A GDPR és a személyes adatok

Az Állami Közlekedési Infrastruktúra Alap az elektronikus autópálya matrica információs rendszerének (a továbbiakban: „EDAZ IR”) üzemeltetése során személyes adatokat dolgoz fel, és vonatkozik rá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint a Tt. 110/2019. számú, a személyes adatok feldolgozásáról szóló törvénye.

Ezen az oldalon információt talál arról, mely információkat gyűjti az Állami Közlekedési Infrastruktúra Alap és milyen célból használja fel azokat, illetve milyen forrásokból szerzi meg az ön személyes adatait, hogyan kezeli azokat és miképpen kerül sor azok feldolgozására.

Jelen weboldalon találhatók az elérhetőségek is, amelyek révén további információhoz juthat a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, és ahol érvényesítheti a személyes adatok védelmének területén alkalmazandó jogait.

Személyes adatainak adatkezelője

Az ön személyes adatainak adatkezelője az Állami Közlekedési Infrastruktúra Alap (Státní fond dopravní infrastruktury) (a továbbiakban: „SFDI”).

Székhely: Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9, Cseh Köztársaság

Cégjegyzékszám: 70856508

E‑mail: epodatelna@edalnice.cz

Telefonszám: +420 222 266 757

Az adatfiók azonosítója: ws5mh9w

www.edalnice.cz , www.sfdi.cz

Az SFDI a Tt. 104/2000. számú, többszörösen módosított, az Állami Közlekedési Infrastruktúra Alapról szóló törvénye.

Több információ az érintett jogainak gyakorlása

Joggyakorlási kérelem (ANGOL NYELVEN)

Az SFDI adatvédelmi biztosa

 1. Ing. Jakub Voneš
 2. poverenec@sfdi.cz
Az SFDI a személyes adatok adatkezelőjeként meghatározza, hogy milyen személyes adatok és milyen célból kerülnek feldolgozásra, és felel az ön személyes adatainak védelmére vonatkozó valamennyi követelmény betartásáért. Személyes adatait az alábbi társaságok dolgozzák fel:

CENDIS, s.p.
Székhely: nábřeží Ludvíka Svobody  1222/12, 110 00, Praha 1, Cseh Köztársaság
Cégjegyzékszám: 00311391
E-mail: info@cendis.cz
Telefonszám: +420 225 131 367
Az adatfiók azonosítója: txsvfsh

Česká pošta, s.p.
Székhely: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, Cseh Köztársaság
Cégjegyzékszám: 47114983,
E-mail: info@cpost.cz
Telefonszám: +420 954 301 111
Az adatfiók azonosítója: kr7cdry

ČEPRO, a.s.
Székhely: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Cseh Köztársaság
Cégjegyzékszám: 60193531
E-mail: ceproas@ceproas.cz
Az adatfiók azonosítója: hk3cdqj

Policie České republiky
Székhely: Strojnická 27, 170 89, Praha 7, Cseh Köztársaság
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
Telefonszám: +420 974 811 111
Az adatfiók azonosítója: rkiai5y

Celní správa České republiky
Székhely: Budějovická 7, 140 00, Praha 4, Cseh Köztársaság
E-mail: podatelna@cs.mfcr.cz
Telefonszám: +420 261 331 111
Az adatfiók azonosítója: 7puaa4c

Alapvető információ a személyes adatok feldolgozásáról

1.       A feldolgozás célja és a kezelt személyes adatok köre

A személyes adatok kizárólag a szükséges mértékben kerülnek feldolgozásra, és az SFDI garantálja ezen adatok biztonságát. Az SFDI a személyes adatok feldolgozóival együttműködve úgy állította be a folyamatot az EDAZ IR-en belül, hogy kiküszöbölésre kerüljön a személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlenszerű hozzáférés, azok megsemmisülésének vagy elvesztésének, jogosulatlan átvitelének, jogosulatlan feldolgozásának vagy az azokkal történő egyéb visszaélés kockázata.

