GDPR a osobní údaje

Státní fond dopravní infrastruktury v souvislosti s provozováním informačního systému elektronické dálniční známky (dále jen „IS EDAZ“) zpracovává osobní údaje a dopadá na něj úprava obsažená v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Na této stránce jsou k dispozici informace o tom, které osobní údaje Státní fond dopravní infrastruktury shromažďuje a k jakým účelům je využívá, popřípadě z jakých zdrojů Vaše osobní údaje získává, jak s nimi nakládá a jak probíhá jejich zpracování.

Tato webová stránka obsahuje rovněž kontakty, na kterých lze získat další informace o zpracování osobních údajů a kde lze uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“).

Sídlo: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, Česká republika

IČO: 70856508

E‑mail: epodatelna@edalnice.cz

Tel.: +420 222 266 757

ID Datové schránky: ws5mh9w

www.edalnice.cz, www.sfdi.cz

SFDI je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací o výkonu práv subjektu údajů

Žádost o výkon práv subjektu údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů SFDI

 1. Ing. Jakub Voneš
 2. poverenec@sfdi.cz
SFDI jako správce osobních údajů určuje, jaké osobní údaje a pro jaké účely jsou zpracovávány, a je zodpovědný za dodržování veškerých požadavků na ochranu osobních údajů. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů jsou uvedeni zde.

Základní informace o zpracování osobních údajů

1.       Účely zpracování a rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a SFDI zaručuje bezpečnost těchto dat. SFDI ve spolupráci se zpracovateli osobních údajů nastavil procesy v rámci IS EDAZ tak, aby bylo eliminováno riziko neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití.

SFDI a zpracovatelé zpracovávají vaše osobní údaje manuálně i automatizovaně. Při získávání informací z Registru silničních vozidel dochází k automatizovanému rozhodování a k profilování.  Toto automatizované rozhodování a profilování je dovoleno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“). Toto rozhodování umožňuje klientovi automatické osvobození nebo určení ceny elektronické dálniční známky (dále jen „časový poplatek“). Všechny vaše osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky SFDI nebo pracovníky zpracovatelů, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a závaznými vnitřními předpisy, popř. smluvním vztahem mezi SFDI a zpracovatelem s ohledem na ochranu osobních údajů.

a) Evidence vozidel v IS EDAZ

Za tímto účelem jsou SFDI nebo zpracovateli (CENDIS, s.p. a v případě úhrady na obchodním místě Česká pošta, s.p. nebo ČEPRO, a.s.) zpracovány tyto údaje:

 • Státní poznávací značka (včetně státu registrace);
 • Počátek a konec období, na které je časový poplatek uhrazen;
 • Informace o pohonu (biometan, zemní plyn, plug-in hybrid);
 • Číslo bankovního účtu nebo (neúplné) číslo platební karty;
 • Datum a čas vytvoření objednávky;
 • Datum, místo a čas provedení úhrady;
 • E-mail nebo telefonní číslo (byly-li sděleny)
  • E-mail pro zaslání potvrzení;
  • E-mail pro zaslání notifikace;
  • Telefonní číslo pro zaslání notifikace.
 • Informace o:
  • změně státní poznávací značky (v případě informace z Registru silničních vozidel nebo z oznámení);
  • osvobození vozidel od časového zpoplatnění (v případě informace z Registru silničních vozidel nebo z oznámení);
  • pominutí důvodu pro osvobození vozidel od časového zpoplatnění (v případě informace z Registru silničních vozidel nebo z oznámení);
  • vrácení uhrazeného časového poplatku (z oznámení).

Tyto údaje SFDI získává přímo od uživatelů, zpracovatelů nebo z Registru silničních vozidel České republiky (dále jen „RSV“). V případě neposkytnutí osobních údajů (státní poznávací značky včetně státu registrace, počátku a konci období časového poplatku, informace o pohonu vozidla a e-mail, na který je zasíláno potvrzení, v případě úhrady na edalnice.cz) nelze zaznamenat úhradu časového poplatku pro vozidlo v IS EDAZ.

