A GDPR és a személyes adatok

Az Állami Közlekedési Infrastruktúra Alap az elektronikus autópályamatrica információs rendszer (a továbbiakban: „Járműnyilvántartás”) működtetésével összefüggésben személyes adatokat kezel, és a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint  a Tt. 110/2019. számú, a személyes adatok kezeléséről szóló törvénye hatálya alá tartozik.

Ezen az oldalon tájékozódhat arról, hogy az Állami Közlekedési Infrastruktúra Alap mely személyes adatokat gyűjti és milyen célokra használja fel, illetve milyen forrásból szerzi be az Ön személyes adatait, hogyan kezeli azokat és hogyan történik azok feldolgozása.

Ez a weboldal olyan elérhetőségeket is tartalmaz, ahol további információkat kaphat a személyes adatok kezeléséről, és ahol gyakorolhatja személyes adatvédelmi jogait.

A személyes adatok adatkezelője

A személyes adatok kezelője az Állami Közlekedési Infrastruktúra Alap (a továbbiakban: „SFDI”).

Székhely: Sokolovská 1955/278, 190 00 Prága 9, Csehország

Cégjegyzékszám: 70856508

E‑mail: epodatelna@edalnice.cz

Telefonszám: +420 222 266 757

Adattároló azonosító: ws5mh9w

www.edalnice.cz , www.sfdi.cz

Az SFDI-re a Tt. 104/2000. számú, többszörösen módosított, az Állami Közlekedési Infrastruktúra Alapról szóló törvénye vonatkozik.

További információ  az érintett jogainak gyakorlásáról

Az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelem

Az SFDI adatvédelmi tisztviselője

 1. Ing. Jakub Voneš
 2. poverenec@sfdi.cz
 3. +420 266 097 309
A személyes adatok adatkezelőjeként az SFDI határozza meg, hogy mely személyes adatokat  milyen célokra   dolgozzák fel, és  mely adatok felelnek meg  valamennyi adatvédelmi  követelménynek. A személyes adatok feldolgozói és címzettjei itt vannak feltüntetve.

Alapvető információ a személyes adatok feldolgozásáról

1.    Az adatkezelés céljai és a kezelt személyes adatok köre

Személyes adatok csak a szükséges mértékben kerülnek feldolgozásra, és az SFDI biztosítja ezen adatok biztonságát. Az SFDI a személyes adatok feldolgozóival együttműködve olyan folyamatokat alakított ki az Elektronikus autópálya oldal információs rendszerén (a továbbiakban: „IS EDAZ”) belül, hogy kiküszöbölje a személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlenszerű hozzáférés, megsemmisülés vagy elvesztés, jogosulatlan továbbítás kockázatát, valamint azok jogosulatlan feldolgozását vagy az azokkal történő más visszaélést.

Az SFDI és az adatfeldolgozók az ön személyes adatait manuálisan és automatikusan dolgozzák fel. Az automatizált feldolgozás nem foglal magában automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.  Az ön valamennyi személyes adatát az SFDI alkalmazottai vagy az adatfeldolgozók alkalmazottai kezelik, akiket a személyes adatok védelme tekintetében köt a titoktartási kötelezettség és kötelező belső szabályzat, illetve az SFDI és a feldolgozó közötti szerződéses viszony.

a)    A gépjárművek nyilvántartása az IS EDAZ rendszerben

Ebből a célból az SFDI vagy az adatfeldolgozó a következő személyes adatokat kezelheti: a jármű rendszáma (a továbbiakban: „rendszám”), a jármű nyilvántartásba vételének országára vonatkozó információ, annak az időszaknak a kezdete és vége, amelyre vonatkozóan az időalapú díj megfizetésre kerül, arra vonatkozó adat, hogy a jármű földgázzal vagy biometánnal üzemel-e, a fizetés dátuma és időpontja, valamint e-mail vagy telefonszám (ha megadásra került). A fenti személyes adatok hiányában a jármű nem regisztrálható be az IS  EDAZ rendszerbe.

Az SFDI ezeket a személyes adatokat közvetlenül a felhasználóktól vagy feldolgozóktól szerzi be.

