GDPR a osobní údaje

Státní fond dopravní infrastruktury v souvislosti s provozováním informačního systému elektronické dálniční známky (dále jen „Evidence Vozidel“) zpracovává osobní údaje a dopadá na něj úprava obsažená v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Na této stránce jsou k dispozici informace o tom, které osobní údaje Státní fond dopravní infrastruktury shromažďuje a k jakým účelům je využívá, popřípadě z jakých zdrojů Vaše osobní údaje získává, jak s nimi nakládá a jak probíhá jejich zpracování.

Tato webová stránka obsahuje rovněž kontakty, na kterých lze získat další informace o zpracování osobních údajů a kde lze uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“).

Sídlo: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, Česká republika

IČO: 70856508

E‑mail: epodatelna@edalnice.cz

Tel.: +420 222 266 757

ID Datové schránky: ws5mh9w

www.edalnice.cz, www.sfdi.cz

SFDI je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací o výkonu práv subjektu údajů

Žádost o výkon práv subjektu údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů SFDI

 1. Ing. Jakub Voneš
 2. poverenec@sfdi.cz
SFDI jako správce osobních údajů určuje, jaké osobní údaje a pro jaké účely jsou zpracovávány, a je zodpovědný za dodržování veškerých požadavků na ochranu osobních údajů. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů jsou uvedeni zde.

Základní informace o zpracování osobních údajů

1.       Účely zpracování a rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a SFDI zaručuje bezpečnost těchto dat. SFDI ve spolupráci se zpracovateli osobních údajů nastavil procesy v rámci informačního systému Elektronické dálniční stránce (dále jen „IS EDAZ“) tak, aby bylo eliminováno riziko neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití.

SFDI a zpracovatelé zpracovávají vaše osobní údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.  Všechny vaše osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky SFDI nebo pracovníky zpracovatelů, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a závaznými vnitřními předpisy, popř. smluvním vztahem mezi SFDI a zpracovatelem s ohledem na ochranu osobních údajů.

a)   Evidence vozidel v IS EDAZ

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: státní poznávací značka vozidla (dále jen „SPZ“), údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno, počátek a konec období, na které je časový poplatek uhrazen, údaj o tom, zda je vozidlo poháněno zemním plynem nebo biometanem, datum a čas provedení úhrady a email nebo telefonní číslo (byly-li sděleny). V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze evidovat vozidlo v IS EDAZ.

Tyto osobní údaje SFDI získává přímo od uživatelů nebo od zpracovatelů.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „ZPK“). V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze zaznamenat úhradu časového poplatku pro vozidlo v IS EDAZ.

b) Zaznamenávání a zpracování údajů z důvodu změny SPZ

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: SPZ (původní i nová), údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno, osobní údaje o oznamovateli: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, podpis. Případně jiné osobní údaje majitele nebo provozovatele vozidla, které jsou obsaženy ve velkém technickém průkazu vozidla nebo v jiném dokumentu dokládajícím změnu SPZ.

Tyto osobní údaje SFDI získává přímo od oznamovatelů.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle ZPK. V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze zaznamenat změnu SPZ v IS EDAZ.

c) Zaznamenávání osvobození vozidel od časového zpoplatnění

Tento účel se může týkat zaznamenání osvobození vozidla od zpoplatnění nebo zaznamenání pominutí důvodů pro osvobození vozidla, a tím i vyřazení z IS EDAZ, nebo kontroly uvedených skutečností v rámci osvobození vozidla prostřednictvím nahlédnutí do Registru silničních vozidel a Základních registrů. Při těchto činnostech mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: SPZ, údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno, osobní údaje o oznamovateli: jméno, příjmení, datum narození a osobní údaje o majiteli nebo provozovateli vozidla: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, úředně ověřený podpis nebo jeho ekvivalent (číslo datové schránky, elektronický podpis nebo autorizovaná konverze úředně ověřeného podpisu), a vymezení důvodu pro osvobození vozidla, případně plná moc udělená majitelem nebo provozovatelem vozidla opatřená úředně ověřeným podpisem nebo jeho ekvivalentem (číslo datové schránky, elektronický podpis nebo autorizovaná konverze úředně ověřeného podpisu), je-li majitel nebo provozovatel vozidla zastoupen na základě plné moci, a kopie osvědčení o registraci silničního vozidla, technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o shodě dokládající naplnění důvodu pro osvobození od zpoplatnění.

