Osvobození

Podání oznámení osvobození

K podání oznámení osvobození je nutné vyplnit příslušný PDF formulář, který můžete odeslat níže uvedenými způsoby.

 1. 1

  Do určené datové schránky pro agendu Elektronické dálniční známky s identifikátorem ws5mh9w na webové adrese https://mojedatovaschranka.cz/.

 2. 2

  E-mailem na adresu epodatelna@edalnice.cz (elektronicky vyplněný .PDF formulář nebo naskenovaný vyplněný .PDF formulář opatřený elektronickým podpisem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo si zajistíte elektronickou konverzi vytištěného a vyplněného formuláře, kterou vám opatří na úředních místech s označením Czech Point).

 3. 3

  V listinné podobě prostřednictvím provozovatele poskytujícího poštovní služby s úředně ověřeným podpisem na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.

 4. 4

  V případě podání hromadného osvobození naleznete podrobné pokyny zde:

Na co si dát pozor

V těch případech, kdy podepisuje formulář Oznámení osvobození oznamovatel v listinné podobě, není možné takové oznámení zaslat prostřednictvím datové schránky v podobě prostého scanu – zde je nutné zajistit autorizovanou konverzi, která jediná zajišťuje soulad listinného dokumentu se zasílanou elektronickou verzí a je podložena doložkou autorizované konverze opatřenou číslem konverze a kvalifikovaným elektronickým podpisem včetně otisku kvalifikovaného elektronického časového razítka.

V těch případech, kdy je oznamovatelem fyzická osoba, která jedná za orgán veřejné moci (veřejnoprávní podepisující), je v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením eIDAS, zapotřebí připojit k dokumentu kvalifikovaný elektronický podpis této osoby. Samotné podání datovou schránkou nelze v tomto případě na rozdíl od podání fyzických osob nebo jiných právnických osob považovat za podpis.

Vozidla registrovaná v ČR osvobozená automaticky

 • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km), pokud má vozidlo přidělenou speciální SPZ (začíná písmeny EL).
 • Dle § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, nebo průkazu ZTP/P vydaného v ČR, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Osvobození od dálničního poplatku tedy nemůže držitel ZTP nebo ZTP/P využít zpravidla např., pokud ho svým vozidlem poveze např. kamarád nebo soused.
 • Vozidla sloužící k přepravě nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. V případě silniční kontroly stačí předložit lékařskou zprávu nebo jiné osvědčení od lékařského zařízení.
 • Historická vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou a průkazem historického vozidla.

Vozidla registrovaná v ČR osvobozená po podání oznámení

 • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km) bez speciální SPZ.
 • Vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, pokud slouží k přepravě těchto osob.

Vozidla registrovaná v zahraničí osvobozená po podání oznámení

 • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon (hodnota emisí CO2 do 50 g/km).

Buďte s námi v kontaktu na sociálních sítích