RODO i dane osobowe

W związku z funkcjonowaniem elektronicznego systemu informacji o winietach (dalej „Ewidencja Pojazdów”) Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej przetwarza dane osobowe oraz podlega regulacji zawartej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz w ustawie nr 110/2019 Dz.U. o przetwarzaniu danych osobowych.

Na niniejszej stronie dostępne są informacje o tym, jakie dane osobowe gromadzi Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej i w jakich celach je wykorzystuje, z jakich źródeł pozyskuje Państwa dane osobowe, jak z nimi pracuje oraz w jaki sposób dane te są przetwarzane.

Na stronie tej znajdują się również kontakty, pod którymi można uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i gdzie można skorzystać ze swoich praw do ochrony danych osobowych.

Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej (dalej „SFDI”).

Siedziba: Sokolovská 1955/278,, 190 00 Praga 9, Republika Czeska

IČO [nr identyfikacyjny tożsamy z REGON]: 70856508

E‑mail: epodatelna@edalnice.cz

Tel.: +420 222 266 757

ID Datové schránky (ID elektronicznej skrzynki podawczej) : ws5mh9w

www.edalnice.cz , www.sfdi.cz

SFDI utworzono na mocy ustawy nr 104/2000 Dz.U., o Państwowym Funduszu Infrastruktury Transportowej, z późniejszymi zmianami.

Więcej informacji na temat realizacji praw osoby, której dotyczą dane

Wniosek o realizację praw osoby, której dotyczą dane

 

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

 1. Ing. Jakub Voneš
 2. poverenec@sfdi.cz
SFDI, jako administrator danych osobowych określa, jakie dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane a także odpowiada za przestrzeganie wszystkich wymogów ochrony danych osobowych. Podmioty przetwarzające i odbiorców danych osobowych wymieniono TU.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.    Cele przetwarzania i zakres przetwarzanych danych osobowych

SFDI oraz podmioty przetwarzają Państwa dane osobowe z sposób zarówno zautomatyzowany, jak i ręczny. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie są związane z uzyskiwaniem informacji z Ewidencji pojazdów.  Takie automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie jest dopuszczalne na podstawie ustawy nr 13/1997 Dz.U. o ruchu drogowym, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „ustawą o ruchu drogowym”). Tego typu podejmowanie decyzji umożliwia klientowi automatyczne zwolnienie lub wycenę winiety elektronicznej (zwanej dalej „opłatą czasową”). Wszystkie Państwa dane osobowe są przetwarzane przez pracowników SFDI lub pracowników podmiotów przetwarzających, którzy zobowiązani są do przestrzegania zasady poufności a także obowiązują ich przepisy wewnętrzne lub stosunek umowny między SFDI a podmiotem przetwarzającym w zakresie ochrony danych osobowych.

a) Rejestracja pojazdów w IS EDAZ

W tym celu następujące dane są przetwarzane przez SFDI lub podmioty przetwarzające (CENDIS, s.p., a w przypadku płatności w punkcie sprzedaży, Česká pošta, s.p. lub ČEPRO, a.s.):

 • Numer rejestracyjny (w tym kraj rejestracji);
 • Początek i koniec okresu, za który uiszczana jest opłata czasowa;
 • Informacje o napędzie (biometan, gaz ziemny, hybryda plug-in);
 • Numer konta bankowego lub (niepełne) numer karty płatniczej;
 • Data i godzina utworzenia zamówienia;
 • Data, miejsce i godzina płatności;
 • E-mail lub numer telefonu (jeśli podano)
  • E-mail do wysłania potwierdzenia;
  • E-mail do wysłania powiadomienia;
  • Numer telefonu do wysyłania powiadomień.
 • Informacje na temat:
  • zmiany tablicy rejestracyjnej (w przypadku informacji z Ewidencji Pojazdów Drogowych lub z powiadomienia);
  • zwolnienia pojazdów z opłaty czasowej (w przypadku informacji z Ewidencji Pojazdów Drogowych lub z powiadomienia);
  • powodu zwolnienia pojazdów z opłaty czasowej (w przypadku informacji z Ewidencji Pojazdów Drogowych lub z powiadomienia);
  • zwrotu uiszczonej opłaty czasowej (od powiadomienia).