Tyto osobní údaje SFDI získává přímo od oznamovatelů.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle ZPK. V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze zaevidovat osvobození v IS EDAZ nebo zaznamenat pominutí důvodů osvobození vozidla v IS EDAZ.

d) Evidování výpisů z České národní banky (potvrzení plateb)

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje uživatele: číslo účtu, jméno a příjmení. 

Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictví výpisů z České národní banky.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle ZPK.

e) Vrácení uhrazeného časového poplatku pro osvobozené vozidlo od časového zpoplatnění

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: SPZ, údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno, osobní údaje o oznamovateli: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, úředně ověřený podpis nebo jeho ekvivalent (číslo datové schránky, elektronický podpis nebo autorizovaná konverze úředně ověřeného podpisu).

Tyto osobní údaje SFDI získává přímo od oznamovatelů.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, v návaznosti na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze posoudit a případně realizovat vrácení časového poplatku uhrazeného pro osvobozené vozidlo.

f)    Evidence vozidel zaevidovaných do systému elektronického mýtného

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: SPZ a údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno.

Tyto osobní údaje SFDI získává od provozovatele systému elektronického mýtného.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle ZPK.

g)    Umožnění kontroly úhrady časového poplatku prostřednictvím kamerového systému umístěného na kontrolních branách nebo na mobilních kontrolních stanovištích

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: fotografie vozidla (fotografie může obsahovat osobní údaje řidiče případně i spolujezdce), SPZ a dodatečné údaje: místa a času.

Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictví kamer umístěných na kontrolních branách nebo na mobilních kontrolních stanovištích.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle ZPK.

h)    Kontrola algoritmu rozpoznávání SPZ

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: SPZ (výřez fotografie).

Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictví kamer umístěných na kontrolních branách.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle ZPK.

i)    Kontrola samoobslužných kiosků prostřednictvím štěrbinové kamery

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: kamerový záznam (kamerový záznam obsahuje osobní údaje uživatele samoobslužného kiosku).

Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictví kamer umístěných na samoobslužných kioscích.

Toto zpracování je činěno na základě oprávněného zájmu správce za účelem ochrany majetku správce či zpracovatelů před poškozením či krádeží.

j)   Evidence a uložení záznamů, oznámení, avíz, žádostí nebo jiných podání v souvislosti s IS EDAZ a vedením jmenného rejstříku

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, úředně ověřený podpis nebo jeho ekvivalent (číslo datové schránky, elektronický podpis nebo autorizovaná konverze úředně ověřeného podpisu), dále osobní údaje obsažené v záznamu/žádosti/oznámení/avízu/jiném podání (dále jen „podání“): SPZ a údaj o státu, ve kterém je Vozidlo registrováno. Případně další osobní údaje, které jsou obsaženy v přílohách k podání.

Tyto osobní údaje SFDI získává od Oznamovatelů.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze vyřídit podání.

Za tímto účelem mohou být dále SFDI nebo zpracovateli zpracovány kontaktní osobní údaje: email a telefonní číslo. Tyto osobní údaje SFDI získává od oznamovatelů nebo zpracovatelů dle typu podání. Tyto údaje jsou nepovinné a jejich neposkytnutí nemá vliv na podání. Toto zpracování je činěno na základě oprávněného zájmu správce za účelem usnadnění komunikace.

k)    Vyřizování dotazů na IS EDAZ

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, podpis, číslo datové schránky, uznávaný elektronický podpis, email nebo telefonní číslo.

Tyto osobní údaje SFDI získává od tazatelů.

Toto zpracování je činěno na základě nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze vyřídit dotaz.

l)    Vedení uživatelských účtů pro zaměstnance správce a zpracovatelů a jejich autorizace v IS EDAZ

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: jméno, příjmení, identifikační číslo, pracovní pozice, služební číslo, email nebo telefonní číslo.

 Tyto osobní údaje SFDI získává pro své zaměstnance z vlastní evidence a pro zaměstnance zpracovatelů od jejich zaměstnavatelů.

Toto zpracování je činěno na základě oprávněného zájmu správce za účelem ochrany majetku správce před poškozením či krádeží.

m) Využívání technických, preferenčních a analytických souborů cookies

Za tímto účelem mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: IP adresa.

Tyto osobní údaje SFDI získává prostřednictvím souborů cookies (více o souborech cookies zde).

Zpracování technických souborů cookies je činěno na základě oprávněného zájmu správce za účelem správného fungování webové stránky.  Zpracování preferenčních souborů cookies je činěno na základě poskytnutého souhlasu subjektu údajů za účelem optimalizace webové stránky při další návštěvě. Zpracování analytických souborů preferenčních souborů cookies je činěno na základě poskytnutého souhlasu subjektu údajů za účelem sledování využívání webové stránky a vytváření statistiky.

