GDPR a osobní údaje

Státní fond dopravní infrastruktury v souvislosti s provozováním informačního systému elektronické dálniční známky (dále jen „IS EDAZ“) zpracovává osobní údaje a dopadá na něj úprava obsažená v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v zákoně č. 110/2019, o zpracování osobních údajů.

Na této stránce naleznete informace o tom, které osobní údaje Státní fond dopravní infrastruktury shromažďuje a k jakým účelům je využívá, popřípadě z jakých zdrojů vaše osobní údaje získává, jak s nimi nakládá a jak probíhá jejich zpracování.

Tato webová stránka obsahuje rovněž kontakty, na kterých můžete získat další informace o zpracování osobních údajů a kde můžete uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce vašich osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“).

Sídlo: Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9

IČO: 70856508

E-mail: info@sfdi.czpodatelna@sfdi.cz

Tel.: +420 266 097 110

ID Datové schránky: e5qaihb

SFDI je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů SFDI

 1. Ing. Jakub Voneš
 2. poverenec@sfdi.cz
 3. +420 266 097 309
SFDI jako správce osobních údajů určuje, jaké osobní údaje a pro jaké účely jsou zpracovávány, a je zodpovědný za dodržování veškerých požadavků na ochranu vašich osobních údajů. Zpracovatelé vašich osobních údajů jsou společnosti:

CENDIS, s.p.
Sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00, Praha 1
IČO: 00311391
E-mail: info@cendis.cz
Tel.: +420 225 131 367

Základní informace o zpracování osobních údajů

1.       Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, email: info@sfdi.czpodatelna@sfdi.cz, tel: +420 266 097 110, ID Datové schránky: e5qaihb. SFDI je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, který je dostupný zde.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů SFDI je Ing. Jakub Voneš, email: poverenec@sfdi.cz; tel: +420 266 097 309.

SFDI jako správce osobních údajů určuje, jaké osobní údaje a pro jaké účely jsou zpracovávány, a je zodpovědný za dodržování veškerých požadavků na ochranu vašich osobních údajů.

2.       Účely zpracování a rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a SFDI zaručuje bezpečnost těchto dat. SFDI ve spolupráci se zpracovateli osobních údajů nastavil procesy v rámci IS EDAZ tak, aby bylo eliminováno riziko neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití.

SFDI a zpracovatelé zpracovávají vaše osobní údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.  Všechny vaše osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky SFDI nebo pracovníky zpracovatelů, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a závaznými vnitřními předpisy, popř. smluvním vztahem mezi SFDI a zpracovatelem s ohledem na ochranu osobních údajů.

a)      Evidence vozidel v systému časového poplatku

Při této činnosti mohou být SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: státní poznávací značka vozidla, údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno, počátek a konec období, na které je časový poplatek uhrazen, údaj o tom, zda je vozidlo poháněno zemním plynem nebo biometanem, datum a čas provedení úhrady a adresa elektronické pošty nebo telefonní číslo (byly-li sděleny). V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze evidovat vozidlo v systému časového poplatku (EDAZ).

Tyto osobní údaje SFDI získává přímo od vás (uživatelů) nebo od zpracovatele, který provedl zaevidování vozidla do IS EDAZ za vás, nebo od třetí osoby, která provedla zaevidování vozidla do IS EDAZ za vás.

Pro tento účel SFDI zpracovává vaše osobní údaje na základě splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

b)      Zaznamenávání osvobození vozidel od časového zpoplatnění, včetně pominutí důvodů pro osvobození

Při této činnosti jsou SFDI nebo zpracovateli zpracovány následující osobní údaje: státní poznávací značka vozidla, údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno, osobní údaje o provozovateli vozidla: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, úředně ověřený podpis, a vymezení důvodu pro osvobození vozidla, případně plná moc udělená provozovatelem vozidla opatřená úředně ověřeným podpisem, je-li provozovatel vozidla zastoupen na základě plné moci a kopie osvědčení o registraci silničního vozidla, technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o shodě dokládající naplnění důvodu pro osvobození. V případě neposkytnutí výše uvedených osobních údajů nelze zaznamenat osvobození vozidla od časového poplatku do IS EDAZ.