Erre az adatfeldolgozásra a közérdekből vagy a közhatalom gyakorlása során ellátott feladat teljesítéséhez szükséges okból kerül sor, és erre az adatkezelő felhatalmazást kapott a Tt. 13/1997. számú közúti közlekedésről szóló törvény értelmében (a továbbiakban: „közúti közlekedési törvény”). A fenti személyes adatok hiányában a járműre fizetett időalapú díj nem rögzíthető az IS  EDAZ rendszerben.

b)   Adatrögzítés és -feldolgozás rendszámváltozás miatt

Ebből a célból az SFDI vagy az adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat kezelheti: Rendszám (eredeti és új), információ a jármű nyilvántartásba vételének államáról, a bejelentő személyes adatai: név, vezetéknév, születési idő, lakcím, aláírás. Adott esetben a jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának egyéb személyes adatai, amelyek a jármű forgalmi engedélyében vagy a rendszám változását igazoló más dokumentumban szerepelnek.

Az SFDI ezeket a személyes adatokat közvetlenül a bejelentőktől szerzi be.

Erre az adatfeldolgozásra a közérdekből vagy a közhatalom gyakorlása során ellátott feladat teljesítéséhez szükséges okból kerül sor, és erre az adatkezelő felhatalmazást kapott a közúti közlekedési törvény értelmében. A fenti személyes adatok hiányában a jármű nem rögzíthető a rendszám változása az IS  EDAZ rendszerben.

c)    A jármű időalapú díjmentességének rögzítése

Ez a cél vonatkozhat a jármű díjmentességének, illetve a járműmentességi okok megszünésének rögzítésére, és ezáltal az IS EDAZ rendszerből való kivezetésére, illetve a fenti tények járműmentességen belüli ellenőrzésére a Közúti Járművek Nyilvántartásában és az Alapnyilvántartásokban. Ezeknél a tevékenységeknél az SFDI vagy az adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat kezelheti: Rendszám, a jármű nyilvántartási országának adatai, a bejelentő személyes adatai: név, vezetéknév, születési idő és a jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának személyes adatai: név, vezetéknév, születési idő, lakcím, hitelesített aláírás vagy annak megfelelője (az adattároló száma, elektronikus aláírás vagy hitelesített aláírás engedélyezett átalakítása), valamint a jármű mentességi okának meghatározása, vagy a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója által adott meghatalmazás hitelesített aláírással ellátva vagy ennek megfelelője (az adattároló száma, elektronikus aláírás vagy hitelesített aláírás engedélyezett átalakítása), ha a jármű tulajdonosát vagy üzembentartóját meghatalmazás alapján képviselik, valamint a közúti jármű nyilvántartásba vételi bizonyítványának másolata, a közúti jármű forgalmi engedélye vagy a díjmentesség okának teljesülését alátámasztó megfelelőségi igazolás.

Az SFDI ezeket a személyes adatokat közvetlenül a bejelentőktől szerzi be.

Erre az adatfeldolgozásra a közérdekből vagy a közhatalom gyakorlása során ellátott feladat teljesítéséhez szükséges okból kerül sor, és erre az adatkezelő felhatalmazást kapott a közúti közlekedési törvény értelmében. A fenti személyes adatok nem szolgáltatása esetén nem rögzíthető a mentesség az IS EDAZ rendszerben, illetve a járműmentesség megszűnésének oka az IS EDAZ rendszerben.

d)   A Cseh Nemzeti Bank kivonatainak nyilvántartása (fizetésigazolások)

Ebből a célból az SFDI vagy az adatfeldolgozó a felhasználók alábbi személyes adatait kezelheti: számlaszám, név és vezetéknév. 

Ezeket a személyes adatokat a Cseh Nemzeti Bank kivonatai révén szerzik meg.