Analytické soubory cookies jsou poskytovány společností Google LLC, která může zpracovávat osobní údaje ve třetích zemích, což může mít za následek vyšší rizika pro práva a svobody v oblasti ochrany osobních údajů.

2.       Předávání osobních údajů a jejich příjemci

Vaše osobní údaje mohou být předávány orgánům státní správy, jimž je SFDI povinen předávat osobní údaje podle právních předpisů zejména ZPK.

Vaše osobní údaje budou zpřístupněny společnosti CENDIS, s.p., která vytvořila IS EDAZ a zároveň zajišťuje pro Vás službu Call centra, avšak není oprávněna Vaše osobní údaje předávat třetím stranám nebo je využívat pro vlastní účely či je zahrnovat do služeb poskytovaných třetím stranám. V případě umožnění kontroly úhrady časového poplatku jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny, příp. předávány, Policii České republiky a Celní správě České republiky.

Osobní údaje, kromě IP adresy, SFDI nejsou předávány do třetích zemí ani nejsou poskytované mezinárodním organizacím. IP adresy mohou být zpracovány v zařízeních zpracovatele společnosti Google LLC (https://www.google.com/about/datacenters/locations/) nebo v zařízeních zpracovatelů společnosti Google LLC (https://business.safety.google/adssubprocessors/), jejichž sídlo může být ve třetích zemí. SFDI se společností Google LLC má uzavřený Dodatek o zpracování dat, který nastavuje odpovědnost mezi vývozcem (SFDI) a dovozcem (Google LLC), v němž se společnost Google LLC zavazuje dodržet vhodné záruky a ochranná opatření tak, aby zajišťoval odpovídající úroveň ochrany jako v Evropské unii.

3.       Doba zpracování a uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou SFDI zpracovány jen po dobu nezbytně nutnou ke zpracování v případě účelu:

 1. Evidence vozidel v IS EDAZ jsou uloženy po dobu platnosti časového poplatku a následně ještě po dobu 2 let od konce období, na které byl časový poplatek uhrazen.
 2. Zaznamenávání a zpracování údajů z důvodu změny SPZ jsou uloženy v IS EDAZ po dobu platnosti časového poplatku a následně ještě po dobu 2 let od konce období, na které byl časový poplatek uhrazen.
 3. Zaznamenávání a zpracování údajů z důvodu změny SPZ jsou uloženy v IS EDAZ po dobu trvání důvodů pro osvobození od zpoplatnění  a následně ještě po dobu 2 let od doby, kdy pominuly důvody pro osvobození od zpoplatnění.
 4. Evidování výpisů z České národní banky (potvrzení plateb) jsou uloženy v programu spisové služby minimálně po dobu 5 let (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a jejich uložení a archivace se řídí platným Spisovým řádem SFDI.
 5. Vrácení uhrazeného časového poplatku pro osvobozené Vozidlo od časového zpoplatnění jsou uloženy ve Spisové evidenci minimálně po dobu 3 let a jejich uložení a archivace se řídí platným Spisovým řádem SFDI.
 6. Evidence vozidel zaevidovaných do systému elektronického mýtného jsou uloženy v Evidenci Vozidel po dobu platnosti registrace vozidla v systému elektronického mýtného.
 7. Umožnění kontroly úhrady časového poplatku prostřednictvím kamerového systému umístěného na kontrolních branách nebo na mobilních kontrolních stanovištích jsou uloženy v kontrolních branách pod dobu 24 hodin, následně mohou být ještě staženy do zařízení Policie České republiky/Celní správy České republiky, kde mohou být uloženy ještě po dobu 48 hodin.
 8. Kontrola algoritmu rozpoznávání SPZ jsou uloženy v IS EDAZ, včetně kontrolní brány, po dobu 24 hodin.
 9. Kontrola samoobslužných kiosků prostřednictvím štěrbinové kamery jsou uloženy v Samoobslužném kiosku, po dobu 5 dní od pořízení.
 10. Evidence a uložení podání v souvislosti s IS EDAZ a vedením jmenného rejstříku jsou uloženy ve Spisové evidenci minimálně po dobu 3 let a jejich uložení a archivace se řídí platným Spisovým řádem SFDI.
  • Dokumenty týkající se ochrany osobních údajů, včetně výkonu práva subjektu údajů jsou uchovány minimálně po dobu 5 let.
  • Dokumenty týkající se Osvobození jsou uchovány minimálně po dobu 3 let.
  • Dokumenty týkající se změny SPZ jsou uchovány minimálně po dobu 3 let.
  • Dokumenty týkající se zřízení přístupu do administračního rozhraní distributora minimálně po dobu 10 let.
 11. Vyřizování dotazů na IS EDAZ jsou uloženy ve programu spisové služby minimálně po dobu 3 let a jejich uložení a archivace se řídí platným Spisovým řádem SFDI.
 12. Vedení uživatelských účtů pro zaměstnance správce a zpracovatelů v IS EDAZ jsou uloženy v IS EDAZ po dobu platnosti uživatelského účtu.
 13. Doba uložení technických, preferenčních a analytických souborů cookies je rozdílná pro jednotlivé soubory, více informací o době uložení je zde.