Az SFDI és az adatfeldolgozók manuálisan és automatizált módon is feldolgozzák az önök személyes adatait. Az automatizált feldolgozás során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra.  Az ön valamennyi személyes adatát az SFDI dolgozói vagy a feldolgozók munkatársai dolgozzák fel, akik titoktartási kötelezettséggel tartoznak, illetve kötik őket a kötelező érvényű belső jogszabályok valamint az SFDI és a feldolgozó között fennálló szerződéses viszony a személyes adatok védelmének tekintetében.

a)      A gépjárművek nyilvántartása az úthasználat díjszabási rendszerben

Ezen tevékenység keretén belül az SFDI vagy a feldolgozók a következő személyes adatokat dolgozhatják fel: a gépjármű rendszáma, annak az országnak a megjelölése, amelyben a gépjárművet nyilvántartásba vették, az időszak kezdete és vége, amelyre az úthasználat díja megfizetésre kerül, arra vonatkozó adat, hogy a gépjármű földgáz- vagy biometán meghajtású-e, a fizetés dátuma és ideje és az elektronikus postafiók címe vagy a telefonszám (amennyiben megadják). A fenti személyes adatok meg nem adása esetén nem lehetséges az úthasználat díjszabási rendszerében (EDAZ) nyilvántartásba venni a gépjárművet.

Ezeket a személyes adatokat az SFDI közvetlen Öntől (a felhasználótól) vagy a feldolgozótól szerzi meg, aki elvégezte a gépjármű EDAZ IR-be történő nyilvántartásba vételét ön helyett, illetve egy olyan harmadik személytől, aki ön helyett végrehajtotta a gépjármű EDAZ IR-be történő nyilvántartásba vételét.

A SFDI az ön személyes adatait közérdekű feladat ellátása vagy a közhatalom gyakorlása alapján dolgozza fel.

b)      Adatok rögzítése és feldolgozása a rendszám megváltozása miatt

Ebből a célból az SFDI vagy az adatfeldolgozó a következő személyes adatokat kezelheti: nyilvántartási szám (eredeti és új), a jármű nyilvántartási országának adatai, a bejelentőn szereplő személyes adatok: név, vezetéknév, születési dátum, lakcím, hivatalosan ellenőrzött aláírás vagy annak egyenértékű (adattábla száma vagy elismert elektronikus aláírás). Esetleg egyéb személyes adatokat is, amelyeket a műszaki kártya tartalmaz, vagy a felhatalmazásban szereplő adatokat, ha a jármű harmadik személynek van átadva.

Ezeket a személyes adatokat a SFDI közvetlenül Öntől vagy a harmadik személytől kapja, aki a rendszám módosítását kérelmezte, a rendszám módosításáról szóló értesítés útján.

Ez a feldolgozás a feladat közérdekből történő teljesítésének vagy a közhatalom gyakorlásának szükségessége alapján történik, amelyet a ZPK szerint az ügyintéző engedélyez. Ha a fenti személyes adatokat nem adják meg, akkor a Jármű rendszámának változását nem lehet rögzíteni az Úthasználati díj nyilvántartó Rendszerben.

 

c)      A gépjárművek időalapú díjszabás alól történő felmentése

Ez a cél kapcsolódhat a gépjármű matrica köteles alóli mentességének nyilvántartásba vételéhez vagy a jármű mentességének és az ilyen jármű nyilvántartásból való kizárásának indokainak elmulasztásához, vagy a fenti tények ellenőrzéséhez a jármű mentességének részeként a közúti járműnyilvántartás és az alapnyilvántartások alapján.

Ezen tevékenység során az SFDI vagy a feldolgozó a személyes adatok következő körét dolgozza fel: a gépjármű rendszáma, adatok az államról, ahol a gépjárművet nyilvántartásba vették, a gépjármű üzemeltetőjének személyes adatai: vezeték- és keresztnév, születési dátum, lakcím, hivatalosan hitelesített aláírás, a gépjármű mentességi okának meghatározása, esetlegesen a gépjármű üzemeltetője által adott meghatalmazás hivatalos aláírás hitelesítéssel ellátva, amennyiben a gépjármű üzemeltetőjét meghatalmazás alapján képviselik és egy másolat a közúti gépjármű törzskönyvéről, a közúti gépjármű forgalmi engedélyéről vagy a mentességi ok teljesülését igazoló megfelelőségi tanúsítvány. A fenti személyes adatok nem megadása esetébennem lehetséges az EDAZ IR-ben rögzíteni a gépjármű időalapú díjszabás alól való felmentését.