Osobní údaje jsou uloženy v IS EDAZ po dobu 2 let od konce období, pro které byl uhrazen časový poplatek. Účelem pro dané zpracování osobních údajů je splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle ZPK.

b) Změna státní poznávací značky

Za tímto účelem jsou SFDI nebo zpracovatelem (CENDIS, s.p.) zpracovány tyto údaje:

 • původní státní poznávací značka (včetně státu registrace);
 • nová státní poznávací značka (včetně státu registrace).

U vozidel registrovaných v RSV se informace o změně státní poznávací značky aktualizují bez nutnosti podání avíza o změně státní poznávací značky. U vozidel, které nejsou registrované v RSV, je nutné podání avíza o změně státní poznávací značky a je potřeba poskytnout tyto údaje:

 • osobní údaje oznamovatele:
  • Jméno a příjmení;
  • Telefonní číslo a e-mail (byly-li sděleny);
  • Korespondenční adresa;
 • osobní údaje majitele nebo
  • Osobní údaje obsažené v osvědčení o registrace vozidla nebo jiném dokladu dokládající změnu státní poznávací značky;

Tyto údaje SFDI získává přímo od oznamovatelů nebo z RSV. Případě neposkytnutí osobních údajů nelze zaznamenat změnu státní poznávací značky.

V případě podání avíza o změně státní poznávací značky jsou údaje uloženy v elektronické spisové službě (dále jen „TESS“) nebo spisové službě SFDI dle platného Spisového řádu SFDI. Doba uložení je minimálně po dobu 10 let. Účelem pro dané zpracování osobních údajů je splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

V případě údajů, které jsou v Evidenci vozidel v IS EDAZ, (státní poznávací značka a informace o změně státní poznávací značky) je s údaji nakládáno dle odstavce a) Evidence vozidel v IS EDAZ. 

c) Zaznamenávání osvobození vozidel od časového zpoplatnění

Za tímto účelem jsou SFDI nebo zpracovatelem (CENDIS, s.p.) zpracovány tyto údaje:

 • státní poznávací značka (včetně státu registrace).

U vozidel registrovaných v RSV se informace o osvobození aktualizují bez nutnosti podání oznámení osvobození vozidla od časového zpoplatnění, pakliže v RSV jsou dostupné informace potřebné pro osvobození vozidla. U vozidel, které nejsou registrované v RSV, je nutné podání oznámení osvobození vozidla od časového zpoplatnění a je potřeba poskytnout tyto údaje:

 • osobní údaje oznamovatele:
  • Jméno a příjmení;
  • Datum narození;
  • Telefonní číslo a e-mail (byly-li sděleny);
  • Korespondenční adresa;
  • Úředně ověřený podpis nebo jeho elektronický ekvivalent.
 • osobní údaje majitele nebo provozovatele
  • Osobní údaje obsažené v osvědčení o registraci vozidla nebo jiném dokladu dokládající nárok na osvobození;
  • Dokument plné moci (pokud je oznamoval zastoupen).

Tyto údaje SFDI získává přímo od oznamovatelů nebo z RSV. Případě neposkytnutí osobních údajů nelze zaznamenat osvobození vozidla od časového zpoplatnění.

V případě podání oznámení osvobození vozidla od časového zpoplatnění jsou údaje uloženy v TESS nebo spisové službě SFDI dle platného Spisového řádu SFDI. Doba uložení je minimálně po dobu 3 let. Účelem pro dané zpracování osobních údajů je splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

V případě údajů, které jsou v Evidenci vozidel v IS EDAZ, (státní poznávací značka a důvod osvobození vozidel od časového zpoplatnění) je s údaji nakládáno dle odstavce a) Evidence vozidel v IS EDAZ.

d) Zaznamenávání pominutí důvodů pro osvobození vozidel od časového zpoplatnění

Za tímto účelem jsou SFDI nebo zpracovatelem (CENDIS, s.p.) zpracovány tyto údaje:

 • státní poznávací značka (včetně státu registrace).

U vozidel registrovaných v RSV se informace o pominutí důvodů pro osvobození aktualizují bez nutnosti podání oznámení o pominutí důvodů pro osvobození vozidla od časového zpoplatnění, pakliže v RSV jsou dostupné informace potřebné k pominutí důvodu pro osvobození vozidla. U vozidel, které nejsou registrované v RSV, je nutné podání oznámení o pominutí důvodů pro osvobození vozidla od časového zpoplatnění a je potřeba poskytnout tyto údaje:

 • osobní údaje oznamovatele:
  • Jméno a příjmení;
  • Datum narození;
  • Telefonní číslo a e-mail (byly-li sděleny);
  • Korespondenční adresa;
  • Úředně ověřený podpis nebo jeho elektronický ekvivalent.
 • osobní údaje majitele nebo provozovatele:
  • Dokument plné moci (pokud je oznamoval zastoupen).