SFDI uzyskuje te dane bezpośrednio od użytkowników, podmiotów przetwarzających lub z Ewidencji Pojazdów Drogowych Republiki Czeskiej (zwanego dalej „rejestr pojazdów drogowych”). W przypadku niepodania danych osobowych (numer rejestracyjny wraz ze stanem rejestracji, początek i koniec okresu opłaty czasowej, informacje o napędzie pojazdu oraz e-mail, na który wysyłane jest potwierdzenie, w przypadku płatności na stronie edalnice.cz), płatność opłaty czasowej za pojazd nie może zostać zarejestrowana w EDAS IS.

Dane osobowe są przechowywane w systemie EDPS IS przez okres 2 lat od zakończenia okresu, za który uiszczono opłatę czasową. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej zgodnie z RODO.

b) Zmiana tablicy rejestracyjnej

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający (CENDIS, s.p.) przetwarzają następujące dane:

 • oryginalny numer rejestracyjny (w tym kraj rejestracji);
 • nowa tablica rejestracyjna (w tym kraj rejestracji).

W przypadku pojazdów zarejestrowanych w Ewidencji pojazdów drogowych informacja o zmianie tablicy rejestracyjnej jest aktualizowana bez konieczności składania zawiadomienia o zmianie tablicy rejestracyjnej. W przypadku pojazdów, które nie są zarejestrowane w rejestrze pojazdów drogowych wymagane jest powiadomienie o zmianie numeru rejestracyjnego oraz podanie następujących informacji:

 • dane osobowe zgłaszającego:
  • Imię i nazwisko;
  • Numer telefonu i adres e-mail (jeśli podano);
  • Adres do korespondencji;
 • dane osobowe właściciela lub operatora
  • Dane osobowe zawarte w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub innym dokumencie potwierdzającym zmianę tablicy rejestracyjnej;

SFDI uzyskuje te dane osobowe bezpośrednio od zgłaszających lub z Ewidencji pojazdów drogowych. W przypadku niepodania danych osobowych zmiana tablicy rejestracyjnej nie może zostać odnotowana.

W przypadku złożenia zawiadomienia o zmianie państwowej tablicy rejestracyjnej dane są przechowywane w elektronicznym serwisie plików (zwanym dalej „TESS”) lub w serwisie plików SFDI zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi plików SFDI. Okres przechowywania wynosi co najmniej 10 lat. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie czynności w interesie publicznym lub w ramach administracji publicznej, które są powierzone administratorowi zgodnie z ustawą nr 499/2004 Dz.U. o usługach archiwizacyjnych i archiwizacji, z późniejszymi zmianami.

W przypadku danych zawartych w Ewidencji pojazdów w EDAS IS (tablica rejestracyjna i informacje o zmianie tablicy rejestracyjnej) dane są przetwarzane zgodnie z lit. a) Ewidencji pojazdów w EDAS IS. 

c) Rejestracja zwolnienia pojazdu z opłat czasowych

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający (CENDIS, s.p.) przetwarzają następujące dane:

 • numer rejestracyjny (w tym kraj rejestracji).

W przypadku pojazdów zarejestrowanych w rejestrze pojazdów drogowych informacje o zwolnieniu są aktualizowane bez konieczności składania powiadomienia o zwolnieniu z opłaty czasowej, jeśli informacje potrzebne do zwolnienia są dostępne w rejestrze pojazdów drogowych. W przypadku pojazdów, które nie są zarejestrowane w Ewidencji pojazdów drogowych wymagane jest powiadomienie o zwolnieniu z opłaty czasowej oraz podanie następujących informacji:

 • dane osobowe zgłaszającego:
  • Imię i nazwisko;
  • Data urodzenia;
  • Numer telefonu i adres e-mail (jeśli podano);
  • Adres do korespondencji;
  • Urzędowo poświadczony podpis lub jego elektroniczny odpowiednik.
 • dane osobowe właściciela
  • Dane osobowe zawarte w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub innym dokumencie potwierdzającym uprawnienie do zwolnienia;
  • Dokument pełnomocnictwa (jeśli zgłaszający posiada pełnomocnika).

SFDI uzyskuje te dane osobowe bezpośrednio od zgłaszających lub z rejestru pojazdów drogowych. W przypadku niepodania danych osobowych zwolnienie pojazdu z opłaty czasowej nie może zostać zarejestrowane.

