GDPR a osobní údaje

Státní fond dopravní infrastruktury v souvislosti s provozováním informačního systému elektronické dálniční známky (dále jen „Systém evidence časového poplatku“) zpracovává osobní údaje a dopadá na něj úprava obsažená v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Na této stránce naleznete informace o tom, které osobní údaje Státní fond dopravní infrastruktury shromažďuje a k jakým účelům je využívá, popřípadě z jakých zdrojů Vaše osobní údaje získává, jak s nimi nakládá a jak probíhá jejich zpracování.

Tato webová stránka obsahuje rovněž kontakty, na kterých můžete získat další informace o zpracování osobních údajů a kde můžete uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“).

Sídlo: Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9, Česká republika

IČO: 70856508

E‑mail: epodatelna@edalnice.cz

Tel.: +420 222 266 757

ID Datové schránky: ws5mh9w

www.edalnice.cz , www.sfdi.cz

SFDI je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací o výkonu práv subjektu údajů

Žádost o výkon práv subjektu údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů SFDI

 1. Ing. Jakub Voneš
 2. poverenec@sfdi.cz
SFDI jako správce osobních údajů určuje, jaké osobní údaje a pro jaké účely jsou zpracovávány, a je zodpovědný za dodržování veškerých požadavků na ochranu Vašich osobních údajů. Zpracovatelé a příjemci Vašich osobních údajů jsou uvedeni zde.

Základní informace o zpracování osobních údajů

1.       Účely zpracování a rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a SFDI zaručuje bezpečnost těchto dat. SFDI ve spolupráci se zpracovateli osobních údajů nastavil procesy v rámci Systému evidence časového poplatku tak, aby bylo eliminováno riziko neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití.

SFDI a zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.  Všechny Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky SFDI nebo pracovníky zpracovatelů, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a závaznými vnitřními předpisy, popř. smluvním vztahem mezi SFDI a zpracovatelem s ohledem na ochranu osobních údajů.

a)      Evidence Vozidel v Systému evidence časového poplatku

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: státní poznávací značka (dále jen „SPZ“), stát registrace vozidla, ve kterém je motorové vozidlo podléhající časovému zpoplatnění (dále jen „Vozidlo“) registrováno, počátek a konec období, na které je časový poplatek uhrazen, údaj o tom, zda je Vozidlo poháněno zemním plynem a biometanem, datum a čas provedení úhrady a adresa elektronické pošty nebo telefonní číslo, byly-li sděleny.

Tyto osobní údaje SFDI získává přímo od Vás nebo od zpracovatele, který provedl zaevidování Vozidla do Systému evidence časového zpoplatnění za Vás, nebo od třetí osoby, která provedla zaevidování Vozidla do Systému evidence časového zpoplatnění.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací (dále jen „ZPK“). V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze evidovat Vozidlo v Systému evidence časového poplatku.

b)      Zaznamenávání a zpracování údajů z důvodu změny SPZ

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: SPZ (původní i nová), stát registrace vozidla, ve kterém je Vozidlo registrováno, osobní údaje o oznamovateli: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, úředně ověřený podpis nebo jeho ekvivalent (číslo datové schránky nebo uznávaný elektronický podpis). Případně jiné osobní údaje, které jsou obsaženy ve velkém technickém průkazu nebo v jiném dokumentu dokládající změnu SPZ nebo v případě podání třetí osobou tak v dokumentu plné moci.

Tyto osobní údaje SFDI získává přímo od Vás nebo od třetí osoby, která zažádala o změnu SPZ, prostřednictvím avíza o změně SPZ.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle ZPK. V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze zaznamenat změnu SPZ Vozidla v Systému evidence časového poplatku.

c)      Evidence osvobození Vozidel od časového zpoplatnění

Tento účel se může týkat zaevidování osvobození Vozidla od časového poplatku nebo znamenání pominutí důvodů o osvobození Vozidla a vyřazení takového Vozidla z evidence, nebo kontroly uvedených skutečností v rámci osvobození Vozidla prostřednictvím nahlédnutí do Registru silničních vozidel a základních registrů.

Při těchto činnostech mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: SPZ, stát registrace vozidla, ve kterém je Vozidlo registrováno, osobní údaje o oznamovateli: jméno, příjmení, datum narození a os. údaje o majiteli nebo provozovateli Vozidla: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, úředně ověřený podpis nebo jeho ekvivalent (číslo datové schránky nebo uznávaný elektronický podpis), a vymezení důvodu pro osvobození vozidla, případně plná moc udělená majitelem nebo provozovatelem Vozidla opatřená úředně ověřeným podpisem nebo jeho ekvivalentem (ID datové schránky nebo uznávaný elektronický podpis), je-li majitel nebo provozovatel Vozidla zastoupen na základě plné moci a kopie osvědčení o registraci silničního Vozidla, technického průkazu silničního Vozidla nebo osvědčení o shodě dokládající naplnění důvodu pro osvobození.

