcie sprzedaży/ kiosku samoobsługowym.

W przypadku zakupu winiety za gotówkę w punkcie sprzedaży prosimy o podanie we wniosku numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot środków. W pozostałych przypadkach zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki zapłacono za winietę.

Możliwości zbiorczego zwrotu zakupionych winiet

Wniosek zbiorczy może być złożony tylko wtedy, gdy dla wszystkich wymienionych winiet podany jest ten sam powód.

Wraz z wnioskiem zbiorowym należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz Wniosek o zwrot zapłaconej opłaty czasowej
 • wypełniony Załącznik do wniosku zbiorczego o zwrot zapłaconej opłaty czasowej
 • obowiązkowe załączniki

Państwo rejestracji i numer rejestracyjny pojazdu należy podać tylko w załączniku do wniosku zbiorczego.

W przypadku wniosku zbiorczego o opłatę manipulacyjną w wysokości 75 CZK jest obniżana kwota za każdą winietę podlegającą zwrotowi.

Więcej informacji o różnych podstawach zwrotu, łącznie z listą wymaganych załączników, można znaleźć w artykule XV. Warunków płatności.

Bądź z nami w kontakcie w mediach społecznościowych