Ezeket a személyes adatokat az SFDI közvetlen öntől (a gépjármű felhasználójától vagy üzemeltetőjétől) vagy egy harmadik személytől szerzi meg, aki az ön nevében kérelmezte a gépjármű időalapú díjszabás alól történő felmentését. Abban az esetben, ha a fent említett személyes adatokat nem adják meg, nem lehet rögzíteni a Jármű mentességét az Úthasználati díj nyilvántartó Rendszerben, vagy rögzíteni a Jármű mentességének okainak megszűnését az Úthasználati díj nyilvántartási Rendszerben.

d)      A Cseh Nemzeti Bank kivonatainak nyilvántartása (fizetés megerősítések)

Ebből a célból a SFDI vagy a feldolgozók a következő személyes adatokat dolgozhatják fel: a fizetést végző számlaszáma, neve és családi neve.

Ezek a személyes adatok közvetlenül a Cseh Nemzeti bank kivonataiból származnak.

Ez a feldolgozás a feladat közérdekből történő teljesítésének vagy a közhatalom gyakorlásának szükségessége alapján történik, amelyre a kezelő a ZPK szerint van engedélyezve.

e)      A kifizetett útdíj visszafizetése az útdíj fizetés mentességével rendelkező járművek esetében

Ebből a célból a SFDI vagy személyi adatok feldolgozója a következő adatokat dolgozhatja fel: rendszám, a nyilvántartásba vevő ország adatai, a bejelentést tevő személyes adatai: név, családi név, születési dátum, lakhelycím, hivatalosan ellenőrzött aláírás vagy evvel ekvivalens (az adatfiók száma vagy elfogadott digitális aláírás).

Ezeket az adatokat a SFDI közvetlenül Öntől kapja meg vagy a harmadik féltől, aki kérelmezi a befizetett összeg visszafizetését.

Ez a feldolgozás a közérdekű feladat teljesítéséhez vagy a közhatalom gyakorlásához szükséges szükségesség alapján történik, amely a Polgári Törvénykönyv 89/2012 sz. törvénye ír elő. Abban az esetben, ha a fenti személyes adatokat nem adják meg, nem lehet felmérni és szükség esetén visszatéríteni a mentességgel rendelkező járműért fizetett matrica díját az Úthasználati díjnyilvántartási rendszerben.

f)      Az elektronikus úthasználati díjrendszerbe bejegyzett járművek nyilvántartása

Ebből a célból a SFDI vagy az adatfeldolgozó a következő személyes adatokat dolgozhatja fel: rendszám, és a járművet nyilvántartó ország adatai.

Ezeket az adatokat a SFDI a felhasználótól az elektronikus matrica rendszeren keresztül kapja.

Ez a feldolgozás a feladat közérdekből történő teljesítésének vagy a közhatalom gyakorlásának szükségessége alapján történik, amelyet a ZPK szerint az ügyintéző engedélyez.

g)      Az úthasználati díj megfizetés ellenőrzésének lehetővé tétele a vezérlő kapuknál vagy a mobil vezérlő állomásokon elhelyezett kamerarendszer segítségével

Ebből a célból a SFDI vagy az adatfeldolgozó a következő személyes adatokat dolgozhatja fel: a jármű vezetőjének fényképe (a fénykép tartalmazhatja a vezető és az utas személyes adatait is), rendszám és pótadatokat: hely és idő.

Ezek az adatok az ellenőrző kapukon vagy a mobilis ellenőrző állomások kameráiból vannak kapva.

Ez a feldolgozás a feladat közérdekből történő teljesítésének vagy a közhatalom gyakorlásának szükségessége alapján történik, amelyet a ZPK szerint az ügyintéző engedélyez.

h)     A rendszám felismerő algoritmusának ellenőrzése

Ebből a célból a SFDI vagy az adatfeldolgozó a következő személyes adatokat dolgozhatja fel: a jármű vezetőjének fényképe (a fénykép tartalmazhatja a vezető és az utas személyes adatait is), rendszám és pótadatokat: hely és idő.

Ezek az adatok az ellenőrző kapukon vagy a mobilis ellenőrző állomások kameráiból vannak kapva.