Tyto údaje SFDI získává přímo od oznamovatelů nebo z RSV. Případě neposkytnutí osobních údajů nelze zaznamenat pominutí důvodů pro osvobození vozidla od časového zpoplatnění.

V případě podání oznámení o pominutí důvodů pro osvobození vozidla od časového zpoplatnění jsou údaje uloženy v TESS nebo spisové službě SFDI dle platného Spisového řádu SFDI. Doba uložení je minimálně po dobu 3 let. Účelem pro dané zpracování osobních údajů je splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

V případě údajů, které jsou v Evidenci vozidel v IS EDAZ, (státní poznávací značka ) je s údaji nakládáno dle odstavce a) Evidence vozidel v IS EDAZ.

e) Vrácení uhrazeného časového poplatku

Za tímto účelem jsou SFDI nebo zpracovatelem (CENDIS, s.p.) zpracovány tyto údaje:

 • státní poznávací značka (včetně státu registrace).
 • osobní údaje
  • Jméno a příjmení;
  • Telefonní číslo a e-mail (byly-li sděleny);
  • Korespondenční adresa;
  • Číslo bankovního účtu (bylo-li sděleno);

Tyto údaje SFDI získává přímo od oznamovatelů. Případě neposkytnutí osobních údajů nelze realizovat vrácení uhrazeného časového poplatku.

V případě vrácení uhrazeného časového poplatku jsou údaje uloženy v TESS nebo spisové službě SFDI dle platného Spisového řádu SFDI. Doba uložení je minimálně po dobu 3 let. Účelem pro dané zpracování osobních údajů je splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V případě údajů, které jsou v Evidenci vozidel v IS EDAZ, (státní poznávací značka) je s údaji nakládáno podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

f) Evidence vozidel zaevidovaných v systému elektronického mýtného

Za tímto účelem jsou SFDI nebo zpracovatelem (CENDIS, s.p.) zpracovány tyto údaje:

 • Státní poznávací značka (včetně státu registrace);
 • Informace, že vozidlo je evidováno v systému elektronického mýtného.

Tyto údaje SFDI získává přímo od provozovatele elektronického mýtného.

V případě Evidence vozidel zaevidovaných v systému elektronického mýtného jsou údaje uloženy v IS EDAZ. Doba uložení je po dobu evidence vozidla v systému elektronického mýtného.  Účelem pro dané zpracování osobních údajů je splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle ZPK.

g) Umožnění kontroly úhrady časového poplatku prostřednictvím kamerového systému umístěného na kontrolních branách nebo na mobilních kontrolních stanovištích

Za tímto účelem jsou SFDI nebo zpracovateli (CENDIS, s.p.; Policie České republiky; Celní správa České republiky) zpracovány tyto údaje:

 • Fotografie (může obsahovat osobní údaje řidiče, případně spolujezdce) s místem a časem pořízení;
 • Státní poznávací značka (včetně státu registrace).

Tyto údaje SFDI získává prostřednictvím kamer umístěných na kontrolních branách nebo na mobilních kontrolních stanovištích.

V případě umožnění kontroly úhrady časového poplatku jsou údaje uloženy na kontrolních branách nebo v zařízeních Policie České republiky/Celní správy České republiky. Doba uložení je 24 hodin od doby pořízení a následně mohou být ještě staženy do zařízení Policie České republiky /Celní správy České republiky, kde mohou být uloženy ještě po dobu dalších 48 hodin. Účelem pro dané zpracování osobních údajů je splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle ZPK.

h) Kontrola algoritmu rozpoznávání státní poznávací značky

Za tímto účelem jsou SFDI nebo zpracovatelem (CENDIS, s.p.) zpracovány tyto údaje:

 • státní poznávací značka (včetně státu registrace vozidla) – výřez fotografie.

Tyto údaje SFDI získává prostřednictvím kamer umístěných na kontrolních branách.