Erre az adatfeldolgozásra a közérdekből vagy a közhatalom gyakorlása során ellátott feladat teljesítéséhez szükséges okból kerül sor, és erre az adatkezelő felhatalmazást kapott a közúti közlekedési törvény értelmében.

e)     Az időalapú díjmentességet élvező járműre megfizetett időalapú díj visszatérítése

Ebből a célból az SFDI vagy az adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat kezelheti: Rendszám, a jármű nyilvántartási országának adatai, a bejelentő személyes adatai: név, vezetéknév, születési idő, lakcím, hitelesített aláírás vagy annak megfelelője (adattároló száma, elektronikus aláírás vagy hitelesített aláírás engedélyezett átalakítása).

Az SFDI ezeket a személyes adatokat közvetlenül a bejelentőktől szerzi be.

Erre az adatfeldolgozásra a közérdekből vagy a közhatalom gyakorlása során ellátott feladat teljesítéséhez szükséges okból kerül sor, a Tt. 89/2012. számú törvény – Polgári Törvénykönyv értelmében. A fenti személyes adatok megadásának elmulasztása esetén a mentesített jármű után befizetett időalapú díj elbírálására és szükség szerinti visszafizetésére nincs lehetőség.

f)      Az elektronikus útdíjszedő rendszerben rögzített járművek nyilvántartása

Ebből a célból az SFDI vagy az adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat kezelheti: Rendszám és annak az államnak a megjelölése, amelyben a járművet nyilvántartásba vették.

Az SFDI ezeket a személyes adatokat az elektronikus útdíjrendszer üzemeltetőjétől szerzi be.

Erre az adatfeldolgozásra a közérdekből vagy a közhatalom gyakorlása során ellátott feladat teljesítéséhez szükséges okból kerül sor, és erre az adatkezelő felhatalmazást kapott a közúti közlekedési törvény értelmében.

g)   Az időalapú díj megfizetése ellenőrzésének lehetővé tétele az ellenőrző kapukon vagy a mozgó ellenőrző állomásokon elhelyezett kamerák segítségével

Ebből a célból az SFDI vagy az adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat kezelheti: a járműről készített fényképek (a fényképek tartalmazhatják mind a járművezető, mind az utas személyes adatai), rendszám és kiegészítő információk: hely és idő.

Ezeket az adatokat az ellenőrző kapukon vagy a mozgó ellenőrző állomásokon elhelyezett kamerák segítségével szerzik be.

Erre az adatfeldolgozásra a közérdekből vagy a közhatalom gyakorlása során ellátott feladat teljesítéséhez szükséges okból kerül sor, és erre az adatkezelő felhatalmazást kapott a közúti közlekedési törvény értelmében.

h)   A rendszámfelismerő algoritmus ellenőrzése

Ebből a célból az SFDI vagy az adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat kezelheti: rendszám (fénykép kivágás).

Ezeket az adatokat az ellenőrző kapukon elhelyezett kamerák segítségével szerzik be.

Erre az adatfeldolgozásra a közérdekből vagy a közhatalom gyakorlása során ellátott feladat teljesítéséhez szükséges okból kerül sor, és erre az adatkezelő felhatalmazást kapott a közúti közlekedési törvény értelmében.

i)     Az önkiszolgáló kioszkok ellenőrzése réskamerával

Ebből a célból az SFDI vagy az adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat kezelheti: kamerafelvétel (a kamerafelvétel az önkiszolgáló kioszkot használó személy személyes adatait tartalmazza).

Ezeket az adatokat az önkiszolgáló kioszkokon elhelyezett kamerák segítségével szerzik be.

Ez a feldolgozás az adatkezelő jogos érdekein alapul annak érdekében, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozók eszközeit megvédje a károsodástól vagy a lopástól.

j)     Az adatok, bejelentések, értesítések, kérelmek vagy az IS EDAZ rendszerrel és a névjegyzék vezetésével kapcsolatos egyéb beadványok nyilvántartásba vétele és tárolása

Ebből a célból az SFDI vagy az adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat kezelheti: név, vezetéknév, születési idő, lakcím, hitelesített aláírás vagy ennek megfelelője (adattároló száma, elektronikus aláírás vagy hitelesített aláírás engedélyezett átalakítása), valamint a feljegyzésben/kérelemben/bejelentésben/értesítésben/egyéb beadványban szereplő személyes adatok (a továbbiakban: „beadvány”): Rendszám és annak az államnak a megjelölése, amelyben a járművet nyilvántartásba vették. Adott esetben a beadvány mellékleteiben szereplő további személyes adatok.