Tyto osobní údaje SFDI získává přímo od Vás (oznamovatelů, majitelů nebo provozovatelů Vozidla). Pro kontrolu uvedených skutečností SFDI může nahlížet do Registru silničních vozidel a základních registrů.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle ZPK. V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze zaevidovat osvobození Vozidla v Systému evidence časového poplatku nebo zaznamenat pominutí důvodů osvobození Vozidla v Systému evidence časového poplatku.

d)      Evidování výpisů z České národní banky (potvrzení plateb)

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: číslo účtu odesílatele platby a název (jméno, příjmení) odesílatele.

Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictví výpisů z České národní banky.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle ZPK.

e)      Vrácení uhrazeného časového poplatku pro osvobozené Vozidlo od časového zpoplatnění

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: SPZ, stát registrace vozidla, ve kterém je Vozidlo registrováno, osobní údaje o oznamovateli: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, úředně ověřený podpis nebo jeho ekvivalent (číslo datové schránky nebo uznávaný elektronický podpis).

Tyto osobní údaje SFDI získává přímo od Vás nebo od třetí osoby, která zažádala o vrácení uhrazeného časového poplatku.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze posoudit a případně realizovat vrácení uhrazeného časového poplatku pro osvobozené Vozidlo v Systému evidence časového poplatku.

f)     Evidence Vozidel zaevidovaných do systému elektronického mýtného

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: SPZ a stát registrace vozidla, ve kterém je Vozidlo registrováno.

Tyto osobní údaje SFDI získává od provozovatele systému elektronického mýtného.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle ZPK.

g)     Umožnění kontroly úhrady časového poplatku prostřednictvím kamerového systému umístěného na kontrolních branách nebo na mobilních kontrolních stanovištích

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: fotografie Vozidla (fotografie může obsahovat osobní údaje řidiče případně i spolujezdce), SPZ a dodatečné údaje: místa a času.

Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictví kamer umístěných na kontrolních branách nebo na mobilních kontrolních stanovištích.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle ZPK.

h)     Kontrola algoritmu rozpoznávání SPZ

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: SPZ (výřez fotografie).

Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictví kamer umístěných na kontrolních branách.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle ZPK.

i)     Kontrola samoobslužných kiosků prostřednictvím štěrbinové kamery

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: kamerový záznam (kamerový záznam obsahuje osobní údaje uživatele samoobslužného kiosku).

Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictví kamer umístěných na samoobslužných kioskách.

Toto zpracování je činěno na základě oprávněného zájmu správce či třetí strany za účelem ochrany poškozením či krádeže majetku správce či třetí strany.

j)     Evidence a uložení záznamů, oznámení, avíz, žádostí nebo jiných podání v souvislosti se Systémem evidence časového poplatku a vedení jmenného rejstříku

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, úředně ověřený podpis nebo jeho ekvivalent (číslo datové schránky nebo uznávaný elektronický podpis), dále osobní údaje obsažené v záznamu/žádosti/oznámení/avíza/jiných podání): SPZ a stát registrace vozidla, ve kterém je Vozidlo registrováno. V případě avíza o změně SPZ mohou být navíc zpracovány osobní údaje obsaženy ve velkém technickém průkazu nebo v jiném dokumentu dokládající změnu SPZ nebo v případě podání třetí osobou tak v dokumentu plné moci.

Tyto osobní údaje SFDI získává přímo od Vás (osob, které učinili podání žádosti/oznámení/avíza/jiných podání) nebo od třetí osoby, které učinila podání za Vás.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze vyřídit Vaše podání žádosti/oznámení/avíza/jiného podání.

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány kontaktní osobní údaje: adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

Tyto osobní údaje SFDI získává přímo od Vás (osob, které učinili podání žádosti/avíza/jiných podání) nebo od třetí osoby, které učinila podání za Vás. Tyto údaje jsou nepovinné a jejich neposkytnutí nemá vliv na podání žádosti/oznámení/avízo/jiných podání.

Toto zpracování je činěno na základě oprávněného zájmu správce či třetí strany za účelem usnadnění komunikace.

k)     Vyřizování dotazů na Systém evidence časového poplatku

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, podpis, číslo datové schránky nebo uznávaný elektronický podpis, adresa elektrické pošty nebo telefonní číslo.