4.       Práva subjektu údajů

a)      Právo odvolat souhlas

Pokud SFDI zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

b)      Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od SFDI potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, má dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informace o:

 • účelu zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od SFDI opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů;
 • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování.

SFDI poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů a informace o nich bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může SFDI uložit přiměřený poplatek dle Sazebníku úhrad za poskytování informací o osobních údajích, který je dostupný na www.sfdi.cz/soubory/gdpr/gdpr_sazebnik_uhrad.pdf. Pokud byla žádost podána v elektronické formě, SFDI poskytne informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud není požádáno o jiný způsob poskytnutí.

c)       Právo na opravu

V případě, že subjekt údajů zjistí nepřesnost ve svých osobních údajích, má právo na to, aby SFDI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování má rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

d)      Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo, aby SFDI vymazal osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolání souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů a neexistence žádného dalšího právního důvodu pro zpracování;
 • vznesení námitky proti zpracování a neexistence žádného oprávněného důvodu pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů Evropské unie nebo České republiky nebo na splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je SFDI pověřen;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e)      Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby SFDI omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popření přesnosti osobních údajů – SFDI omezí zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítne výmaz osobních údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití;
 • SFDI již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • vznesení námitky proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody SFDI převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo České republiky.

f)       Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a má právo požádat o předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu SFDI bránil, a to v případě, že:

 • osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů;
 • zpracování se provádí automatizovaně.

SFDI, pokud je to technicky možné, předá údaje jinému správci na žádost subjektu údajů. Toto právo se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je SFDI jako správce pověřen.

g)      Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud právním nárokem na zpracování je splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. SFDI osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

h)      Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodnutí, včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se subjektu údajů obdobným způsobem významně dotýká.

i)        Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel: +420 234 665 111, web: http://www.uoou.cz/, pokud se domnívá, že zpracováním osobních údajů SFDI je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

5.       Výkon práva subjektu údajů

K podání žádosti o výkon svých práv je nutné vyplnit příslušný PDF formulář, který můžete odeslat níže uvedenými způsoby. SFDI s ohledem na možná rizika zneužití a zajištění ochrany osobních údajů subjektu údajů (např. zákazník, zaměstnanec, dodavatel atp.), omezuje komunikační kanály, kterými lze přijmout a reagovat na Váš požadavek o uplatnění práva subjektu údajů. Pro jednoznačnou identifikaci subjektu údajů vyžadujeme následující OÚ: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště.

 1. Do určené datové schránky pro agendu Elektronické dálniční známky s identifikátorem ws5mh9w na webové adrese https://mojedatovaschranka.cz/.
 2. E-mailem na adresu epodatelna@edalnice.cz (elektronicky vyplněný .PDF formulář nebo nascanovaný vyplněný PDF formulář opatřený elektronickým podpisem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo si zajistíte elektronickou konverzi vytištěného a vyplněného formuláře, kterou Vám opatří na úředních místech s označením Czech Point),
 3. V listinné podobě prostřednictvím provozovatele poskytujícího poštovní služby s úředně ověřeným podpisem na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.
 4. Pokud nemáte k dispozici přístup k internetu, můžete oznámení napsat volnou formou, kde uvedete zákonem dané náležitosti a s úředně ověřeným podpisem, případně plnou mocí, jej zašlete na adresu sídla SFDI.

Formulář ke stažení

Žádost o výkon práv subjektu údajů

V případě, že žádost zašlete na kontaktní údaje SFDI, které nejsou komunikačními kanály pro předání požadavku o výkon svých práv, Vaše žádost bude rovněž postoupena k vyřízení.


Buďte s námi v kontaktu na sociálních sítích