Az SFDI ezeket a személyes adatokat közvetlenül a Bejelentőktől szerzi be.

Erre az adatfeldolgozásra a közérdekből vagy a közhatalom gyakorlása során ellátott feladat teljesítéséhez szükséges okból kerül sor, és erre az adatkezelő felhatalmazást kapott a Tt. 499/2004. számú archiválásról és iratkezelésről szóló törvénye értelmében. A fenti személyes adatok hiányában a beadvány nem intézhető.

Ebből a célból az SFDI vagy az adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat kezelheti: e-mail és telefonszám. Az SFDI ezeket a személyes adatokat a bejelentőktől vagy adatfeldolgozóktól szerzi be a beadvány típusának megfelelően. Ezek az adatok nem kötelezőek, és azok nem szolgáltatása nincs hatással a beadványra. Ez a feldolgozás az adatkezelő jogos érdekein alapul a kommunikáció megkönnyítése érdekében.

k)    Az IS EDAZ lekérdezések kezelése

Ebből a célból az SFDI vagy az adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat kezelheti: név, vezetéknév, születési idő, lakcím, aláírás, adattároló száma, elismert elektronikus aláírás, e-mail vagy telefonszám.

Az SFDI ezeket a személyes adatokat közvetlenül a lekérdezőktől szerzi be.

Erre az adatfeldolgozásra a közérdekből vagy a közhatalom gyakorlása során ellátott feladat teljesítéséhez szükséges okból kerül sor, és erre az adatkezelő felhatalmazást kapott a Tt. 499/2004. számú archiválásról és iratkezelésről szóló törvény értelmében. A fenti személyes adatok hiányában a lekérdezés nem intézhető.

l)     A felhasználói fiókok kezelése az adatkezelő és az adatfeldolgozók alkalmazottai számára és azok engedélyezése az IS EDAZ rendszerben

Ebből a célból az SFDI vagy az adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat kezelheti: név, vezetéknév, azonosító szám, beosztás, szolgálati szám, e-mail vagy telefonszám.

 Az SFDI ezeket a személyes adatokat a munkavállalóira vonatkozóan saját nyilvántartásaiból, a feldolgozók alkalmazottairól pedig munkáltatóiktól szerzi be.

Ez a feldolgozás az adatkezelő jogos érdekein alapul annak érdekében, hogy az adatkezelő eszközeit megvédje a károsodástól vagy a lopástól.

m)  Technikai, preferenciális és analitikai sütik használata

Ebből a célból az SFDI vagy az adatfeldolgozó az alábbi személyes adatokat kezelheti: IP cím.

Az SFDI ezeket az adatokat a sütik révén szerzi be (további információ a sütikről itt).

A technikai sütik feldolgozása az adatkezelő jogos érdeke alapján történik a weboldal megfelelő működésének biztosítása céljából.  A preferenciális sütik feldolgozása az érintett hozzájárulása alapján történik annak érdekében, hogy a következő látogatás során optimalizálni lehessen a weboldalt. A preferenciális sütik analitikai fájljainak feldolgozása az érintett hozzájárulása alapján történik a weboldal használatának nyomon követése és a statisztikák előállítása érdekében.

Az analitikai sütiket a Google LLC biztosítja, amely harmadik országokban is feldolgozhatja a személyes adatokat, ami fokozott kockázatot jelenthet a személyes adatok védelméhez fűződő jogokra és szabadságokra nézve.

2.    A személyes adatok átadása és azok címzettjei

Az Ön személyes személyes adatai átadhatók azoknak a hatóságoknak, amelyeknek az SFDI a jogszabályokkal összhangban személyes adatokat köteles továbbítani, különös tekintettel a közúti közlekedési törvényre.