Ez a feldolgozás a feladat közérdekből történő teljesítésének vagy a közhatalom gyakorlásának szükségessége alapján történik, amelyet a ZPK szerint az ügyintéző engedélyez.

i)      Az önkiszolgáló kioszkok ellenőrzése a réskamera segítségével

Ebből a célból a SFDI vagy az adatfeldolgozó a következő adatokat dolgozhatják fel: kamera felvétele (a kamera felvétele az önkiszolgáló kioszkot használó személy személyes adatait tartalmazza).

Ezek az adatok közvetlenül az önkiszolgáló kioszkon elhelyezett kamerából vannak kapva.

Ez a feldolgozás az adatfeldolgozó vagy egy harmadik fél jogos érdeke alapján történik, az adatfeldolgozó vagy a harmadik fél vagyona károsodásának vagy ellopásának elleni védelme érdekében.

j)      Nyilvántartások, értesítések, hirdetmények, kérelmek vagy egyéb beadványok nyilvántartása és tárolása az úthasználati díj nyilvántartási rendszerrel és a névjegyzék vezetésével kapcsolatban

Ebből a célból a SFDI vagy az adatfeldolgozó a következő személyes adatokat dolgozhatja fel: név, vezetéknév, születési dátum, lakcím, hivatalosan ellenőrzött aláírás vagy azzal egyenértékű (adatfiók száma vagy elismert elektronikus aláírás), valamint a nyilvántartásban / kérelemben / értesítésben / tanácsokban / egyéb beadványokban szereplő személyes adatok): rendszám és információ a jármű nyilvántartásba vételének állapotáról. A rendszám megváltoztatásáról szóló értesítés esetén ezen felül a műszaki kártyán vagy a rendszám megváltoztatását igazoló más dokumentumban szereplő személyes adatok vagy harmadik fél benyújtása esetén meghatalmazási dokumentumban megadott adatok is feldolgozhatók.

Ezeket az adatokat a SFDI közvetlenül Öntől (a személytől, aki benyújtotta a kérelmet / értesítést / tanácsot / egyéb beadványokat), vagy egy harmadik féltől, aki az Ön nevében nyújtotta be a benyújtást, szerzi meg.

Ebből a célból a SFDI vagy az adatfeldolgozó az elérhetőségi adatokat dolgozhatja fel: e-mail cím és a telefonszám.

Az SFDI ezeket a személyes adatokat közvetlenül Öntől (a kérelmet / tanácsot / egyéb beadványokat benyújtó személyektől) vagy az Ön nevében benyújtó harmadik féltől szerzi meg. Ezek az adatok nem kötelezőek, és meg nem adásuk nem érinti a kérelem / értesítés / tanácsadás / egyéb beadvány benyújtását.

Ez a feldolgozás a kommunikáció megkönnyítésének érdekében, az adatfeldolgozó vagy a harmadik fél jogos érdeke alapján történik.

k)     Az úthasználati díj nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos kérdések kezelése

Ebből a célból a SFDI vagy az adatfeldolgozó a következő személyes adatokat dolgozza fel: név, vezetéknév, születési dátum, lakcím, aláírás, az adatfiók száma vagy elfogadott digitális aláírás, e-mail cím vagy telefonszám.

Ezeket az adatokat a SFDI közvetlenül Öntől, a felhasználótól szerzi meg.

Ez a feldolgozás a közérdekű feladat teljesítéséhez vagy a közhatalom gyakorlásához szükséges szükségesség alapján történik, amely elvégzésére a kezelő az archiválásról és az iratszolgáltatásról szóló 499/2004 sz. törvény szerint van feljogosítva. Ha nem adja meg a fenti személyes adatokat, akkor a kérdését nem lehet feldolgozni.

l)      A felhasználói fiókok kezelése az adatkezelő és a feldolgozó munkatársai számára és ezek azonosítása az úthasználati díj nyilvántartásának rendszerében

Ebből a célból a SFDI és a feldolgozó által a következő személyes adatok lehetnek feldolgozva: név, vezetéknév, személyi szám, munkahely, szolgálati szám, e- mail cím vagy telefonszám.

Ezeket az adatokat a SFDI a saját nyilvántartásából és a feldolgozó munkatársai esetében a munkáltatótól szerzi be.

Ez a feldolgozás a kezelő vagy a harmadik fél jogos érdekén alapszik és a célja a kezelő vagy a harmadik fél tulajdonát képező tárgyak megvédése a károsodástól vagy az eltulajdonítástól.