W przypadku złożenia powiadomienia o zwolnieniu pojazdu z opłaty czasowej dane są przechowywane w systemie TESS lub w usłudze plików SFDI zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi plików SFDI. Okres przechowywania wynosi co najmniej 3 lat. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie czynności w interesie publicznym lub w ramach administracji publicznej, które są powierzone administratorowi zgodnie z ustawą nr 499/2004 Dz.U. o usługach archiwizacyjnych i archiwizacji, z późniejszymi zmianami.

W przypadku danych, które znajdują się w Ewidencji pojazdów w IS EDTAZ (numer rejestracyjny i podstawa zwolnienia pojazdów z opłaty czasowej), dane te są traktowane zgodnie z lit. a) Ewidencji pojazdów w IS EDTAZ.

d) Zgłaszanie wygaśnięcia podstawy do zwolnienia pojazdów z opłat czasowych

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający (CENDIS, s.p.) przetwarzają następujące dane:

 • numer rejestracyjny (w tym kraj rejestracji).

W przypadku pojazdów zarejestrowanych w Ewidencji pojazdów drogowych informacje o wystąpieniu podstaw do zwolnienia są aktualizowane bez konieczności składania oświadczenia o wystąpieniu podstaw do zwolnienia od opłaty czasowej, jeżeli informacje niezbędne do wystąpienia podstaw do zwolnienia są dostępne w Ewidencji pojazdów drogowych. W przypadku pojazdów, które nie są zarejestrowane w Ewidencji pojazdów drogowych wymagane jest powiadomienie o ustaniu podstaw do zwolnienia z opłaty czasowej oraz podanie następujących informacji:

 • dane osobowe zgłaszającego:
  • Imię i nazwisko;
  • Data urodzenia;
  • Numer telefonu i adres e-mail (jeśli podano);
  • Adres do korespondencji;
  • Certyfikowany podpis lub jego elektroniczny odpowiednik.
 • dane osobowe właściciela lub operatora:
  • Dokument pełnomocnictwa (jeśli zgłaszający jest reprezentowany).

Dokument pełnomocnictwa (jeśli zgłaszający jest reprezentowany).

SFDI uzyskuje te dane osobowe bezpośrednio od zgłaszających lub z rejestru pojazdów drogowych. W przypadku braku podania danych osobowych, przekazanie podstaw do zwolnienia pojazdu z opłaty czasowej nie może zostać zarejestrowane.

W przypadku powiadomienia o ustaniu podstaw do zwolnienia pojazdu z opłaty czasowej dane są przechowywane w systemie TESS lub w usłudze plików SFDI zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi plików SFDI. Okres przechowywania wynosi co najmniej 3 lat. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie czynności w interesie publicznym lub w ramach administracji publicznej, które są powierzone administratorowi zgodnie z ustawą nr 499/2004 Dz.U. o usługach archiwizacyjnych i archiwizacji, z późniejszymi zmianami.

W przypadku danych, które znajdują się w Ewidencji pojazdów w IS EDAZ (tablica rejestracyjna), dane są traktowane zgodnie z paragrafem a) Rejestr pojazdów w IS EDAZ.

e) Zwrot zapłaconej opłaty czasowej

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający (CENDIS, s.p.) przetwarzają następujące dane:

 • numer rejestracyjny (w tym kraj rejestracji).
 • dane osobowe zgł
  • Imię i nazwisko;
  • Numer telefonu i adres e-mail (jeśli podano);
  • Adres do korespondencji;
  • Numer konta bankowego (jeśli podano);

SFDI uzyskuje te dane osobowe bezpośrednio od zgłaszających. W przypadku niepodania danych osobowych zwrot uiszczonej opłaty czasowej nie będzie możliwy.

W przypadku zwrotu uiszczonej opłaty czasowej dane są przechowywane w TESS lub w usłudze plików SFDI zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi plików SFDI. Okres przechowywania wynosi co najmniej 3 lat. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie zadania w interesie publicznym lub w ramach uprawnień administracji publicznej, które są powierzone administratorowi zgodnie z ustawą nr 499/2004 Dz.U. o usługach archiwizacyjnych i archiwizacji.

W przypadku danych, które znajdują się w Ewidencji pojazdów w IS EDAZ (tablice rejestracyjne), dane są przetwarzane zgodnie z ustawą nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.

f) Ewidencja pojazdów zarejestrowanych w elektronicznym systemie poboru opłat

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający (CENDIS, s.p.) przetwarzają następujące dane:

 • Numer rejestracyjny (w tym stan rejestracji);
 • Informacja, że pojazd jest zarejestrowany w elektronicznym systemie poboru opłat.