Az Ön személyes adatait az IS EDAZ által létrehozott CENDIS, s.p. társaság számára teszik elérhetővé hívásközpont-szolgáltatások (Call centrum) nyújtása céljából, viszont ez a társaság nem jogosult az Ön személyes adatait harmadik felek részére átadni, vagy a személyes adatokat saját célra felhasználni, illetve belefoglalni azokat a harmadik feleknek nyújtott szolgáltatásokba. Az időalapú díj ellenőrzésének lehetővé tétele esetén az Ön személyes adataihoz hozzáférést biztosítunk, illetve átadjuk azokat a Cseh Köztársaság Rendőrségének és a Cseh Köztársaság Vámhivatalának.  

Az IP cím kivételével, az SFDI nem továbbít személyes adatokat harmadik országokba, és nem adja át azokat nemzetközi szervezeteknek. Az IP címek feldolgozására a Google LLC létesítményeiben kerülhet sor (https://www.google.com/about/datacenters/locations/) vagy a Google LLC adatfeldolgozóinak létesítményeiben (https://business.safety.google/adssubprocessors/), amelyek bejegyzett székhelye lehet harmadik országokban is. Az SFDI adatfeldolgozási megállapodást kötött a Google LLC-vel, amely rögzíti az exportőr (SFDI) és az importőr (Google LLC) közötti felelősséget, és amelyben a Google LLC kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő biztosítékokat nyújt és védőintézkedéseket biztosít az Európai Unión belüli szintű védelem biztosítása érdekében.

3.    A személyes adatok feldolgozásának és tárolásának időtartama

Az SFDI a személyes adatokat kizárólag a feldolgozás céljára szigorúan szükséges ideig dolgozza fel az alábbi célból:

 1. A gépjárművek nyilvántartása az IS EDAZ rendszerben – az időalapú díj érvényességi ideje alatt vannak tárolva, ezt követően további 2 évig azon időszak leteltétől számítva, amelyre az időalapú díjat megfizették.
 2. Az adatok rögzítése és feldolgozása rendszámváltozás miatt– az időalapú díj érvényességi ideje alatt az IS EDAZ rendszerben vannak tárolva, ezt követően további 2 évig azon időszak leteltétől számítva, amelyre az időalapú díjat megfizették.
 3. Az adatok rögzítése és feldolgozása rendszámváltozás miatt az időalapú díjmentességre vonatkozó okok fennállásának ideje alatt az IS EDAZ rendszerben vannak tárolva, ezt követően további 2 évig azon időszak leteltétől számítva, amikor a díjmentességi okok megszűntek.
 4. A Cseh Nemzeti Bank kivonatainak nyilvántartása (fizetésigazolások) – az iratkezelési programban vannak tárolva legalább 5 éven át (a Tt. 563/1991. számú számviteli törvénye), és azok tárolását és archiválását a hatályos SFDI Iratkezelési Szabályzat határozza meg.
 5. A díjmentességet élvező járművekre fizetett időalapú díj visszatérítése – az iratkezelési programban vannak tárolva legalább 3 éven át, és azok tárolását és archiválását a hatályos SFDI Iratkezelési Szabályzat határozza meg.
 6. Az elektronikus útdíjszedő rendszerben rögzített járművek nyilvántartása – a Járművek nyilvántartásában vannak tárolva a jármű elektronikus díjszedő rendszerbeli regisztrációja érvényességének időtartama során.
 7. Az időalapú díj megfizetése ellenőrzésének lehetővé tétele az ellenőrző kapukon vagy a mozgó ellenőrző állomásokon elhelyezett kamerák segítségével – az ellenőrző kapukon vannak tárolva 24 órán keresztül, ezt követően még letölthetők a Cseh Köztársaság Rendőrségének/a Cseh Köztársaság Vámhivatalának berendezéseibe, ahol további 48 órán át tárolhatók.
 8. A rendszámfelismerő algoritmus ellenőrzése – az IS EDAZ rendszerben vannak tárolva, beleértve az ellenőrző kaput is, 24 órán át.
 9. Az önkiszolgáló kioszkok ellenőrzése réskamerával – az Önkiszolgáló kioszkban vannak tárolva, a készítéstől számított 5 napon keresztül.
 10. Az IS EDAZ rendszerrel és a névjegyzék vezetésével kapcsolatos beadványok nyilvántartása és tárolása – az Iratnyilvántartásban vannak tárolva 3 éven át, és azok tárolását és archiválását a hatályos SFDI Iratkezelési Szabályzat határozza meg.
  • A személyes adatok védelmével kapcsolatos dokumentumokat, beleértve az érintett jogának gyakorlását, legalább 5 évig meg kell őrizni.
  • A mentességre vonatkozó dokumentumokat legalább 3 évig meg kell őrizni.
  • A rendszámváltozásra vonatkozó dokumentumokat legalább 3 évig meg kell őrizni.
  • A forgalmazó adminisztrációs felületéhez való hozzáférés létesítésével kapcsolatos dokumentumok legalább 10 évig meg kell őrizni.
 11. Az IS EDAZ lekérdezések kezelése – az iratkezelési programban vannak tárolva legalább 3 éven át, és azok tárolását és archiválását a hatályos SFDI Iratkezelési Szabályzat határozza meg.
 12. Felhasználói fiókok vezetése az adatkezelő és az adatfeldolgozók alkalmazottai számára az IS EDAZ rendszerben – az IS EDAZ rendszerben vannak tárolva a felhasználói fiók érvényességi időtartama során.
 13. A technikai, preferenciális és analitikai sütik tárolási ideje – eltérő az egyes fájlok esetében, a tárolási időtartamra vonatkozó további információ itt található.