Tyto osobní údaje SFDI získává přímo od Vás (tazatelů).

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze vyřídit Váš dotaz.

l)     Vedení uživatelských účtů pro zaměstnance správce a zpracovatelů a jejich autorizace v Systému evidence časového poplatku

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: jméno, příjmení, identifikační číslo, pracovní pozice, služební číslo, adresa elektrické pošty nebo telefonní číslo.

Tyto osobní údaje SFDI získává pro své zaměstnance z vlastní evidence a pro zaměstnance zpracovatelů od Vašeho zaměstnavatele.

Toto zpracování je činěno na základě oprávněného zájmu správce či třetí strany za účelem ochrany poškozením či krádeže majetku správce či třetí strany.

2.       Předávání osobních údajů a jejich příjemci

Vaše osobní údaje mohou být předávány orgánům státní správy, jimž je SFDI povinen předávat osobní údaje podle právních předpisů zejména ZPK.

Vaše osobní údaje budou zpřístupněny společnosti CENDIS, s.p., která vytvořila Systém evidence časového poplatku a zároveň zajišťuje pro Vás službu Call centra, avšak není oprávněna Vaše osobní údaje předávat třetím stranám nebo je využívat pro vlastní účely či je zahrnovat do služeb poskytovaných třetím stranám. V případě umožnění kontroly úhrady časového poplatku jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny, příp. předávány, Policii České republiky a Celní správě České republiky.  

Osobní údaje nejsou SFDI předávány do třetích zemí ani nejsou poskytované mezinárodním organizacím.

3.       Doba zpracování a uložení osobních údajů

Vaše Osobní údaje jsou SFDI zpracovány jen po dobu nezbytně nutnou k zpracování v případě účelu:

a)     Evidence Vozidel v Systému evidence časového poplatku jsou uloženy v Systému evidence časového poplatku po dobu platnosti elektronické dálniční známky a následně ještě po dobu 2 let od doby, kdy došlo ke konci období, na které byl časový poplatek uhrazen.

b)    Zaznamenávání a zpracování údajů z důvodu změny SPZ jsou uloženy v Systému evidence časového poplatku po dobu platnosti elektronické dálniční známky a následně ještě po dobu 2 let od doby, kdy došlo ke konci období, na které byl časový poplatek uhrazen.

c)    Evidence osvobození Vozidel od časového zpoplatnění jsou uloženy v Systému evidence časového poplatku po dobu platnosti důvodů pro Osvobození Vozidla a následně ještě po dobu 2 let od doby, kdy pominuly důvody pro Osvobození.

d)    Evidování výpisů z České národní banky (potvrzení plateb) jsou uloženy ve Spisové evidenci minimálně po dobu 5 let (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a jejich uložení a archivace se řídí platným Spisovým řádem SFDI.

e)    Vrácení uhrazeného časového poplatku pro osvobozené Vozidlo od časového zpoplatnění jsou uloženy ve Spisové evidenci a jejich uložení a archivace se řídí platným Spisovým řádem SFDI, minimálně po dobu 3 let.

f)    Evidence Vozidel zaevidovaných do systému elektronického mýtného jsou uloženy v Systému evidence časového poplatku po dobu platnosti zaregistrovaného Vozidla v systému mýta.

g)    Umožnění kontroly úhrady časového poplatku prostřednictvím kamerového systému umístěného na kontrolních branách nebo na mobilních kontrolních stanovištích:
Umožnění kontroly úhrady časového poplatku prostřednictvím kamerového systému umístěného na kontrolních branách nebo na mobilních kontrolních stanovištích jsou uloženy v kontrolních branách po dobu 24 hodin, následně mohou být ještě staženy do zařízení Policie ČR/Celní správy ČR, kde mohou být ještě uloženy po dobu 48 hodin.

h)    Kontrola algoritmu rozpoznávání SPZ jsou uloženy v Systému evidence časového poplatku, včetně kontrolní brány, po dobu 24 hodin.

i)    Kontrola samoobslužných kiosků prostřednictvím štěrbinové kamery jsou uloženy v samoobslužném kiosku, po dobu 5 dní.

j)    Evidence a uložení záznamů, oznámení, avíz, žádostí nebo jiných podání v souvislosti se Systémem časového poplatku a vedení jmenného rejstříku jsou uloženy ve Spisové evidenci a jejich uložení a archivace se řídí platným Spisovým řádem SFDI.