SFDI uzyskuje te dane bezpośrednio od operatora elektronicznego systemu poboru opłat.

W przypadku Ewidencji pojazdów zarejestrowanych w elektronicznym systemie poboru opłat dane są przechowywane w IS EDAZ. Okres przechowywania trwa przez okres ewidencji rejestracji pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat.  Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania w interesie publicznym lub w ramach czynności administracji publicznej zgodnie z ZPK.

g) Umożliwienie kontroli opłaty czasowej za pośrednictwem systemu monitoringu umieszczonego przy bramkach kontrolnych lub mobilnych stanowiskach kontroli

W tym celu następujące dane są przetwarzane przez SFDI lub podmioty przetwarzające (CENDIS, s.p.; Policja Republiki Czeskiej; Administracja Celna Republiki Czeskiej):

 • Zdjęcie (może zawierać dane osobowe kierowcy lub pasażera) wraz z miejscem i czasem wykonania;
 • Numer rejestracyjny (w tym kraj rejestracji).

Te dane osobowe są pozyskiwane przez SFDI za pośrednictwem kamer umieszczonych na bramkach kontrolnych lub mobilnych stanowiskach kontrolnych.

W przypadku kontroli uiszczenia opłaty czasowej dane są przechowywane na bramkach kontrolnych lub w obiektach Policji Republiki Czeskiej/Administracji Celnej Republiki Czeskiej. Okres przechowywania wynosi 24 godziny od momentu pozyskania, a następnie można je pobrać do obiektu Policji Republiki Czeskiej / Administracji Celnej Republiki Czeskiej, gdzie mogą być przechowywane przez kolejne 48 godzin. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania w interesie publicznym lub w ramach czynności administracji publicznej zgodnie z ZPK.

h) Kontrola algorytmu rozpoznawania kraju rejestracji

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający (CENDIS, s.p.) przetwarzają następujące dane:

 • numer rejestracyjny (w tym kraj rejestracji pojazdu) – wycinek zdjęcia.

SFDI uzyskuje te dane za pośrednictwem kamer umieszczonych na bramkach kontrolnych.

W przypadku, gdy kontrola algorytmu rozpoznawania tablic rejestracyjnych jest włączona, dane są przechowywane na bramkach kontrolnych i w IS EDAZ. Okres przechowywania wynosi 24 godziny od momentu pozyskania. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania w interesie publicznym lub w ramach czynności administracji publicznej zgodnie z ZPK.

i) Kontrola samoobsługowych stanowisk za pośrednictwem kamery szczelinowej

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający (CENDIS, s.p.) przetwarzają następujące dane:

 • Nagranie z kamery (zawierające dane osobowe użytkownika kiosku samoobsługowego) wraz z miejscem i czasem rejestracji.

Te dane osobowe są pozyskiwane przez SFdI za pośrednictwem kamer umieszczonych na stanowiskach samoobsługowych.

W przypadku kontroli kiosków samoobsługowych dane są przechowywane w kioskach. Okres przechowywania wynosi 5 dni od momentu pozyskania. Celem przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których interesy te są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

j) Obsługa innych zgłoszeń, w tym zapytań, w odniesieniu do elektronicznej opłaty czasowej

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający (CENDIS, s.p.) przetwarzają następujące dane:

 • dane osobowe osoby zgłaszającej:
  • Imię i nazwisko;
  • Data urodzenia;
  • Adres domowy;
  • Numer telefonu i adres e-mail;
  • Certyfikowany podpis lub jego elektroniczny odpowiednik.

 SFDI uzyskuje te dane osobowe od osób zgłaszających.

W przypadku obsługi innych zgłoszeń, w tym zapytań, w związku z elektroniczną opłatą czasową, dane są przechowywane w TESS lub usłudze plików SFDI zgodnie z obowiązującymi zasadami proceduralnymi dotyczącymi plików SFDI. Zasadniczo okres przechowywania wynosi co najmniej 5 lat, ale w przypadku wniosków o udostępnienie danych osobowych zawartych w systemie EDPS IS okres ten wynosi co najmniej 5 lat. W przypadku wniosku upoważnionej osoby o nadanie dostępu do interfejsu administracyjnego, przez okres co najmniej 10 lat. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie czynności w interesie publicznym lub w ramach administracji publicznej, które są powierzone administratorowi zgodnie z ustawą nr 499/2004 Dz.U. o usługach archiwizacyjnych i archiwizacji, z późniejszymi zmianami.

k) Zarządzanie kontami użytkowników dla pracowników administratorów i podmiotów przetwarzających oraz ich uprawnienia w IS EDAZ

W tym celu SFDI lub podmiot przetwarzający (CENDIS, s.p.) przetwarzają następujące dane:

 • dane osobowe pracowników lub podmiotów przetwarzających administratora:
  • Imię i nazwisko;
  • Numer telefonu i adres e-mail.

