Možnosti vrácení zakoupené dálniční známky

Udělali jste chybu při nákupu elektronické dálniční známky? V případech popsaných níže můžete požádat o vrácení poplatku.

O vrácení finančních prostředků za zakoupenou dálniční známku lze žádat z následujících důvodů:

V případě, že jste dálniční známku zakoupili duplicitně pro totéž vozidlo a došlo k úplnému nebo částečnému překryvu platnosti zakoupených známek, můžete zažádat o vrácení jedné z nich.

Pokud se jedná o dva stejné druhy známek, například dvě roční, pak můžete žádat o vrácení té s pozdějším počátkem platnosti, pokud konec platnosti známky s dřívějším počátkem platnosti ještě nenastal.

Pokud se jedná o dva různé druhy známek, například roční a desetidenní, můžete zažádat o vrácení pouze desetidenní známky, a jen v případech definovaných v Podmínkách úhrady.

K žádosti přiložte kopie obou (případně všech) potvrzení o úhradě , ke kterým se nákup váže.

V případě, že jste dálniční známku omylem zakoupili pro neexistující SPZ, můžete zažádat o vrácení.

Pokud je u dané známky vyplněn stát registrace „CZ“, provedeme kontrolu neexistence SPZ za Vás. V takovém případě postačí, když k žádosti doložíte pouze kopii potvrzení o úhradě.

Pokud je u dané známky vyplněn jiný stát registrace než „CZ“, doložte k žádosti kromě kopie potvrzení o úhradě také výpis z registru vozidel státu, pojišťovny nebo jiného institutu dle platné právní úpravy státu, který byl uveden jako stát registrace, s úředním překladem do českého jazyka (s výjimkou Slovenské republiky), který dokládá neexistenci daného vozidla, s výjimkou států registrace uvedených v Podmínkách úhrady.

V případě, že jste u dálniční známky omylem uvedli chybný stát registrace, můžete zažádat o vrácení.

K žádosti přiložte kopii potvrzení o úhradě a kopii osvědčení o registraci vozidla, pro které měla být známka zakoupena, prokazující chybu v uvedeném údaji o státu registrace.

V případě, že jste zakoupili dálniční známku na osvobozené vozidlo, můžete zažádat o vrácení.

K žádosti přiložte kopii potvrzení o úhradě a kopii osvědčení o registraci vozidla nebo jiného dokladu prokazující, že se jedná o osvobozené vozidlo.

V případě, že jste zakoupili dálniční známku pro vozidlo, které nepodléhá časovému zpoplatnění, například vozidlo nad 3,5 tuny, motocykl nebo přívěs, můžete zažádat o vrácení.

K žádosti přiložte kopii potvrzení o úhradě a kopii osvědčení o registraci vozidla nebo jiného dokladu, který potvrzuje, že se jedná o vozidlo nepodléhající časovému zpoplatnění.

Pokud jste zakoupili dálniční známku za Eko cenu pro vozidlo, které na ni nemá nárok, můžete zažádat o vrácení, ale pouze v případě, kdy jste pro stejné období zakoupili pro totéž vozidlo také známku za správnou cenu.

K žádosti přiložte kopii obou potvrzení o úhradě.

V případě, že jste zakoupili dálniční známku za vyšší cenu pro vozidlo, které má nárok na Eko cenu, můžete zažádat o vrácení rozdílu ceny.

K žádosti přiložte kopii potvrzení o úhradě a kopii osvědčení o registraci vozidla nebo jiného dokladu potvrzující, že vozidlo má pohon s nárokem na Eko cenu.

V případě, že jste zakoupili dálniční známku na základě nesprávných nebo neúplných údajů uvedených v Registru silničních vozidel, musíte nejprve provést změnu údajů na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Bližší informace naleznete zde.

Následně můžete zažádat o vrácení dle bodu 1 až 7.

Žádost podáte prostřednictvím vyplněného formuláře Žádost o vrácení uhrazeného časového poplatku. Povinné přílohy pro jednotlivé případy jsou specifikovány výše. Žádost je možné podat do tří let od data zakoupení známky, není-li v Podmínkách úhrady uvedeno jinak.

Více informací k jednotlivým důvodům vrácení včetně výčtu povinných příloh naleznete také v článku XV. Podmínek úhrady.

Vyřízení žádosti o vrácení uhrazeného časového poplatku je zpoplatněno manipulačním poplatkem ve výši 75 Kč.

Vrácení plateb uskutečněných z bankovních účtů vedených v České republice nebo zemích SEPA není nad rámec manipulačního poplatku zpoplatněno žádným dalším poplatkem za provedení příkazu, s výjimkou plateb vedených jako „zahraniční“. Zahraniční vratky do zemí SEPA jsou zpoplatněny poplatkem za provedení příkazu ve výši 450 Kč.

Vrácení zahraničních plateb provedených platebním příkazem z bankovních účtů mimo země SEPA je zpoplatněno poplatkem za provedení příkazu ve výši 150 Kč.

Možnosti podání

 1. 1

  do datové schránky: ws5mh9w

 2. 2

  e-mailem na adresu: epodatelna@edalnice.cz

 3. 3

  v listinné podobě na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, Česká republika

Hromadné podání lze odeslat pouze v elektronické formě.

Žadatel (oznamovatel) uvedený v žádosti je vždy fyzická osoba, nevyplňujte název právnické osoby.

Více informací k jednotlivým možnostem podání naleznete v článku XI. Podmínek úhrady.

Co je dobré vědět

Potvrzení o úhradě Vám bylo zasláno v elektronické podobě ve formátu PDF na zadaný e‑mail při nákupu na e‑shopu nebo předáno v listinné podobě při nákupu na obchodním místě/samoobslužném kiosku.

V případě zakoupení dálniční známky na obchodním místě, uveďte do žádosti číslo Vašeho bankovního účtu, kam mají být finanční prostředky vráceny. V ostatních případech jsou finanční prostředky vráceny stejnou cestou, jakou byla dálniční známka zaplacena.

Možnosti hromadného vrácení zakoupených dálničních známek

Hromadnou žádost lze podat pouze v případě vymezení stejného důvodu pro všechny uvedené dálniční známky.

K hromadné žádosti je nutné doložit:

 • vyplněný formulář Žádost o vrácení uhrazeného časového poplatku
 • vyplněnou Přílohu k hromadné žádosti o vrácení uhrazeného časového poplatku
 • povinné přílohy

Stát registrace a SPZ vozidla se uvádí pouze v příloze hromadné žádosti.

V případě vyřízení hromadné žádosti je o manipulační poplatek ve výši 75 Kč ponížena každá dálniční známka, která je předmětem vrácení.

Více informací k jednotlivým důvodům vrácení včetně výčtu povinných příloh naleznete v článku XV. Podmínek úhrady.

Buďte s námi v kontaktu na sociálních sítích