V případě umožnění kontroly algoritmu rozpoznávání státní poznávací značky jsou údaje uloženy na kontrolních branách a v IS EDAZ. Doba uložení je 24 hodin od doby pořízení. Účelem pro dané zpracování osobních údajů je splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle ZPK.

i) Kontrola samoobslužných kiosků prostřednictvím štěrbinové kamery

Za tímto účelem jsou SFDI nebo zpracovatelem (CENDIS, s.p.) zpracovány tyto údaje:

 • Kamerový záznam (obsahuje osobní údaje uživatele samoobslužného kiosku) s místem a časem pořízení.

Tyto údaje SFDI získává prostřednictvím kamer umístěných na samoobslužných kioscích.

V případě kontroly samoobslužných kiosků jsou údaje uloženy v kioscích. Doba uložení je 5 dní od doby pořízení. Účelem pro dané zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.

j) Vyřizování jiných podání, včetně dotazů, v souvislosti s elektronickým časovým poplatkem

Za tímto účelem jsou SFDI nebo zpracovatelem (CENDIS, s.p.) zpracovány tyto údaje:

 • osobní údaje oznamovatele/tazatele:
  • Jméno a příjmení;
  • Datum narození;
  • Adresa bydliště;
  • Telefonní číslo a e-mail;
  • Úředně ověřený podpis nebo jeho elektronický ekvivalent.

 Tyto osobní údaje SFDI získává od oznamovatelů nebo tazatelů.

V případě vyřizování jiných podání, včetně dotazů, v souvislosti s elektronickým časovým poplatkem jsou údaje uloženy v TESS nebo spisové službě SFDI dle platného Spisového řádu SFDI. Doba uložení je zpravidla minimálně 5 let, avšak u žádosti o poskytnutí osobních údajů uvedených v IS EDAZ je doba minimálně 5 let. V případě žádosti oprávněné osoby o zřízení přístupu do administračního rozhraní, tak minimálně po dobu 10 let. Účelem pro dané zpracování osobních údajů je splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů

k) Vedení uživatelských účtů pro zaměstnance správce a zpracovatelů a jejich autorizace v IS EDAZ

Za tímto účelem jsou SFDI nebo zpracovatelem (CENDIS, s.p.) zpracovány tyto údaje:

 • osobní údaje zaměstnanců správce nebo zpracovatelů:
  • Jméno a příjmení;
  • Telefonní číslo a e-mail.

Tyto osobní údaje SFDI získává od zpracovatelů.

V případě vedení uživatelských účtů jsou údaje uloženy v IS EDAZ. Doba uložení je zpravidla po dobu platnosti uživatelského účtu. Účelem pro dané zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.

l) Využívání technických, preferenčních a analytických souborů cookies

Za tímto účelem jsou SFDI nebo zpracovateli (CENDIS, s.p.; Google LLC) zpracovány tyto údaje:

 • osobní údaje návštěvníků stránek:
  • IP adresa.

Tyto osobní údaje SFDI získává prostřednictvím souborů cookies.

Zpracování technických souborů cookies je činěno na základě nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů. Doba uložení je uvedena podle jednotlivých souborů cookies zde.

Zpracování preferenčních a analytických souborů cookies je činěno na základě udělení souhlasu subjektem údajů se zpracováním svých osobních údajů. Doba uložení je uvedena podle jednotlivých souborů cookies zde.

2.       Předávání osobních údajů a jejich příjemci

Vaše osobní údaje mohou být předávány orgánům státní správy, jimž je SFDI povinen předávat osobní údaje podle právních předpisů zejména ZPK.

Vaše osobní údaje budou zpřístupněny společnosti CENDIS, s.p., která vytvořila IS EDAZ a zároveň zajišťuje pro Vás službu Call centra, avšak není oprávněna Vaše osobní údaje předávat třetím stranám nebo je využívat pro vlastní účely či je zahrnovat do služeb poskytovaných třetím stranám. V případě umožnění kontroly úhrady časového poplatku jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny, příp. předávány, Policii České republiky a Celní správě České republiky.