SFDI uzyskuje te dane osobowe bezpośrednio od podmiotów przetwarzających.

W przypadku kont użytkowników dane są przechowywane w systemie IS EDAZ. Okres przechowywania trwa zazwyczaj przez okres ważności konta użytkownika. Celem przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których interesy te są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

l) Korzystanie z technicznych, preferencyjnych i analitycznych plików cookies

W tym celu SFDI lub podmioty przetwarzające (CENDIS, s.p.; Google LLC) przetwarzają następujące dane:

 • dane osobowe odwiedzających witrynę:
  • Adres IP.

Te dane osobowe są uzyskiwane przez SFDI za pośrednictwem plików cookie.

Przetwarzanie technicznych plików cookie odbywa się na podstawie wymogu prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których interesy te są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Czas przechowywania jest określony przez poszczególne pliki cookies tutaj.

Przetwarzanie preferencyjnych i analitycznych plików cookie opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych. Czas przechowywania jest określony przez poszczególne pliki cookie tutaj.

2.       Przekazywanie danych osobowych oraz ich odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom administracji publicznej, którym SFDI jest zobowiązana przekazać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ZPK.

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione firmie CENDIS, p.p., która stworzyła IS EDAZ, a także świadczy dla Państwa usługę Call Center, nie jest jednak uprawniona do przekazywania Państwa danych osobowych osobom trzecim, wykorzystywania ich do własnych celów lub ich włączania w zakres usług świadczonych na rzecz osób trzecich. W przypadku umożliwienia kontroli uiszczenia opłaty czasowej, Państwa dane osobowe udostępniane są lub przekazywane Policji Republiki Czeskiej i Administracji Celnej Republiki Czeskiej.  

Oprócz adresu IP, SFDI nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani nie udostępnia ich organizacjom międzynarodowym. Adresy IP mogą być przetwarzane w placówkach Google LLC (https://www.google.com/about/datacenters/locations/) lub w placówkach Google LLC (https://business.safety.google/adssubprocessors/), których siedziba może znajdować się w krajach trzecich. SFDI zawarło umowę o przetwarzaniu danych z Google LLC, która określa odpowiedzialność między eksporterem (SFDI) a importerem (Google LLC), w której Google LLC zobowiązuje się do przestrzegania właściwych zabezpieczeń w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony w Unii Europejskiej.

3.    Prawa osób, których dotyczą dane

a)    Prawo do wycofania zgody

Jeżeli SFDI przetwarza dane osobowe za zgodą osoby, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie odwołać tę zgodę.

b)   Prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od SFDI potwierdzenie, czy jej dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli są przetwarzane, ma również prawo dostępu do nich wraz z następującymi informacjami o:

 • celu ich przetwarzania;
 • kategoriach odnośnych danych osobowych;
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione;
 • planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu;
 • istnieniu prawa do wniesienia o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych od SFDI, ograniczenie ich przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • prawo do złożenia skargi w Urzędzie ds. ochrony danych osobowych;
 • wszelkich dostępnych informacjach o źródle danych osobowych;
 • możliwości zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o stosowanej procedurze, a także o znaczeniu i oczekiwanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

SFDI bezpłatnie udostępnia kopię przetwarzanych danych osobowych oraz informacje o nich. Tylko w przypadkach, gdy wnioski są ewidentnie nieuzasadnione, w szczególności z powodu ich powtarzalności, SFDI może nałożyć odpowiednią opłatę zgodnie z Tabelą Opłat za udostępnienie danych osobowych, która jest dostępna na stronie www.sfdi.cz/soubory/gdpr/gdpr_sazebnik_uhrad.pdf. Jeżeli wniosek został złożony w formie elektronicznej, SFDI przekaże informacje w powszechnie stosowanej formie elektronicznej, chyba, że we wniosku zaznaczono inaczej.