1.    Az érintett jogai

a)    A hozzájárulás visszavonásának joga

Ha az SFDI az érintett hozzájárulásával dolgoz fel személyes adatokat, az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni.

b)   Személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az SFDI-től megerősítést kérjen arról, hogy személyes adatait feldolgozzák-e vagy sem. Amennyiben feldolgozzák őket, jogában áll hozzáférni ezekhez a következő információkkal együtt:

 • az adatkezelés célja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 •  személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem határozható meg, akkor ezen időtartam meghatározásához használt szempontok;
 • joga van az SFDI-től követelni a személyes adatok helyesbítését vagy törlésétkérésére, azok kezelésének korlátozását vagy joga van az ilyen feldolgozás ellen tiltakozni;
 • panasz benyújtásának joga az Adatvédelmi Hivatalhoz;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az alkalmazott eljárással kapcsolatban történik-e automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, valamint az ilyen adatkezelés jelentősége és várható következményei.

Az SFDI a kezelt személyes adatokról és az azokra vonatkozó információkról ingyenes másolatot biztosít. Kizárólag abban az esetben, ha a kérelmek nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy nem méltányosak, különösen azért, mert ismétlődnek, az SFDI a személyes adatok megadására vonatkozó Díjtáblázat szerinti ésszerű díjat számíthat fel, amely itt található: www.sfdi.cz/soubory/gdpr/gdpr_sazebnik_uhrad.pdf. Ha a kérelmet elektronikus formában nyújtották be, az SFDI eltérő kérés hiányában az általánosan használt elektronikus formában adja meg az információkat.

c)    A helyesbítéshez való jog

Abban az esetben, ha az érintett pontatlanságot fedez fel személyes adataiban, jogosult arra, hogy az SFDI indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére is, ideértve a kiegészítő nyilatkozat megtételét is.

d)   A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatait az SFDI törölje, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonása és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogi ok hiánya;
 • tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogos ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törléshez való jog nem alkalmazható, ha van jogi kivétel, különösen azért, mert a személyes adatok feldolgozása az alábbiakhoz szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • olyan jogi kötelezettség teljesítése, amely az Európai Unió vagy a Cseh Köztársaság jogszabályai szerint feldolgozást igényel, vagy az SFDI-re bízott közérdekből vagy közhatalom gyakorlása során végzett feladat teljesítése érdekében;
 • közérdekű archiválási, tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célokra, ha a törlési jog valószínűleg megakadályozza vagy súlyosan veszélyezteti az adatkezelés céljainak megvalósítását;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

e)    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult a személyes adatok SFDI általi feldolgozásának korlátozására az alábbi esetekben:

 • a személyes adatok pontosságának megcáfolása- az SFDI a feldolgozást a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges időre korlátozza;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett megtagadja a személyes adatok törlését, és ehelyett felhasználásuk korlátozását kéri;
 • Az SFDI-nek már nincs szüksége személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényeinek megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • tiltakozik az adatkezelés ellen mindaddig, amíg be nem bizonyosodik, hogy az SFDI jogos indokai nagyobb súllyal bírnak mint az érintett jogos indokai.