Osobní údaje, kromě IP adresy, SFDI nejsou předávány do třetích zemí ani nejsou poskytované mezinárodním organizacím. IP adresy mohou být zpracovány v zařízeních zpracovatele společnosti Google LLC (https://www.google.com/about/datacenters/locations/) nebo v zařízeních zpracovatelů společnosti Google LLC (https://business.safety.google/adssubprocessors/), jejichž sídlo může být ve třetích zemí. SFDI se společností Google LLC má uzavřený Dodatek o zpracování dat, který nastavuje odpovědnost mezi vývozcem (SFDI) a dovozcem (Google LLC), v němž se společnost Google LLC zavazuje dodržet vhodné záruky a ochranná opatření tak, aby zajišťoval odpovídající úroveň ochrany jako v Evropské unii.

3.       Práva subjektu údajů

a) Právo odvolat souhlas

Pokud SFDI zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

b) Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od SFDI potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, má dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informace o:

 • účelu zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od SFDI opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů;
 • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování.

SFDI poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů a informace o nich bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může SFDI uložit přiměřený poplatek dle Sazebníku úhrad za poskytování informací o osobních údajích, který je dostupný na www.sfdi.cz/soubory/gdpr/gdpr_sazebnik_uhrad.pdf. Pokud byla žádost podána v elektronické formě, SFDI poskytne informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud není požádáno o jiný způsob poskytnutí.

c) Právo na opravu

V případě, že subjekt údajů zjistí nepřesnost ve svých osobních údajích, má právo na to, aby SFDI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování má rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

d) Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo, aby SFDI vymazal osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolání souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů a neexistence žádného dalšího právního důvodu pro zpracování;
 • vznesení námitky proti zpracování a neexistence žádného oprávněného důvodu pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů Evropské unie nebo České republiky nebo na splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je SFDI pověřen;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e) Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby SFDI omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popření přesnosti osobních údajů – SFDI omezí zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítne výmaz osobních údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití;
 • SFDI již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • vznesení námitky proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody SFDI převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo České republiky.

f) Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a má právo požádat o předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu SFDI bránil, a to v případě, že:

 • osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů;
 • zpracování se provádí automatizovaně.

SFDI, pokud je to technicky možné, předá údaje jinému správci na žádost subjektu údajů. Toto právo se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je SFDI jako správce pověřen.

g) Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud právním nárokem na zpracování je splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. SFDI osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

h) Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodnutí, včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se subjektu údajů obdobným způsobem významně dotýká. Toto neplatí, pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

i) Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel: +420 234 665 111, web: http://www.uoou.cz/, pokud se domnívá, že zpracováním osobních údajů SFDI je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

4.       Výkon práva subjektu údajů

K podání žádosti o výkon svých práv je nutné vyplnit příslušný PDF formulář, který můžete odeslat níže uvedenými způsoby. SFDI s ohledem na možná rizika zneužití a zajištění ochrany osobních údajů subjektu údajů (např. zákazník, zaměstnanec, dodavatel atp.), omezuje komunikační kanály, kterými lze přijmout a reagovat na Váš požadavek o uplatnění práva subjektu údajů. Pro jednoznačnou identifikaci subjektu údajů vyžadujeme následující OÚ: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště.

 1. Do určené datové schránky pro agendu Elektronické dálniční známky s identifikátorem ws5mh9w na webové adrese https://mojedatovaschranka.cz/.
 2. E-mailem na adresu epodatelna@edalnice.cz (elektronicky vyplněný .PDF formulář nebo nascanovaný vyplněný PDF formulář opatřený elektronickým podpisem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo si zajistíte elektronickou konverzi vytištěného a vyplněného formuláře, kterou Vám opatří na úředních místech s označením Czech Point),
 3. V listinné podobě prostřednictvím provozovatele poskytujícího poštovní služby s úředně ověřeným podpisem na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.
 4. Pokud nemáte k dispozici přístup k internetu, můžete oznámení napsat volnou formou, kde uvedete zákonem dané náležitosti a s úředně ověřeným podpisem, případně plnou mocí, jej zašlete na adresu sídla SFDI.

Formulář ke stažení

Žádost o výkon práv subjektu údajů

V případě, že žádost zašlete na kontaktní údaje SFDI, které nejsou komunikačními kanály pro předání požadavku o výkon svých práv, Vaše žádost bude rovněž postoupena k vyřízení.


Buďte s námi v kontaktu na sociálních sítích