c)    Prawo do korekty

W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wykryje nieścisłości w swoich danych osobowych, ma ona prawo żądać aby SFDI niezwłocznie poprawiło błędy w danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania ma on również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedłożenie dodatkowego oświadczenia.

d)   Prawo do usunięcia

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania aby SFDI usunęło dane osobowe, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą została odwołana oraz nie występuje inna podstawa prawna przetwarzania;
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz brak uzasadnionej przesłanki do przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Prawo do usunięcia nie ma zastosowania, jeśli istnieje wyjątek prawny, w szczególności dlatego, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:

 • skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej lub Republiki Czeskiej albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej SFDI;
 • do celów archiwizacyjnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, jeżeli prawo do usunięcia może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów tego przetwarzania;
 • w celu ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

e)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od SFDI ograniczenia przetwarzania danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

 • zakwestionowanie poprawności danych osobowych – SFDI ograniczy przetwarzanie na okres potrzebny do weryfikacji prawidłowości danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • SFDI nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą – do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do czasu potwierdzenia, że ​​prawnie uzasadnione powody SFDI przeważają nad prawnie uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.

W przypadku ograniczenia przetwarzania dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub nadrzędnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub Republiki Czeskiej.

f)     Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać dane osobowe jej dotyczące w usystematyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo wnieść o przeniesienie danych innemu administratorowi bez sprzeciwu ze strony SFDI, pod warunkiem że:

 • dane osobowe przetwarzane są za zgodą osoby, której dane dotyczą;
 • przetwarzanie odbywa się automatycznie.

SFDI, o ile jest to technicznie możliwe, przekaże dane innemu administratorowi na żądanie osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie niezbędności zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do czego upoważniony jest SFDI jako administrator.

g)   Prawo do wniesienia sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przesłanką przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interesy administratora, w tym profilowanie w oparciu o te przepisy. SFDI nie może przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie istotnych, prawnie uzasadnionych przesłanek do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

h)   Prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo nie być przedmiotem jakiejkolwiek decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wobec osoby, której dane dotyczą, wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na osobę, której dane dotyczą. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy decyzja jest niezbędna do zawarcia umowy lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego mające zastosowanie do administratora i które przewiduje również odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

i)     Prawo do wniesienia skargi

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ppłk. Sochora 27,170 00 Praga 7, Republika Czeska +420 234 665 111
web: http://www.uoou.cz/ jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych SFDI narusza ogólne przepisy o ochronie danych osobowych.

4.       Realizacja praw podmiotu danych

W celu złożenia wniosku o realizację praw, należy wypełnić właściwy formularz PDF, który można odesłać w następujący sposób. W związku z możliwym ryzykiem nadużycia i w celu zapewnienia ochrony danych osobowych osoby, której dane dotyczą (np. klienta, pracownika, dostawcy itp.), SFDI ogranicza kanały komunikacji, za pośrednictwem których można akceptować i rozpatrywać prawo osoby, której dane dotyczą. W celu jednoznacznej identyfikacji osoby, której dane dotyczą, wymagamy następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres stałego zamieszkania.

 1. Do wyznaczonej elektronicznej skrzynki podawczej na potrzeby oddziału winiet elektronicznych z identyfikatorem ws5mh9w pod adresem internetowym https://mojedatovaschranka.cz/.
 2. E-mailem na adres epodatelna@edalnice.cz (elektronicznie wypełniony formularz PDF lub zeskanowany, wypełniony formularz PDF opatrzony podpisem elektronicznym, który w związku z szczególną regulacją prawną pełni funkcję podpisu odręcznego lub załatwiając elektroniczną konwersję drukowanego i wypełnionego formularza w punktach urzędowania Czech Point),
 3. W formie papierowej za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych z uwierzytelnionym urzędowo podpisem na adres: Państwowy fundusz infrastruktury transportowej, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praga 9.
 4. W przypadku braku dostępu do Internetu, zawiadomienie można przygotować w dowolnej formie z uwzględnieniem wymogów przepisów prawa i z urzędowo uwierzytelnionym podpisem lub pełnomocnictwem wysłać na adres siedziby SFDI.

Formularz do pobrania

Wniosek o realizację praw osoby, której dane dotyczą

W przypadku przesłania wniosku na dane kontaktowe SFDI, które nie są kanałami komunikacji służącymi do złożenia wniosku o realizację praw, Państwa wniosek zostanie również przekazany do rozpatrzenia


Bądź z nami w kontakcie w mediach społecznościowych