Amennyiben a feldolgozás korlátozott volt, a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával lehet feldolgozni, vagy jogi igények megállapítása, gyakorlása vagy védelme céljából, egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió vagy a Cseh Köztársaság fontos közérdeke alapján.

f)     Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megszerezze, és jogosult kérni ezen adatok továbbítását egy másik adatkezelőhöz anélkül, hogy ezt az SFDI akadályozná, feltéve, hogy:

 • a személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásával történik;
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az SFDI, amennyiben ez technikailag lehetséges, továbbítja az adatokat egy másik adatkezelőnek az érintett kérésére. Ez a jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatfeldolgozás közérdekből történik vagy az SFDI-re mint adatkezelőre bízott, közhatósági megbízottként végzett feladat teljesítéséhez szükséges.

g)   A tiltakozáshoz való jog

Az érintett bármikor tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha az adatkezelésre vonatkozó jogi igény a közérdekből vagy közhatalmi jogkör gyakorlása során végzett feladat ellátása, vagy az adatkezelés szükséges a az adatkezelő jogos érdekei alapján, ideértve az e rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az SFDI a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

h)   Az a jog, hogy ne legyen automatizált egyedi döntések tárgya, ideértve a profilalkotást is

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az uniós ügynökségek és kirendeltségek olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntésének hatálya, amely rá nézve kedvezőtlen joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

5.       Az érintett jogainak gyakorlása

A jogok gyakorlásának igényléséhez ki kell töltenie a vonatkozó PDF formanyomtatványt, amelyet az alább meghatározott módokon küldhet el. Az SFDI a visszaélés lehetséges kockázataira és az érintett (pl. ügyfél, munkavállaló, beszállító stb.) személyes adatainak védelmére tekintettel korlátozza a kommunikációs csatornákat, amelyeket az érintett jogának gyakorlása érdekében el lehet fogadni és kezelni lehet. Az érintett egyértelmű azonosításához az alábbi személyes adatokra van szükség: név, vezetéknév, születési idő, állandó lakcím

 1. Az Elektronikus Autópályamatrica kezeléséhez meghatározott adattárolóba ws5mh9w azonosítóval a https://mojedatovaschranka.cz/ weboldalon.
 2. E-mailben a következő címre: epodatelna@edalnice.cz (elektronikusan kitöltött .PDF nyomtatvány vagy szkennelt kitöltött, elektronikus aláírással ellátott PDF nyomtatvány, amely esetében egy külön jogszabály határozza meg a saját kezű aláírás joghatásait, illetve biztosíthatja a kinyomtatott és kitöltött űrlap elektronikus konvertálását, amit a Czech Point megjelölésű hivatalos helyeken biztosítanak az ön számára),
 3. Levél formájában postai szolgáltatón keresztül hitelesített aláírással ellátva a következő címre: Státní fond dopravní infrastruktury (Állami Közlekedési Infrastruktúra Alap), Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.
 4. Ha nem rendelkezik internet hozzáféréssel, a bejelentést szabad formában is megírhatja, ahol is feltünteti a törvény által meghatározott adatokat, ellátja hitelesített aláírással, esetlegesen meghatalmazással, és elküldi az SFDI székhelyének címére.

Letölthető formanyomtatvány

Az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelem

Ha a kérelmet az SFDI elérhetőségeire küldi el, amelyek nem szerepeknek kommunikációs csatornákként az ön jogainak gyakorlása iránti kérelem benyújtásához, kérését akkor is továbbítjuk feldolgozásra.

Legyen kapcsolatban velünk a közösségi hálókon keresztül is