Tyto osobní údaje SFDI získává přímo od vás (uživatelů nebo provozovatelů vozidla) nebo od třetí osoby, která zažádala o osvobození vozidla od časového zpoplatnění za vás.

Pro tento účel SFDI zpracovává vaše osobní údaje na základě splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

3.       Předávání osobních údajů a jejich příjemci

Vaše osobní údaje mohou být předávány orgánům státní správy, jimž je SFDI povinen předávat osobní údaje podle právních předpisů zejména zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Vaše osobní údaje budou zpřístupněny společnosti CENDIS, s.p. která vytvořila a provozuje systém EDAZ a zároveň zajišťuje pro vás službu Call centra, avšak není oprávněna vaše osobní údaje předávat třetím stranám nebo je využívat pro vlastní účely či je zahrnovat do služeb poskytovaných třetím stranám.  

Osobní údaje nejsou SFDI předávány do třetích zemí ani nejsou poskytované mezinárodním organizacím.

4.       Doba zpracování  a uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou SFDI zpracovány jen po dobu nezbytně nutnou k zpracování v případě účelu:

 • evidence vozidel do systému časového poplatku jsou uloženy po dobu platnosti časového poplatku (EDAZ) a následně ještě po dobu 2 let od doby, kdy došlo ke konci období, na které byl časový poplatek (EDAZ) uhrazen;
 • zaznamenání osvobození vozidel od časového zpoplatnění jsou uloženy po dobu platnosti důvodů pro osvobození vozidla od časového zpoplatnění (EDAZ) a následně ještě po dobu 2 let od doby, kdy pominuly důvody pro osvobození vozidla od časového zpoplatnění (EDAZ).

5.       Práva subjektu údajů

a)      Právo odvolat souhlas

Pokud SFDI zpracovává vaše osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů (v rámci IS EDAZ se toto neděje), máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat bez dopadu na účely evidence vozidel v systému časového zpoplatnění a zaznamenávání osvobození vozidel od časového zpoplatnění.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné na výše uvedené kontaktní údaje SFDI nebo pověřence SFDI nebo na email: poverenec@sfdi.cz.

b)      Právo na přístup k osobním údajům

Jako vlastník osobních údajů máte právo získat od SFDI potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informace o:

 • účelu zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od SFDI opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
 • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování.

SFDI poskytuje kopii zpracovávaných informací bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může SFDI uložit přiměřený poplatek dle ceníku, který je dostupný zde. Pokud žádost podáte v elektronické formě, SFDI vám poskytne informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob poskytnutí.

c)       Právo na opravu

V případě, že zjistíte nepřesnost ve vašich osobních údajích, máte jako vlastník osobních údajů právo na to, aby SFDI bez zbytečného odkladu opravil vaše nepřesné osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

d)      Právo na výmaz

Jako vlastník osobních údajů máte právo, aby SFDI vymazal vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a neexistence žádného dalšího právního důvodu pro zpracování;
 • vznesení námitky proti zpracování a neexistence žádného oprávněného důvodu pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů Evropské unie nebo České republiky nebo na splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je SFDI pověřen;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e)      Právo na omezení zpracování

Jako vlastník osobních údajů máte právo na to, aby SFDI omezil zpracování vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popřete přesnost osobních údajů – SFDI omezí zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • SFDI již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • vznesení námitky proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody SFDI převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo České republiky.

f)       Právo na přenositelnost údajů

Jako vlastník osobních údajů máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo požádat o předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu SFDI bránil, a to v případě, že:

 • osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů;
 • zpracování se provádí automatizovaně.

SFDI, pokud je to technicky možné, předá údaje jinému správci na žádost subjektu údajů. Toto právo se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

g)      Právo vznést námitku

Jako vlastník osobních údajů máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud právním nárokem na zpracování je splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Námitka se podává na výše uvedené kontakty SFDI. SFDI osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

h)      Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodnutí, včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem dotýká.

i)        Právo podat stížnost

Jako vlastník osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů SFDI je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů.


Buďte s námi v kontaktu na sociálních sítích