2.       A személyes adatok továbbítása és azok címzettjei

Az ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek a kormányzati szerveknek, amelyeknek a SFDI a jogi előírások különösen a ZPK szerint, alapján köteles az Ön személyes adatait továbbítani.

Személyes adatait a CENDIS, s.p. (állami vállalat) rendelkezésére bocsátják, amely létrehozta és üzemelteti az EDAZ rendszert, és egyúttal biztosítja  Önök számára a Call center szolgáltatást, azonban ez a vállalat nem jogosult az Ön személyes adatait továbbítani harmadik személyek felé, illetve saját céljaira felhasználni azokat vagy belefoglalni azokat a harmadik feleknek nyújtott szolgáltatásokba.  

Az SFDI nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országokba, illetve nem szolgáltatja ki azokat nemzetközi szervezeteknek.

3.       A személyes adatok feldolgozásának és tárolásának időtartama

Az SFDI csak a feldolgozáshoz feltétlenül szükséges ideig dolgozza fel az ön személyes adatait az alábbi célokból:

a) A gépjárművek bejegyzése az úthasználati díjszabási rendszerbe az időalapú díj (EDAZ) érvényességi ideje során van tárolva, majd ezt követően 2 évig attól számítva, hogy véget ért az az időszak, amelyre az időalapú díj (EDAZ) megfizetésre került;

b) Az adatok rögzítése és feldolgozása a rendszám megváltoztatása miatt az úthasználatidíjszabási rendszerben van tárolva a matrica érvényességének végéig és még 2 évig, attól az időtők számítva, hogy lejárt a kifizetett matrica érvényessége.

c) A gépjárművek időalapú díjszabási rendszer alól való felmentésének bejegyzése a gépjármű időalapú díjszabási rendszer (EDAZ) alóli mentességi okainak érvényességi ideje során van tárolva, majd ezt követően további 2 éven át attól az időtől kezdve, hogy megszűntek a gépjármű időalapú díjszabási rendszer (EDAZ) alóli mentességi okai.

d) A Cseh Nemzeti bank kivonatainak nyilvántartása (fizetési megerősítések) az aktanyilvántartásban legalább 5 évig (563/1991. sz. törvény a könyvelésről) történik és ezek tárolását és archiválását a SFDI akta nyilvántartási szabályzata vezérli.

e) A kifizetett úthasználati díj visszatérítése az úthasználati díj mentesség alapján az aktanyilvántartásban van nyilvántartva és ezek tárolása és archiválása a SFDI akta nyilvántartási szabályzata alapján legalább 3 évig történik.

f) Az elektronikus úthasználati díj rendszerben nyilvántartásba vett járművek nyilvántartásait az úthasználati díj nyilvántartási rendszer tárolja a nyilvántartott jármű érvényességi idejéig az úthasználati díj rendszerben.

g) Az ellenőrző kapukon valamint a mobilis ellenőrző állomásokon elhelyezett kamerák általi úthasználati díj kifizetésének ellenőrzés lehetősége az úthasználati díj rendszerben, beleértve az ellenőrző kapukat is, 24 óráig van tárolva.

h) A rendszám felismerő algoritmus ellenőrzése az úthasználati díj rendszerben, beleértve az ellenőrző kapukat is, 24 óráig van tárolva.

i) Az önkiszolgáló kioszkok ellenőrzése a réskamerákon keresztül az önkiszolgáló kioszkokban5 napig vannak tárolva.

j) Nyilvántartások, értesítések, hirdetmények, pályázatok vagy egyéb beadványok nyilvántartása és tárolása az Úthasználati díjrendszerrel és a név alapú nyilvántartás vezetésével kapcsolatban az aktanyilvántartásban vannak tárolva és a tárolásuk valamint archiválásuk a SFDI akta nyilvántartási szabályzata szerint történik.

 • A személyes adatok védelmével, beleértve az alany jogainak gyakorlásával kapcsolatos dokumentumok legalább 5 évig.
 • A járművek úthasználati díj megfizetésének mentességével kapcsolatos dokumentumok legalább 3 évig.
 • A járművek rendszámának megváltoztatásával kapcsolatos dokumentumok legalább 3 évig.
 • A forgalmazó adminisztratív felületéhez való hozzáféréssel kapcsolatos dokumentumok legalább 10 évig.

k) Az úthasználati díj rendszerhez intézett kérdések kezelése az aktanyilvántartásban legalább 3 évig vannak tárolva és a tárolásuk valamint archiválásuk a SFDI akta nyilvántartási szabályzata szerint történik.

