Definice pojmů

Na tomto webu používáme zjednodušující vyjádření pro složité legislativní obraty tak, aby bylo vše jasné a srozumitelné. Níže uvádíme přehled všech užitých výrazů a přidáváme k nim ekvivalent, který je přesně uveden v zákoně.

Potřebujete vědět, jak je to správně podle zákona?

Na celém webu edalnice.cz používáme neformální pojmy a názvy, díky kterým je obsah srozumitelnější. Přesné znění pojmů definuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to jak ve znění platném do konce roku 2020, tak i text, který nabude účinnosti 1. 1. 2021. Pokud byste si chtěli přečíst jeho úplné znění, naleznete ho v sekci Ke stažení a odkazy.

pc_edit
Autorizační kód
znamená skupinu čísel a písmen, která jsou uvedena na Potvrzení o úhradě. Prostřednictvím e-shopu je možné pomocí Autorizačního kódu, před počátkem Platnosti časového poplatku, jednou změnit v Evidenci Vozidel SPZ Vozidla a jednou změnit počátek Platnosti časového poplatku.
Autorizovaná konverze
znamená úplné převedení dokumentu z listinné formy do elektronické, nebo úplné převedení elektronického dokumentu do listinné formy. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Call centrum
znamená službu poskytující podporu prostřednictvím e-mailu: info@edalnice.cz, ID datové schránky: ws5mh9w, elektronické podatelny: epodatelna@edalnice.cz a telefonické linky: +420 222 266 757, a to 24 hodin denně.
Distributor/dodavatel
Osoba pověřená Státním fondem dopravní infrastruktury k výběru časového poplatku dle § 21a odst. 1 zákona č.  13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2021.
Druh časového poplatku
znamená rozlišení časového poplatku dle § 21 odst. 2 a 3 ZPK, tj. podle časového období, na které lze časový poplatek uhradit a druhu vozidla, pro které je časový poplatek hrazen, a jehož výše je stanovena prováděcím předpisem k ZPK.
Eko cena
znamená výše časového poplatku, jde-li o Vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem dle § 21 odst. 3 ZPK, jehož výše je stanovena prováděcím předpisem k ZPK.
Elektronická dálniční známka
znamená uhrazený časový poplatek pro Vozidlo, k jehož SPZ byla Úhrada časového poplatku zaznamenána v Evidenci Vozidel pro dobu užívání zpoplatněné pozemní komunikace dle § 2  ZPK tímto Vozidlem.
Elektronický podpis
znamená uznávaný elektronický podpis se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2019 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
E-mail
znamená adresa elektronické pošty.
E-shop
znamená nástroj dálkového přístupu pro úhradu časového poplatku bezhotovostním převodem z účtu vedeného poskytovatelem platebních služeb na příslušný účet SFDI dle § 21a odst. 3 ZPK a prováděcího právního předpisu k ZPK, prostřednictvím dálkového přístupu na www.edalnice.cz.
Evidence Vozidel
znamená informační systém Evidence Vozidel v systému časového zpoplatnění dle § 21c ZPK. Evidence Vozidel v systému časového zpoplatnění je informačním systémem veřejné správy, jejímž správcem je SFDI.
Informační systém elektronické dálniční známky
Informační systém Evidence Vozidel v systému časového zpoplatnění, ve kterém po uhrazení časového poplatku ve vztahu ke konkrétnímu vozidlu bude proveden záznam o provedené úhradě časového poplatku k tomuto vozidlu.
Koupit elektronickou dálniční známku
Uhradit časový poplatek dle § 21a odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2021.
Majitel
znamená osobu zapsanou v registru vozidel, která Vozidlo vlastní.
Notifikace
znamená možnost nastavení upozornění o blížícím se konci Platnosti časového poplatku.
Obchodní místo
znamená místo, kde lze provést úhradu časového poplatku ve vztahu ke všem druhům časového poplatku. Obchodní místo je uvedeno v Seznamu Obchodních míst.
Osvobození
znamená silniční motorové vozidlo splňující podmínky pro osvobození od úhrady časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace dle § 20a ZPK.
Oznamovatel
znamená fyzická nebo právnická osoba žádající o změnu SPZ v Evidenci Vozidel nebo vrácení uhrazeného časového poplatku, podávající Oznámení o osvobození nebo Oznámení o pominutí důvodu o osvobození nebo uplatňující svá práva při zpracování osobních údajů.
Platnost časového poplatku
znamená časové období, na které byla provedena Úhrada časového poplatku dle § 21 odst. 2 ZPK.
Potvrzení o úhradě
znamená potvrzení SFDI o Úhradě časového poplatku z Evidence Vozidel, obsahující náležitosti dle § 21a odst. 4 ZPK a prováděcího právního předpisu k ZPK.
Provozovatel
znamená osobu zapsanou v registru vozidel, která Vozidlo nemusí vlastnit, ale se souhlasem Majitele Vozidla je fakticky užívá a provozuje, hradí náklady provozu Vozidla atd.
Samoobslužný kiosek
znamená obchodní místo umožňující úhradu časového poplatku bezhotovostním převodem prostřednictvím samoobslužného automatu dle § 21a odst. 3 ZPK a prováděcího právního předpisu k ZPK. Seznam těchto obchodních míst je dostupný dálkovým přístupem na www.edalnice.cz.
Seznam Obchodních míst
znamená seznam všech Obchodních míst dostupný dálkovým přístupem na www.edalnice.cz.
SFDI
znamená Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: e5qaihb, elektronická podatelna: epodatelna@edalnice.cz.
SPZ
znamená státní poznávací značka přidělená vozidlu.
Úhrada časového poplatku
znamená úhrada jakéhokoli Druhu časového poplatku ve vztahu k právě jedné (1) SPZ pomocí prostředků hotovostního nebo bezhotovostního platebního styku na e-shopu, Obchodním místě nebo Samoobslužném kiosku.
Úředně ověřený podpis
znamená podpis, jehož pravost v listině je ověřena správním orgánem nebo k tomu oprávněnou osobou.
Uživatel
znamená fyzická nebo právnická osoba hradící časový poplatek.
Vozidlo
znamená silniční motorové vozidlo, dle § 21 odst. 1 ZPK, nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny a má pro dobu užívání zpoplatněné pozemní komunikace uhrazený časový poplatek nebo je od jeho hrazení osvobozeno.
ZPK
znamená zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném od 1. 1. 2021.
Zpoplatněné pozemní komunikace
znamenají zpoplatněné úseky dálnic označené dopravní značkou označující zpoplatnění, jejichž užívání stanoveným druhem motorového vozidla, podléhá časovému zpoplatnění dle § 20 odst. 1 ZPK.