 • Dokumenty týkající se ochrany osobních údajů, včetně výkonu práva subjektu údajů minimálně po dobu 5 let.
 • Dokumenty týkající se osvobození Vozidel od časového zpoplatnění minimálně po dobu 3 let.
 • Dokumenty týkající se změny SPZ minimálně po dobu 3 let.
 • Dokumenty týkající se zřízení přístupu do administračního rozhraní distributora minimálně po dobu 10 let.

k)    Vyřizování dotazů na Systém časového poplatku jsou uloženy ve Spisové evidenci a jejich uložení a archivace se řídí platným Spisovým řádem SFDI, minimálně po dobu 3 let.

l)    Vedení uživatelských účtů pro zaměstnance správce a zpracovatelů v Systému časového poplatku jsou uloženy v Systému časového poplatku po dobu platnosti uživatelského účtu.

4.       Práva subjektu údajů

a)      Právo odvolat souhlas

Pokud SFDI zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat bez dopadu na výše uvedené účely.

b)      Právo na přístup k osobním údajům

Jako vlastník osobních údajů máte právo získat od SFDI potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informace o:

 • účelu zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od SFDI opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů;
 • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování.

SFDI poskytuje kopii zpracovávaných informací bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může SFDI uložit přiměřený poplatek dle Sazebníku úhrad za poskytování informací o osobních údajích, který je dostupný zde. Pokud byla žádost podána v elektronické formě, SFDI Vám poskytne informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob poskytnutí.

c)       Právo na opravu

V případě, že zjistíte nepřesnost ve Vašich osobních údajích, máte jako vlastník osobních údajů právo na to, aby SFDI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

d)      Právo na výmaz

Jako vlastník osobních údajů máte právo, aby SFDI vymazal Vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a neexistence žádného dalšího právního důvodu pro zpracování;
 • vznesení námitky proti zpracování a neexistence žádného oprávněného důvodu pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů Evropské unie nebo České republiky nebo na splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je SFDI pověřen;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e)      Právo na omezení zpracování

Jako vlastník osobních údajů máte právo na to, aby SFDI omezil zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popření přesnosti osobních údajů – SFDI omezí zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
 • SFDI již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • vznesení námitky proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody SFDI převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo České republiky.

f)       Právo na přenositelnost údajů

Jako vlastník osobních údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo požádat o předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu SFDI bránil, a to v případě, že:

 • osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů;
 • zpracování se provádí automatizovaně.

SFDI, pokud je to technicky možné, předá údaje jinému správci na Vaši žádost. Toto právo se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

g)      Právo vznést námitku

Jako vlastník osobních údajů máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud právním nárokem na zpracování je splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. SFDI osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

h)      Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodnutí, včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem dotýká.

i)        Právo podat stížnost

Jako vlastník osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel: +420 234 665 111, web: http://www.uoou.cz/, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů SFDI je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

5.       Výkon práva subjektu údajů

K podání žádosti o výkon svých práv je nutné vyplnit příslušný PDF formulář, který můžete odeslat níže uvedenými způsoby. SFDI s ohledem na možná rizika zneužití a zajištění ochrany osobních údajů subjektu údajů (např. zákazník, zaměstnanec, dodavatel atp.), omezuje komunikační kanály, kterými lze přijmout a reagovat na Váš požadavek o uplatnění práva subjektu údajů. Pro jednoznačnou identifikaci subjektu údajů vyžadujeme následující OÚ: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště.

1. Do určené datové schránky pro agendu Elektronické dálniční známky s identifikátorem ws5mh9w na webové adrese https://mojedatovaschranka.cz/.

2. E-mailem na adresu epodatelna@edalnice.cz (elektronicky vyplněný .PDF formulář nebo nascanovaný vyplněný .PDF formulář opatřený elektronickým podpisem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo si zajistíte elektronickou konverzi vytištěného a vyplněného formuláře, kterou Vám opatří na úředních místech s označením Czech Point),

3. V listinné podobě prostřednictvím provozovatele poskytujícího poštovní služby s úředně ověřeným podpisem na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.

4. Pokud nemáte k dispozici přístup k internetu, můžete oznámení napsat volnou formou, kde uvedete zákonem dané náležitosti a s úředně ověřeným podpisem, případně plnou mocí, jej zašlete na adresu sídla SFDI.

Formulář ke stažení

Žádost o výkon práv subjektu údajů

V případě, že žádost zašlete na kontaktní údaje SFDI, které nejsou komunikačními kanály pro předání požadavku o výkon svých práv, Vaše žádost bude rovněž postoupena k vyřízení.


Buďte s námi v kontaktu na sociálních sítích