4.       Az érintettek jogai

a)      A hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben az SFDI az ön személyes adatait az érintettek hozzájárulása alapján dolgozza fel (az EDAZ IR-ben erre nem kerül sor), joga van ezt a hozzájárulást bármikor visszavonni anélkül, hogy a fent felsorolt célok sérelmezve lennének.

b)      Személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A személyes adatok tulajdonosaként joga van az SFDI-től igazolást kapni arról, hogy vajon feldolgozásra kerülnek-e az ön személyes adatai vagy sem. Amennyiben az ön személyes adatai feldolgozásra kerülnek, joga van továbbá ezekhez hozzáférni és tájékoztatást kapni az alábbiakról:

 • a feldolgozás célja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • annak a jognak a megléte, hogy az SFDI-től kérhetik a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, az adatkezelés korlátozását vagy az ilyen adatkezelés elleni tiltakozás jogát;
 • panasz benyújtásának joga az Adatvédelmi Hivatalhoz;
 • a személyes adatok forrásaira vonatkozó minden elérhető információ;
 • hogy történik-e automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, az alkalmazott eljárás, valamint az ilyen feldolgozás jelentősége és várható következményei.

Az SFDI díjmentesen biztosítja a feldolgozott adatokról készült másolatot. Csak abban az esetben, ha a kérelmek egyértelműen megalapozatlanok vagy túlzottak, főként, ha ismétlődnek, az SFDI méltányos díjat számíthat fel az árjegyzék alapján, amely itt. érhető el. Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtja be, az SFDI a tájékoztatást hagyományosan használt elektronikus formában szolgáltatja, amennyiben nem kéri a szolgáltatás más módját.

c)       A helyesbítéshez való jog

Az esetben, ha a személyes adataiban pontatlanságot talál, a személyes adatok tulajdonosaként joga van arra, hogy az SFDI haladéktalanul helyesbítsen minden pontatlan személyes adatot. A feldolgozás céljára való tekintettel joga van a hiányos személyes adatok kiegészítésére is kiegészítő nyilatkozat rendelkezésre bocsátásával.

d)      Jog a személyes adatok törléséhez

A személyes adatok tulajdonosaként joga van arra, hogy az SFDI törölje az ön személyes adatait, amennyiben teljesül az alábbi feltételek közül legalább egy:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulásának visszavonása és a feldolgozás egyéb jogi okának hiánya;
 • az adatkezelés kifogásolása és az adatkezelés jogos okának hiánya;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A törléshez való jog nem alkalmazható, ha van jogi kivétel, különösen azért, mert a személyes adatok feldolgozása a következőkhöz szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 • olyan jogi kötelezettség teljesítése, amely megköveteli az Európai Unió vagy a Cseh Köztársaság jogszabályainak megfelelő feldolgozást, vagy egy közérdekből vagy az SFDI-re bízott közhatalom gyakorlása során végzett feladat teljesítése érdekében;
 • archiválási célokból, közérdekből, tudományos vagy történeti kutatási vagy statisztikai célokból, amennyiben a lemondási jog valószínűleg megakadályozza vagy súlyosan veszélyezteti az adatkezelés céljainak teljesítését;
 • a jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme érdekében.

e)      Az adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatok tulajdonosaként joga van arra, hogy az SFDI korlátozza az ön személyes adatainak feldolgozását az alábbi esetek bármelyikében:

 • tagadja a személyes adatok pontosságát – az SFDI korlátozza a feldolgozást az ahhoz szükséges időre, hogy ellenőrizni tudja a személyes adatok pontosságát;
 • a feldolgozás jogellenes, és ön elutasítja a személyes adatai törlését, és helyette azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az SFDI-nek már nincs szüksége a személyes adatokra feldolgozás céljából, de ön megköveteli tőlük jogi követeléseinek meghatározását, érvényesítését vagy védelmét;
 • az adatkezelés elleni tiltakozás, amíg nem kerül ellenőrzésre, hogy vajon az SFDI jogos okai felülmúlják-e az ön jogos okait.

