Osvobození

Oznámení osvobození

Pro uplatnění nároku na osvobození pro vozidla, která nejsou automaticky osvobozena, je nutné před užitím zpoplatněné dálnice podat oznámení osvobození.

K oznámení je nutné doložit:

 • vyplněný formulář Oznámení osvobození
 • povinné přílohy

Více informací k jednotlivým důvodům osvobození včetně výčtu povinných příloh naleznete v článku XIII. Podmínek úhrady.

Hromadné oznámení osvobození

Hromadné oznámení osvobození lze podat pouze v případě, kdy jednotlivá vozidla mají stejného provozovatele a zároveň se jedná o osvobození vozidel dle stejného vymezení důvodu osvobození.

K hromadnému oznámení je nutné doložit:

 • vyplněný formulář Oznámení osvobození
 • vyplněnou Přílohu k hromadnému Oznámení osvobození
 • povinné přílohy

Více informací k jednotlivým důvodům osvobození včetně výčtu povinných příloh naleznete v článku XIII. Podmínek úhrady.

Oznámení o pominutí osvobození

Pominou-li důvody pro osvobození, je provozovatel vozidla (oznamovatel) povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od pominutí těchto důvodů oznámit tuto skutečnost.

K oznámení je nutné doložit:

 • vyplněný formulář Oznámení o pominutí důvodu osvobození

Pokud v oznámení není uvedeno jinak, budou pro dané vozidlo zrušena všechna platná osvobození.

Hromadné oznámení o pominutí osvobození

Hromadné oznámení pominutí lze podat pouze v případě, kdy jednotlivá vozidla mají stejného provozovatele.

K oznámení je nutné doložit:

 • vyplněný formulář Oznámení o pominutí důvodu osvobození
 • vyplněnou Přílohu k hromadnému oznámení o pominutí důvodů pro osvobození

Pokud v oznámení není uvedeno jinak, budou pro daná vozidla zrušena všechna platná osvobození.

Stát registrace a SPZ vozidla se uvádí pouze v Příloze hromadného oznámení pominutí.

Možnosti podání

a) vyplněný .PDF formulář v elektronické podobě opatřený elektronickým podpisem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu

b) autorizovaná konverze vyplněného .PDF formuláře v listinné podobě opatřeného úředně ověřeným podpisem, kterou vám opatří na úředních místech s označením Czech Point

 • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, Česká republika

Hromadné podání lze odeslat pouze v elektronické formě.

Více informací k jednotlivým možnostem podání naleznete v článku XI. Podmínek úhrady.

Co je dobré vědět

Prostý sken vyplněného a podepsaného oznámení v listinné podobě zaslaný e-mailem nesplňuje náležitosti autorizované konverze, a to ani v případě, kdy je takové oznámení opatřeno úředně ověřeným podpisem.

Oznamovatel uvedený v oznámení je vždy fyzická osoba, nevyplňujte název právnické osoby.

V případě podání prostřednictvím datové schránky právnické osoby musí být oznamovatel statutárním zástupcem společnosti.

V případě podání prostřednictvím datové schránky právnické osoby, která je orgán veřejné moci, musí oznamovatel k dokumentu navíc připojit i svůj kvalifikovaný elektronický podpis a časové razítko.

Vozidla registrovaná v České republice osvobozená automaticky

 • Vozidla výlučně na elektrickou energii nebo vodík.
 • Dle § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, nebo průkazu ZTP/P vydaného v České republice, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Osvobození od dálničního poplatku tedy nemůže držitel ZTP nebo ZTP/P využít zpravidla např., pokud ho svým vozidlem poveze např. kamarád nebo soused.
 • Vozidla sloužící k přepravě nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. V případě silniční kontroly stačí předložit lékařskou zprávu nebo jiné osvědčení od lékařského zařízení.
 • Historická vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou a průkazem historického vozidla.
Oznámení o pominutí důvodů pro osvobození je pro výše uvedená vozidla provedeno také automaticky.

Vozidla registrovaná v České republice osvobozená po podání oznámení

 • Vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, pokud slouží k přepravě těchto osob.

Vozidla registrovaná v zahraničí osvobozená po podání oznámení

 • Vozidla výlučně na elektrickou energii nebo vodík

Buďte s námi v kontaktu na sociálních sítích