Amennyiben a feldolgozás korlátozásra kerül, az ön személyes adatai – kivéve azok elmentését – csak az ön hozzájárulásával kerülhetnek feldolgozásra, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió vagy a Cseh Köztársaság fontos közérdekéből.

f)       Az adathordozhatósághoz való jog

A személyes adatok tulajdonosaként joga van strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megszerezni az önre vonatkozó személyes adatokat, és joga van kérni ezen adatok továbbítását egy másik adatkezelőhöz anélkül, hogy az SFDI ezt akadályozná, feltéve, hogy:

 • a személyes adatok feldolgozása az érintett beleegyezésével történik;
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az SFDI, ha ez technikailag lehetséges, az érintett kérésére átadja az adatokat egy másik adatkezelőnek. Ez a jog nem kerül érvényesítésre, ha az adatkezelés közérdekből végzett feladat teljesítéséhez vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásához szükséges.

g)      A kifogásoláshoz való jog

Személyes adatainak tulajdonosaként bármikor jogában áll kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelésre vonatkozó jogi igény feladatok közérdekből történő teljesítése, vagy a közhatalom gyakorlása érdekében, vagy ha az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeihez szükséges az adatkezelés, ideértve az e rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. A kifogást a fent említett SFDI kapcsolattartókhoz kell benyújtani. Az SFDI nem dolgozza fel tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudja a feldolgozás komoly jogos okait, amelyek felülmúlják az ön érdekeit vagy jogait és szabadságait, illetve, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

h)      Az ahhoz való jog, hogy ne legyen automatizált egyedi döntés tárgya, beleértve a profilalkotást is

Személyes adatainak tulajdonosaként jogában áll, hogy ne legyen olyan döntések tárgya, amelyek kizárólag automatizált feldolgozáson alapulnak, ideértve a profilalkotást is, amely az ön számára jogi következményekkel jár, vagy amelyek önt is hasonlóan érintik.

i)        Panasztételi jog

Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak az SFDI által kezelése sérti az általános adatvédelmi rendeletet, személyes adatainak tulajdonosaként joga van panaszt tenni az Adatvédelmi Hivatalnál, amelynek székhelye: pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Telefonszám: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.

5.       Az érintett jogainak gyakorlása

A személyes jogainak gyakorlása érdekében ki kell tölteni a PDF űrlapot, amelyet az alább felsorolt módokon lehet elküldeni. Tekintettel a visszaélések lehetséges kockázataira és az érintett személyes adatai (pl. ügyfél, alkalmazott, szállító stb.) védelmének biztosítására, a SFDI korlátozza azokat a kommunikációs csatornákat, amelyeken keresztül lehetősége van az érintett jogának gyakorlására irányuló kérését elfogadni és megválaszolni. Az érintett egyértelmű beazonosítása érdekében a következő adatokat kérjük megadni: név, vezetéknév, születési dátum, állandó lakcím.

1. Az EDAZ ws5mh9w azonosítóval rendelkező a https://mojedatovaschranka.cz/ honlapon található adatfiókjába.

2. E-mailen keresztül az epodatelna@edalnice.cz e-mail címre (elektronikusan kitöltött .pdf űrlap, vagy beszkennelt .pdf űrlap digitális aláírűással, amellyel egy speciális jogi szabályozás ötvözi a kézírásos aláírás hatásait, vagy biztosíthatja a nyomtatott és kitöltött űrlap elektronikus átalakítását, amelyet a Czech Point megjelöléssel ellátott hivatalos helyeken kap),

3. Levél formájában postai szolgáltatást nyújtó szolgáltatón keresztül hivatalosan hitelesített aláírással a következő címre: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.

4. Ha nincs internet hozzáférése, a bejelentést szabad formában is megírhatja, ahol megadja a törvényben előírt követelményeket, hivatalosan hitelesített aláírással, esetleg meghatalmazással, és elküldi az SFDI székhelyének címére.

Űrlap letöltése

Kérelem az egyén jogainak gyakorlására

Abban az esetben, ha a kérelmét nem a SFDI ekérhetőségére, amely a kommunkációs csatorna, küldi el, az Ön által elküldött kérelem továbbítva lesz.

Legyen kapcsolatban velünk a közösségi hálókon keresztül is